Search result for

besets

(132 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besets-, *besets*, beset
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา besets มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *besets*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beset with[PHRV] รุมเร้าด้วย, See also: ห้อมล้อมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
watching and besettingการลอบเฝ้าดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Busy signal.Besetztzeichen. The Boondock Saints II: All Saints Day (2009)
Conquest not of men but of the evils that beset them.ไม่ใช่ชนะต่อมนุษย์... ...แต่ต่อมารที่ครอบงำมนุษย์ Watchmen (2009)
- Thomas knew that one day... you would be beset by enemies on both sides... and he was right.โทมัสรู้ว่าวันหนึ่ง คุณจะถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูทั้ง สองด้าน และเขาก็เป็นสิทธิ Underworld: Blood Wars (2016)
And my people are beset with enemies on all sides.และประชาชนของเราจะถูกรุมเร้า กับศัตรูในทุกด้าน Underworld: Blood Wars (2016)
You are beset with enemies both within and without.ท่านจะอยู่ในสถานะได้เปรียบสุด ทั้งข้างในและข้างนอก Book of the Stranger (2016)
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
The fact that I could not offer Akari even a single word of kindness, even though she was beset by a far greater sadness than I was, is something that I was very ashamed of.ความจริงที่ว่า ฉันไม่สามารถพูดกับอาคาริด้วยคำที่ดีๆ แม้สักคำ แม้ว่าอาคาริจะเต็มไปด้วยความเศร้ายิ่งกว่าฉัน คือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกละอายใจ 5 Centimeters Per Second (2007)
The forest is beset by Rakshasa demons.ในป่าเต็มไปด้วยปิศาจรากษส Sita Sings the Blues (2008)
Starring:Rollenbesetzung Nightmares (1979)
Occupied at the moment.Momentan noch besetzt. Terror Express (1980)
During the Occupation, they had little Hitlers out there parading around, glorifying the Nazis.Während der Besetzung sah man hier kleine Hitlers, die herumstolzierten und die Nazis glorifizierten. The Premonition (1980)
If they ever make another movie about Pollyanna, you'd be perfect for the part.Du wärst eine gute Besetzung für den nächsten Pollyanna-Film. The Triumph (1980)
Of that 300, one hundred are too old and too silly, one hundred too young and too callow which leaves just about a hundred MP's to fill 100 governmental posts.Doch von diesen 300 sind 100 zu dumm und zu alt. Weitere 100 sind zu jung und zu grün. Bleiben also so um die 100 Abgeordnete, um 100 Regierungsämter zu besetzen. The Economy Drive (1980)
If you persist with the Bureaucratic Watchdog Office, there'll be another 400 new jobs there as well.Und, Minister, wenn Sie auf Ihre Bürokratieaufsichtsbehörde bestehen wollen, wird man auch dort mindestens 400 Arbeitsplätze besetzen müssen. The Economy Drive (1980)
When you give yourevidence, are you going to support my view that the Civil Service is overmanned ornot?Humphrey, wenn Sie Ihren Bericht dem Expertenausschuss vorlegen, werden Sie dann meine Meinung unterstützen, dass der Staatsdienst überbesetzt ist, oder nicht? The Writing on the Wall (1980)
FeaturingWeitere Rollenbesetzung The Conductor (1980)
"Bohemia may have been occupied by the Celts and the Slavs... "... and Bessarabia conquered by the Russians or the Rumanians"Böhmen könnte von den Kelten oder Slawen besetzt worden sein und Bessarabien erobert durch Russen oder Rumänen." Every Man for Himself (1980)
We got people homesteading our rangeland... and raising sheep on our grass.Es gibt Leute, die unser Weideland besetzen und auf unserem Gras Schafe züchten. Tom Horn (1980)
All right, cover all exits!In Ordnung, besetzt alle Ausgänge! The Blues Brothers (1980)
"I'm sorry", "that line is busy." Would you like to try later?Tut mir Leid, ist besetzt, Würden Sie es später noch mal versuchen? Bronco Billy (1980)
Should I tell her you're busy?Soll ich sagen, Sie seien besetzt? The Changeling (1980)
- Still busy?- immer noch besetzt? The Changeling (1980)
You'll have to replace me starting tomorrow.Ab morgen braucht ihr 'ne zweite Besetzung für mich. The Umbrella Coup (1980)
Half of France is occupied by the Germans.Seit 1940 ist der Norden Frankreichs von den Deutschen besetzt. The Last Metro (1980)
The Occupied and Free zones... are officially divided by a borderline.Die Trennung in freie und besetzte Zone wirkt in dem Land wie eine horizontale Grenzlinie. The Last Metro (1980)
In Paris, the curfew... is imposed at 11 p. m.Die Ausgangssperre fegt die Straßen ab 23 Uhr im besetzten Teil leer. The Last Metro (1980)
They invaded the Free zone?Die freie Zone ist besetzt? Was ändert das schon? The Last Metro (1980)
Report when all stations are manned and ready.Gefechtsstationen besetzt! Ja, Sir. - Da ist sie! The Final Countdown (1980)
Yes, I hear it's busy.Ja, ich höre, dass besetzt ist. Gloria (1980)
We will go to Johnson County,... ..we will depose the incompetent civil authority there,... ..and we will keep possession of the town until we can take charge of the courts.Wir ziehen nach Johnson County,... ..setzen die unfähigen dortigen Zivilbehörden ab... ..und besetzen die Stadt so lange, bis wir die Gerichtsbarkeit übernehmen. Heaven's Gate (1980)
The emergency generators and searchlights have been positioned at all strategic points in the city.Alle strategischen Punkte sind mit unseren Truppen besetzt. Nightmare City (1980)
We'll just have to try to keep control of public buildings, barracks, hospitals, as long as we can, after which...Versuchen wir, die Amtsgebäude, Kasernen und Kliniken zu besetzen, solange es noch möglich ist. - Und danach... Nightmare City (1980)
To occupy Kyoto, to put my flags in the capital,Kyoto zu besetzen und meine Flagge in der Hauptstadt zu hissen, Kagemusha (1980)
If they control the road not all the saints together can help us.Wenn die Straße besetzt ist, kann uns kein Heiliger mehr helfen. The Medal (1980)
Mr. Kent, a gang of terrorists seized the Eiffel Tower in Paris.Terroristen besetzen den Eiffelturm in Paris. Superman II (1980)
Sorry, that seat's taken.- Der Stuhl ist besetzt. Superman II (1980)
Always occupied...Ständig besetzt... The Party (1980)
With all his crew wounded and only one engine still working and then finally to have to parachute down into occupied territory.Die ganze Crew verwundet und nur ein Triebwerk funktionierte, und dann mit dem Fallschirm über besetztem Gebiet abspringen zu müssen. The Pursuit (1981)
Well, I wish I could help you, John, but all our positions are filled up.Ich wünschte, ich könnte helfen, John, aber unsere Stellen sind alle besetzt. The Threshold (1981)
(engaged signal)(Besetztzeichen) Blow Out (1981)
(as Donahue) His line's been busy all day. So I thought I'd give you a ring.(imitiert Donahue) Es ist ständig besetzt, da dachte ich, ich rufe Sie an. Blow Out (1981)
I kept gettin' a busy signal.Es ist ständig besetzt. Blow Out (1981)
We had to shove her second on tonight.Wir mussten heute die Zweitbesetzung nehmen. Chariots of Fire (1981)
# Truce to navigation # Take another stationLassen wir das Hetzen Einen anderen Platz besetzen Chariots of Fire (1981)
You didn't reserve for today.Zimmer 18 ist leider besetzt. The Woman Next Door (1981)
- They're going back in the trenches.- Sie besetzen wieder ihre Gräben. Gallipoli (1981)
Was the cast list for Hamlet posted yet? Not yet.Hannelore, hängt die Besetzungsliste von Hamlet schon aus? Mephisto (1981)
Today, the fifth American Battalion and the allied forces... have occupied the Gulf of Naples... just one step towards our goal:Heute haben die 5. Armee der Vereinigten Staaten und die Alliierten Streitkräfte den Golf von Neapel besetzt. Das ist ein weiterer Schritt auf unser Ziel zu: die Befreiung von ganz Italien! The Skin (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
besetThe problem was beset with difficulties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุมเร้า[V] beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เร่งกันเข้ามา
มะรุมมะตุ้ม[V] besiege someone closely, See also: surround someone closely, beset, Syn. มารุมมาตุ้ม, รุมพัลวัน, Example: เด็กๆ มะรุมมะตุ้มดาราฟุตบอลคนโปรด, Thai definition: กลุ้มรุมทำให้เกิดรำคาญ
รุม[V] beset, Syn. กลุ้มรุม, Example: อาทิตย์ก่อนผมถูกไข้หวัดใหญ่รุมเสียจนแย่เลย
มารุมมาตุ้ม[V] besiege, See also: throng, mob, beset, surround, hem in, Syn. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุม, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: ผู้คนพากันมารุมมาตุ้มดาราที่ตนชื่นชอบ, Thai definition: แย่งกันเข้ามารุมล้อม, Notes: (ปาก)
มารุมมาตุ้ม[V] besiege, See also: throng, mob, beset, surround, hem in, Syn. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุม, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: ผู้คนพากันมารุมมาตุ้มดาราที่ตนชื่นชอบ, Thai definition: แย่งกันเข้ามารุมล้อม, Notes: (ปาก)
กินโต๊ะ[V] besiege, See also: beset, attack from all sides, Syn. รุม, ล้อม, กลุ้มรุม, Example: เขาเข้าไปในดินแดนของศัตรูคนเดียวเลยถูกกินโต๊ะ, Thai definition: รุมกันทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
กลุ้มรุม[V] besiege, See also: beset, throng, crowd, Syn. รุม, ล้อม, Example: เด็กกลุ่มใหญ่กำลังกลุ้มรุมเขาจนเรามองไม่เห็นตัวเขา, Thai definition: ประดังห้อมล้อมเข้ามา
โทรมศัสตราวุธ[V] attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก
แห่ห้อม[V] surround, See also: encircle, besiege, beset, encompass, Syn. ห้อมล้อม, แหนแห่, แห่ห้อม, Example: ชายหนุ่มแห่ห้อมล้อมกันมากับบั้งไฟ, Thai definition: แวดล้อมไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround   FR: entourer ; se grouper autour
ตอม[v.] (tøm) EN: beset ; plague ; swarm on/over   

CMU English Pronouncing Dictionary
BESET    B AH0 S EH1 T
BESETTING    B AH0 S EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beset    (v) (b i1 s e1 t)
besets    (v) (b i1 s e1 t s)
besetting    (v) (b i1 s e1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetzer {m} | Besetzer {pl}occupant | occupants [Add to Longdo]
Besetzt-Meldung {f}all trunks busy [Add to Longdo]
Besetztzeichen {n}engaged signal [Add to Longdo]
Besetzung {f} (einer Stelle)filling [Add to Longdo]
Besetzung {f} (einer Rolle)casting [Add to Longdo]
Besetzung {f} (Theater)cast [Add to Longdo]
Besetzung {f}; Okkupation {f}; Inbesitznahme {f} | Besetzungen {pl}occupation | occupations [Add to Longdo]
Besetzung {f}allocation [Add to Longdo]
Besetzung {f}translation [Add to Longdo]
Besetzungsbeispiel {n}configuration example [Add to Longdo]
Besetzungsplan {m}configuration diagram [Add to Longdo]
Einnahme {f}; Besetzung {f}; Kapern {n}seizure [Add to Longdo]
Falbel {f}; Faltensaum {m} | mit Falbeln besetzenfurbelow | to furbelow [Add to Longdo]
Fehlbesetzung {f}miscast; wrong choice [Add to Longdo]
Franse {f} | Fransen {pl} | mit Fransen besetzen; umsäumen; säumenfringe | fringes | to fringe [Add to Longdo]
Hausbesetzer {m} | Hausbesetzer {pl}squatter | squatters [Add to Longdo]
Minimalbesetzung {f}skeleton staff [Add to Longdo]
Posten, der durch Wahl besetzt wirdelective post [Add to Longdo]
Rollenbesetzung {f}; Casting {n}casting [Add to Longdo]
Rüsche {f}; Falbel {f} | mit Rüschen besetzt; Rüschen...ruffle; frill | frilly; frilled; ruffled [Add to Longdo]
Stellenbesetzung {f}staffing [Add to Longdo]
Umstellung {f}; Umbesetzung {f}shuffle [Add to Longdo]
Verfolgung {f} | Verfolgungen {pl}besetment | besetments [Add to Longdo]
Volant {m} | Volants {pl} | Material für Volants | mit Volants besetztflounce; frill | flounces | flouncing | flouncy [Add to Longdo]
Wiederbesetzung {f}reoccupation [Add to Longdo]
bedrängen; befallento beset [Add to Longdo]
belegt; besetzt {adj}occupied [Add to Longdo]
belegt; besetzt {adj}busy [Am.]; engaged [Br.] [Add to Longdo]
(mit Personal) besetzen; mit einem Stab versehento staff [Add to Longdo]
gut besetzt (mit Personal)well staffed [Add to Longdo]
besetzendstudding [Add to Longdo]
besetzendoccupying [Add to Longdo]
besetzt fehlmiscasts [Add to Longdo]
besetzt seinbe taken [Add to Longdo]
besetzt wiederreoccupies [Add to Longdo]
besetztoccupies [Add to Longdo]
besetzte wiederreoccupied [Add to Longdo]
besetzen; in Anspruch nehmento occupy [Add to Longdo]
besetzen; Besatzung ausübento usurp [Add to Longdo]
besetzen; übersäen; verstreut seinto stud [Add to Longdo]
fehlbesetzenmiscast [Add to Longdo]
fehlbesetzendmiscasting [Add to Longdo]
freihalten; nicht besetzen | freihaltend | freigehaltento keep free; to keep clear | keeping free | kept free [Add to Longdo]
hartnäckigbesetting [Add to Longdo]
hochkarätig {adj} | ein hochkarätig besetzter Filmtop-class | a film with a top-class cast [Add to Longdo]
säumen; umsäumen; einfassen; besetzento edge [Add to Longdo]
umbilden; umstellen; umbesetzento shuffle [Add to Longdo]
unbesetzt {adj}unoccupied [Add to Longdo]
unbesetzt {adj}vacant [Add to Longdo]
unbesetzt {adj}unallocated [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗っ取る[のっとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
占める[しめる, shimeru] besetzen, einnehmen [Add to Longdo]
占領[せんりょう, senryou] Besetzung, Okkupation [Add to Longdo]
欠員[けついん, ketsuin] unbesetzte_Stelle, freie_Stelle, Vakanz [Add to Longdo]
満員[まんいん, man'in] voll_besetzt [Add to Longdo]
満塁[まんるい, manrui] vollbesetztes_Mal (beim Baseball) [Add to Longdo]
満席[まんせき, manseki] voll_besetzt, besetzt, ausverkauft [Add to Longdo]
込む[こむ, komu] sich_draengen, voll_sein, voll_besetzt_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top