ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beset

B IH0 S EH1 T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beset-, *beset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beset with[PHRV] รุมเร้าด้วย, See also: ห้อมล้อมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
The fact that I could not offer Akari even a single word of kindness, even though she was beset by a far greater sadness than I was, is something that I was very ashamed of.ความจริงที่ว่า ฉันไม่สามารถพูดกับอาคาริด้วยคำที่ดีๆ แม้สักคำ แม้ว่าอาคาริจะเต็มไปด้วยความเศร้ายิ่งกว่าฉัน คือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกละอายใจ 5 Centimeters Per Second (2007)
The forest is beset by Rakshasa demons.ในป่าเต็มไปด้วยปิศาจรากษส Sita Sings the Blues (2008)
Conquest not of men but of the evils that beset them.ไม่ใช่ชนะต่อมนุษย์... ...แต่ต่อมารที่ครอบงำมนุษย์ Watchmen (2009)
- Thomas knew that one day... you would be beset by enemies on both sides... and he was right.โทมัสรู้ว่าวันหนึ่ง คุณจะถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูทั้ง สองด้าน และเขาก็เป็นสิทธิ Underworld: Blood Wars (2016)
And my people are beset with enemies on all sides.และประชาชนของเราจะถูกรุมเร้า กับศัตรูในทุกด้าน Underworld: Blood Wars (2016)
You are beset with enemies both within and without.ท่านจะอยู่ในสถานะได้เปรียบสุด ทั้งข้างในและข้างนอก Book of the Stranger (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
besetThe problem was beset with difficulties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุมเร้า[V] beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เร่งกันเข้ามา
รุม[V] beset, Syn. กลุ้มรุม, Example: อาทิตย์ก่อนผมถูกไข้หวัดใหญ่รุมเสียจนแย่เลย
กินโต๊ะ[V] besiege, See also: beset, attack from all sides, Syn. รุม, ล้อม, กลุ้มรุม, Example: เขาเข้าไปในดินแดนของศัตรูคนเดียวเลยถูกกินโต๊ะ, Thai definition: รุมกันทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
กลุ้มรุม[V] besiege, See also: beset, throng, crowd, Syn. รุม, ล้อม, Example: เด็กกลุ่มใหญ่กำลังกลุ้มรุมเขาจนเรามองไม่เห็นตัวเขา, Thai definition: ประดังห้อมล้อมเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround   FR: entourer ; se grouper autour
ตอม[v.] (tøm) EN: beset ; plague ; swarm on/over   

CMU English Pronouncing Dictionary
BESET B IH0 S EH1 T
BESETTING B IH0 S EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beset (v) bˈɪsˈɛt (b i1 s e1 t)
besets (v) bˈɪsˈɛts (b i1 s e1 t s)
besetting (v) bˈɪsˈɛtɪŋ (b i1 s e1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetzt-Meldung {f}all trunks busy [Add to Longdo]
Besetztzeichen {n}engaged signal [Add to Longdo]
Besetzer {m} | Besetzer {pl}occupant | occupants [Add to Longdo]
Besetzung {f} (einer Stelle)filling [Add to Longdo]
Besetzung {f} (einer Rolle)casting [Add to Longdo]
Besetzung {f} (Theater)cast [Add to Longdo]
Besetzung {f}; Okkupation {f}; Inbesitznahme {f} | Besetzungen {pl}occupation | occupations [Add to Longdo]
Besetzung {f}allocation [Add to Longdo]
Besetzung {f}translation [Add to Longdo]
Besetzungsbeispiel {n}configuration example [Add to Longdo]
Besetzungsplan {m}configuration diagram [Add to Longdo]
besetzendstudding [Add to Longdo]
besetzendoccupying [Add to Longdo]
besetzt fehlmiscasts [Add to Longdo]
besetzt seinbe taken [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
占める[しめる, shimeru] besetzen, einnehmen [Add to Longdo]
占領[せんりょう, senryou] Besetzung, Okkupation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beset \Be*set"\, v. t. [imp. & p. p. {Beset}; p. pr. & vb. n.
   {Besetting}.] [AS. besettan (akin to OHG. bisazjan, G.
   besetzen, D. bezetten); pref. be- + settan to set. See
   {Set}.]
   1. To set or stud (anything) with ornaments or prominent
    objects.
    [1913 Webster]
 
       A robe of azure beset with drops of gold.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       The garden is so beset with all manner of sweet
       shrubs that it perfumes the air.   --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To hem in; to waylay; to surround; to besiege; to
    blockade. "Beset with foes." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Let thy troops beset our gates.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To set upon on all sides; to perplex; to harass; -- said
    of dangers, obstacles, etc. "Adam, sore beset, replied."
    --Milton. "Beset with ills." --Addison. "Incommodities
    which beset old age." --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To occupy; to employ; to use up. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To surround; inclose; environ; hem in; besiege;
     encircle; encompass; embarrass; urge; press.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beset
   v 1: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
      staff when he is overworked"; "This man harasses his female
      co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
      {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
      {provoke}]
   2: assail or attack on all sides: "The zebra was beset by
     leopards" [syn: {beset}, {set upon}]
   3: decorate or cover lavishly (as with gems) [syn: {encrust},
     {incrust}, {beset}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top