ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vaunting

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaunting-, *vaunting*, vaunt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vauntingly[ADV] ซึ่งโอ้อวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vaunting(วอน'ทิง) adv. คุยโต,คุยโม้,คุยโว., See also: vauntingly adv., Syn. boastfully

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaunting    (v) vˈɔːntɪŋ (v oo1 n t i ng)
vauntingly    (a) vˈɔːntɪŋliː (v oo1 n t i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaunt \Vaunt\ (v[aum]nt or v[add]nt; 277), v. i. [imp. & p. p.
   {Vaunted}; p. pr. & vb. n. {Vaunting}.] [F. vanter, LL.
   vanitare, fr. L. vanus vain. See {Vain}.]
   To boast; to make a vain display of one's own worth,
   attainments, decorations, or the like; to talk
   ostentatiously; to brag.
   [1913 Webster]
 
      Pride, which prompts a man to vaunt and overvalue what
      he is, does incline him to disvalue what he has. --Gov.
                          of Tongue.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top