ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bragging

B R AE1 G IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bragging-, *bragging*, bragg
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you go bragging about being in that riot.ห้ามไปประท้วง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He's always bragging about you to Cameron... and all his new friends.เขาชอบชมแกให้/คาเมรอนฟัง... แล้วก็ชมแกให้เพื่อนทุกคนฟัง American History X (1998)
You do not know that the bragging YatouYou do not know that the bragging Yatou Sex Is Zero (2002)
you get tired of doing reps at the gym... and bragging about your latest conquests and all the rest of your stupid, shallow little life?แล้วไปคุยที่ฟิตเนส เกี่ยวกับการทำดีให้กับไอ้งั่งคนนึง เพียงเพราะสงสาร Latter Days (2003)
Wouldn't surprise me to, uh, hear Bin Laden on Al jazeera bragging how he iced the president's ball carriers.เราต้องคุยกัน Yankee White (2003)
You don't hear me bragging about how it's my world, even though it is.เจ้าคงไม่เคยได้ยินเรื่องที่ข้าได้คุยโม้ไว้มั๊ง โลกของข้าเป็นยังไง ทุกคนต่างเข้าถึงมันได้ Mulan 2: The Final War (2004)
- Oh, yeah, he's not only the guy, he's almost bragging about it.- โอ้ ใช่ ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าของ เขาขี้โม้เรื่องนี้สุดๆ Mr. Monk Gets Fired (2004)
You've been bragging on yourself for 1 0 minutes, man.นายยกหางตัวเองมาสิบนาทีแล้วนะ Fireproof (2008)
It ain't bragging if it's true.ฉันไม่ได้โม้ ถ้ามันเป็นเรื่องจริง Fireproof (2008)
You're always bragging about the business, the money, the Corvette, new tits.เธอชอบคุยอวดอยู่เสมอ เกี่ยวกับธุรกิจ เงิน รถสปอร์ทคอร์เวทท์ เสริมนมใหม่ The Pull (2008)
Bragging rights to a flashy surgery--Bragging rights to a flashy surgery-- There's No 'I' in Team (2008)
Always bragging about their big catch.ชอบคุยโม้ว่าได้ปลาตัวใหญ่ Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braggingI'm weary of her bragging.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้โอ่(adj) showy, See also: bragging, boastful, exaggerated, Syn. ขี้อวด, ขี้คุย, ขี้โว, ขี้โม้, Example: คนขี้โอ่คุยกับใครก็มีแต่คนรำคาญ, Thai Definition: ที่ชอบพูดยกตนหรือพูดโอ้อวด
เขื่อง(adv) boastfully, See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly, Syn. โว, โอ้อวด, Example: เขาพูดเขื่องไปทั่วว่าตนเองร่ำรวยเหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้าน, Thai Definition: ที่พูดโอ้อวดอย่างใหญ่โต
เป้อเย้อ(adj) boastful, See also: bragging, swaggering, vaunting, Syn. ขี้อวด, ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้, Example: ใครๆ ก็เบื่อคนเป้อเย้ออวดโอ้ความร่ำรวยของตนเอง
อวดอ้าง(adv) boastfully, See also: bragging, Syn. อ้าง, กล่าวอ้าง, Example: เขาเที่ยวคุยอวดอ้างกับประชาชนว่า จะไม่ยอมถอนตัวจากรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
อวดอ้าง[ūat-āng] (adv) EN: boastfully ; bragging

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAGGING B R AE1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bragging (v) brˈægɪŋ (b r a1 g i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging [Add to Longdo]
口幅ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (adj-i) bragging; impudence [Add to Longdo]
高言;広言[こうげん, kougen] (n, vs) boasting; bragging; talking big [Add to Longdo]
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp, v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging [Add to Longdo]
自負[じふ, jifu] (n, vs) conceit; bragging about one's own ability; (P) [Add to Longdo]
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging [Add to Longdo]
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n, vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade [Add to Longdo]
壮語[そうご, sougo] (n, vs) bragging; exaggeration [Add to Longdo]
大威張り;大いばり[おおいばり, ooibari] (n, adj-na) bragging; showing off; pride [Add to Longdo]
大言壮語[たいげんそうご, taigensougo] (n, vs, adj-no) (See 大言, 壮語) big talk; boasting; bragging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brag \Brag\, v. i. [imp. & p. p. {Bragged}; p. pr. & vb. n.
   {Bragging}.] [OE. braggen to resound, blow, boast (cf. F.
   braguer to lead a merry life, flaunt, boast, OF. brague
   merriment), from Icel. braka to creak, brak noise, fr. the
   same root as E. break; properly then, to make a noise, boast.
   ?{95}.]
   To talk about one's self, or things pertaining to one's self,
   in a manner intended to excite admiration, envy, or wonder;
   to talk boastfully; to boast; -- often followed by of; as, to
   brag of one's exploits, courage, or money, or of the great
   things one intends to do.
   [1913 Webster]
 
      Conceit, more rich in matter than in words,
      Brags of his substance, not of ornament. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To swagger; boast; vapor; bluster; vaunt; flourish; talk
     big.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bragging
   adj 1: exhibiting self-importance; "big talk" [syn: {boastful},
       {braggart(a)}, {bragging(a)}, {braggy}, {big},
       {cock-a-hoop}, {crowing}, {self-aggrandizing}, {self-
       aggrandising}]
   n 1: an instance of boastful talk; "his brag is worse than his
      fight"; "whenever he won we were exposed to his gasconade"
      [syn: {brag}, {bragging}, {crow}, {crowing}, {vaporing},
      {line-shooting}, {gasconade}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top