ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vainglory

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vainglory-, *vainglory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vainglory[N] ความทะนงตัว, See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด, Syn. arrogant, boasting, self-praise

English-Thai: Nontri Dictionary
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vainglory    (n) vˈɛɪnglˈɔːriː (v ei1 n g l oo1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prahlerei {f} | Prahlereien {pl}vainglory | vainglories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
独尊[どくそん, dokuson] (n) (abbr) (See 唯我独尊) self-conceit; vainglory [Add to Longdo]
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vainglory \Vain`glo"ry\, n. [Vain + glory.]
   Excessive vanity excited by one's own performances; empty
   pride; undue elation of mind; vain show; boastfulness.
   [1913 Webster]
 
      He had nothing of vainglory.       --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      The man's undone forever; for if Hector break not his
      neck i' the combat, he'll break't himself in vainglory.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vainglory
   n 1: outspoken conceit [syn: {boastfulness}, {vainglory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top