ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infiltrate

IH2 N F IH1 L T R EY2 T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infiltrate-, *infiltrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infiltrate[VI] ซึม, Syn. percolate, soak into, filter through
infiltrate[VT] แทรกซึม, Syn. penetrate, permeate
infiltrate into[PHRV] แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
infiltrate through[PHRV] แทรกซึมผ่าน, See also: แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infiltrate(อินฟิล'เทรท) v. ซึมทะลุ,แทรกซึม n. สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป., See also: infiltrative adj. infiltrator n., Syn. pervade,permeate

English-Thai: Nontri Dictionary
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infiltrate๑. แทรกซึม๒. สิ่งแทรกซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infiltrateแทรก, การแทรก, แทรกแซง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A hacker called the "Puppet Master" has begun to infiltrate terminals throughout our network.ѡк ѡԴ蹔 á к͢¢ͧ Ghost in the Shell (1995)
Following a lot of helicopter searching, the team can infiltrate the weapon to a point here, covering the Northern approaches in "Route One".ตามแสงไฟนำทางของเฮลิคอปเตอร์ ทีมสามารถแทรกซึมมาที่จุดนี้ วางกำลังทางด้านเหนือและเส้นทางอีกสายหนึ่ง The Jackal (1997)
Jade Fox is a master criminal. I hear she infiltrated the Yus.เจดฟ๊อกเป็นหัวหน้าโจร ฉันได้ยินมาว่า หล่อนมีสายอยู่ในบ้านยูส Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You infiltrated Wudan while I was away.แกเข้าไปแซกแซง วูเดน ตอนข้าไม่อยู่ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
There's no way I could've infiltrated the Hive.มันไม่มีทาง ที่ฉันสามารถเข้ามาสู่รังผึ้ง Resident Evil (2002)
Why don't you start by telling them what happened to the last agent that tried to infiltrate that family?ทำไมนายไม่บอกพวกเขาไปเลยล่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหน้าที่คนล่าสุด ที่พยายามแฝงตัวกับพรรคพวกนั่น Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
If the BiRyu Army dies after drinking the wine, they'll know that we've infiltrated.ถ้ากองทัพไบริวตายหลังจากดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว พวกมันจะรู้ว่าเราลอบเข้ามา The Book of the Three Hans (2006)
We can't let anyone know that we've infiltrated.เราจะให้ใครรู้เรื่องที่เราลักลอบเข้ามาไปไม่ได้เด็ดขาด The Book of the Three Hans (2006)
We safely infiltrated Song-Yang's headquarters.เราลักลอบเข้าไปในกองบัญชาการของซองหยาง ได้อย่างปลอดภัยครับ The Book of the Three Hans (2006)
I received news that she safely infiltrated Song-Yang's headquarters.ข้าได้ข่าวว่านางลักลอบเข้าไปในกองบัญชาการของซองหยาง ได้อย่างปลอดภัย The Book of the Three Hans (2006)
So Seo-No has infiltrated Song-Yang's headquarters with the advanced guard.โซซอโนได้ลอบเข้าไปในกองบัญชาการของซองหยางกับพวกคนคุ้มกัน The Book of the Three Hans (2006)
This means that the enemy has infiltrated the headquarters.หมายความว่ามีศัตรูแฝงตัวอยู่ในกองบัญชาการของเรา The Book of the Three Hans (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซึม[V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate   FR: s'esquiver ; s'échapper
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant   FR: s'imprégner ; s'imbiber

CMU English Pronouncing Dictionary
INFILTRATE    IH2 N F IH1 L T R EY2 T
INFILTRATE    IH1 N F AH0 L T R EY2 T
INFILTRATED    IH2 N F IH1 L T R EY2 T AH0 D
INFILTRATED    IH1 N F AH0 L T R EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infiltrate    (v) ˈɪnfɪltrɛɪt (i1 n f i l t r ei t)
infiltrated    (v) ˈɪnfɪltrɛɪtɪd (i1 n f i l t r ei t i d)
infiltrates    (v) ˈɪnfɪltrɛɪts (i1 n f i l t r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infiltrate \In*fil"trate\, v. i. [imp. & p. p. {Infiltrated}; p.
   pr. & vb. n. {Infiltrating}.] [Pref. in- + filtrate: cf. F,
   s'infiltrer. Cf. {Infilter}.]
   1. To enter by penetrating the pores or interstices of a
    substance; to filter into or through something.
    [1913 Webster]
 
       The water infiltrates through the porous rock.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter secretly (into an organization, territory, etc.)
    for hostile purposes, such as spying or sabotage; as, the
    FBI infiltrated into the U. S. communist party's upper
    echelons; also used transitively; as, to infiltrate the
    opponent's organization; to infiltrate one's agents into a
    hostile country.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infiltrate \In*fil"trate\, v. t.
   To penetrate gradually; -- sometimes used reflexively. --J.
   S. Mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infiltrate
   v 1: cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices
   2: enter a group or organization in order to spy on the members;
     "The student organization was infiltrated by a traitor" [syn:
     {infiltrate}, {penetrate}]
   3: pass into or through by filtering or permeating; "the
     substance infiltrated the material"
   4: pass through an enemy line; in a military conflict [syn:
     {infiltrate}, {pass through}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top