หรือคุณหมายถึง boastfulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boastfulness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boastfulness-, *boastfulness*, boastfulnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา boastfulness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *boastfulness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boastfulness[N] การโอ้อวด, Syn. vainglory

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überheblichkeit {f}boastfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boastful \Boast"ful\, a.
   Given to, or full of, boasting; inclined to boast; vaunting;
   vainglorious; self-praising. -- {Boast"ful*ly}, adv. --
   {Boast"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boastfulness
   n 1: outspoken conceit [syn: {boastfulness}, {vainglory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top