ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swaggering

S W AE1 G ER0 IH0 NG   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swaggering-, *swaggering*, swagger
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can become again the man who once crossed the Surrey park... at dusk in my best suit, swaggering on the promise of life.ผมสามารถกลับมาเป็นคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืดมิด ในสวนเซอเรย์ เข้ามามีบทบาทในคำมั่นสัญญาของชีวิต Atonement (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง
ดุ้งดิ้ง[ADV] swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAGGERING    S W AE1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swaggering    (v) swˈægərɪŋ (s w a1 g @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横行闊歩[おうこうかっぽ, oukoukappo] (n,vs) swaggering [Add to Longdo]
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect) [Add to Longdo]
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swagger \Swag"ger\, v. i. [imp. & p. p. {Swaggered}; p. pr. &
   vb. n. {Swaggering}.] [Freq. of swag.]
   1. To walk with a swaying motion; hence, to walk and act in a
    pompous, consequential manner.
    [1913 Webster]
 
       A man who swaggers about London clubs.
                          --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   2. To boast or brag noisily; to be ostentatiously proud or
    vainglorious; to bluster; to bully.
    [1913 Webster]
 
       What a pleasant it is . . . to swagger at the bar!
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       To be great is not . . . to swagger at our footmen.
                          --Colier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swaggering
   adj 1: having or showing arrogant superiority to and disdain of
       those one views as unworthy; "some economists are
       disdainful of their colleagues in other social
       disciplines"; "haughty aristocrats"; "his lordly manners
       were offensive"; "walked with a prideful swagger"; "very
       sniffy about breaches of etiquette"; "his mother eyed my
       clothes with a supercilious air"; "a more swaggering mood
       than usual"- W.L.Shirer [syn: {disdainful}, {haughty},
       {imperious}, {lordly}, {overbearing}, {prideful},
       {sniffy}, {supercilious}, {swaggering}]
   2: flamboyantly adventurous [syn: {swaggering}, {swashbuckling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top