ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-boastful-

B OW1 S T F AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boastful, *boastful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boastful[ADJ] อวดดี, See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด, Syn. bragging, cocky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging

English-Thai: Nontri Dictionary
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you so boastful about being top candidate?แค่เป็นคนสอบได้ที่ 1, ก็ทำเป็นอวดดี อย่างนี้? Episode #1.7 (2008)
I'm not a boastful man, Charlie, but this was my Mona Lisa.ฉันไม่ใช่พวกขี้คุยน่ะ , ชาร์ลี, แต่นี่มันเป็น โมนาลิซ่า ของฉัน. Chuck Versus the DeLorean (2008)
-I love you. -"Love is never boastful nor conceited.ผมรักคุณ / รักจะไม่อวดดี ไม่หลงตัวเอง A Walk to Remember (2002)
Love is never boastful or conceited.รักจะไม่โอ้อวด ไม่หลงตัวเอง A Walk to Remember (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boastfulHe is boastful of his success.
boastfulHero as he was, he was not boastful.
boastfulI'm always bored with his boastful talk.
boastfulThat man is too boastful for my liking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้คุย[ADJ] boastful, See also: bragful, Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่, Example: คนขี้คุยมักจะชอบพูดแต่ข้อดีของตนและมองไม่เห็นข้อเสียของตน
เป้อเย้อ[ADJ] boastful, See also: bragging, swaggering, vaunting, Syn. ขี้อวด, ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้, Example: ใครๆ ก็เบื่อคนเป้อเย้ออวดโอ้ความร่ำรวยของตนเอง
โป้ง[ADJ] boastful, See also: out spoken, talkative, Syn. โพล่ง, Example: เธอก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนปากโป้ง เธอก็ไม่น่าบอกเรื่องนี้ให้เขารู้เลย, Thai definition: ที่พูดโพล่งออกมาโดยไม่ได้ระมัดระวังปาก
อวดเก่ง[ADJ] pretentious, See also: boastful, Syn. อวดรู้, อวดฉลาด, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กอวดเก่งเกินไป ทำให้ดูไม่น่ารัก, Thai definition: ที่สำแดงว่าตัวเก่ง, ที่ทำเป็นเก่ง
อวดตัว[ADJ] boastful, See also: exaggerated, Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เพื่อนของเธอเป็นคนอวดตัว ฉันไม่ค่อยอยากจะคุยด้วย, Thai definition: ที่สำแดงตัวว่าดีว่าเด่น

CMU English Pronouncing Dictionary
BOASTFUL    B OW1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boastful    (j) bˈoustfəl (b ou1 s t f @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boastful \Boast"ful\, a.
   Given to, or full of, boasting; inclined to boast; vaunting;
   vainglorious; self-praising. -- {Boast"ful*ly}, adv. --
   {Boast"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boastful
   adj 1: exhibiting self-importance; "big talk" [syn: {boastful},
       {braggart(a)}, {bragging(a)}, {braggy}, {big},
       {cock-a-hoop}, {crowing}, {self-aggrandizing}, {self-
       aggrandising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top