ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vauntingly

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vauntingly-, *vauntingly*, vaunting
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vauntingly[ADV] ซึ่งโอ้อวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vauntingly    (a) vˈɔːntɪŋliː (v oo1 n t i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vauntingly \Vaunt"ing*ly\, adv.
   In a vaunting manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vauntingly
   adv 1: in a boastful manner; "he talked big all evening" [syn:
       {boastfully}, {vauntingly}, {big}, {large}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top