ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boastful

B OW1 S T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boastful-, *boastful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boastful(adj) อวดดี, See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด, Syn. bragging, cocky
boastfully(adv) โดยคุยโว, See also: โดยวางก้าม, โดยโอ้อวด, Syn. cockily
boastfulness(n) การโอ้อวด, Syn. vainglory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้, อวดดี, ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging

English-Thai: Nontri Dictionary
boastful(adj) ชอบคุยโว, ชอบโม้, ชอบโอ้อวด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Love is never boastful or conceited.รักจะไม่โอ้อวด ไม่หลงตัวเอง A Walk to Remember (2002)
-I love you. -"Love is never boastful nor conceited.ผมรักคุณ / รักจะไม่อวดดี ไม่หลงตัวเอง A Walk to Remember (2002)
I'm not a boastful man, Charlie, but this was my Mona Lisa.ฉันไม่ใช่พวกขี้คุยน่ะ , ชาร์ลี, แต่นี่มันเป็น โมนาลิซ่า ของฉัน. Chuck Versus the DeLorean (2008)
Are you so boastful about being top candidate?แค่เป็นคนสอบได้ที่ 1, ก็ทำเป็นอวดดี อย่างนี้? Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boastfulHe is boastful of his success.
boastfulHero as he was, he was not boastful.
boastfulI'm always bored with his boastful talk.
boastfulThat man is too boastful for my liking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้คุย(adj) boastful, See also: bragful, Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่, Example: คนขี้คุยมักจะชอบพูดแต่ข้อดีของตนและมองไม่เห็นข้อเสียของตน
เขื่อง(adv) boastfully, See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly, Syn. โว, โอ้อวด, Example: เขาพูดเขื่องไปทั่วว่าตนเองร่ำรวยเหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้าน, Thai Definition: ที่พูดโอ้อวดอย่างใหญ่โต
โผง(adv) boastfully, See also: loudly, Syn. ดังลั่น, เสียงดัง, โผงผาง, Example: เขาเปิดประตูโผงออกไปด้วยความโมโห, Thai Definition: ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)
เป้อเย้อ(adj) boastful, See also: bragging, swaggering, vaunting, Syn. ขี้อวด, ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้, Example: ใครๆ ก็เบื่อคนเป้อเย้ออวดโอ้ความร่ำรวยของตนเอง
โป้ง(adj) boastful, See also: out spoken, talkative, Syn. โพล่ง, Example: เธอก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนปากโป้ง เธอก็ไม่น่าบอกเรื่องนี้ให้เขารู้เลย, Thai Definition: ที่พูดโพล่งออกมาโดยไม่ได้ระมัดระวังปาก
อวดอ้าง(adv) boastfully, See also: bragging, Syn. อ้าง, กล่าวอ้าง, Example: เขาเที่ยวคุยอวดอ้างกับประชาชนว่า จะไม่ยอมถอนตัวจากรัฐบาล
อวดเก่ง(adj) pretentious, See also: boastful, Syn. อวดรู้, อวดฉลาด, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กอวดเก่งเกินไป ทำให้ดูไม่น่ารัก, Thai Definition: ที่สำแดงว่าตัวเก่ง, ที่ทำเป็นเก่ง
อวดตัว(adj) boastful, See also: exaggerated, Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เพื่อนของเธอเป็นคนอวดตัว ฉันไม่ค่อยอยากจะคุยด้วย, Thai Definition: ที่สำแดงตัวว่าดีว่าเด่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
ขี้คุย[khīkhūi] (adj) EN: talkative ; boastful ; bragful  FR: bavard ; vantard
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[khī-ō] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggard  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[khī-ūat] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggart  FR: frimeur ; prétentieux
โป้ง[pōng] (adj) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose  FR: vantard
อวดอ้าง[ūat-āng] (adv) EN: boastfully ; bragging
อวดเก่ง[ūatkeng] (adj) EN: pretentious ; boastful  FR: vantard ; fanfaron

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOASTFUL B OW1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boastful (j) bˈoustfəl (b ou1 s t f @ l)
boastfully (a) bˈoustfəliː (b ou1 s t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] boastful; bombastic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自慢たらしい[じまんたらしい, jimantarashii] (adj-i) boastful [Add to Longdo]
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging [Add to Longdo]
手柄話[てがらばなし, tegarabanashi] (n) boastful story; big talk [Add to Longdo]
大口[おおぐち(P);おおくち, ooguchi (P); ookuchi] (n, adj-no) (1) big mouth; (2) boastful speech; tall talk; (3) (ant [Add to Longdo]
天狗話[てんぐばなし, tengubanashi] (n) boastful story [Add to Longdo]
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad [Add to Longdo]
鼻にかける;鼻に掛ける[はなにかける, hananikakeru] (exp, v1) to be full of pride; to be boastful [Add to Longdo]
僭す[せんす, sensu] (v5s) (obsc) (See 僭する) to usurp boastfully [Add to Longdo]
僭する[せんする, sensuru] (vs-s) (obsc) to usurp boastfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boastful \Boast"ful\, a.
   Given to, or full of, boasting; inclined to boast; vaunting;
   vainglorious; self-praising. -- {Boast"ful*ly}, adv. --
   {Boast"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boastful
   adj 1: exhibiting self-importance; "big talk" [syn: {boastful},
       {braggart(a)}, {bragging(a)}, {braggy}, {big},
       {cock-a-hoop}, {crowing}, {self-aggrandizing}, {self-
       aggrandising}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top