ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beleaguer

B IH0 L IY1 G ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beleaguer-, *beleaguer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beleaguered[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex

English-Thai: Nontri Dictionary
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม

CMU English Pronouncing Dictionary
BELEAGUER B IH0 L IY1 G ER0
BELEAGUERED B IH0 L IY1 G ER0 D
BELEAGUERING B IH0 L IY1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beleaguer (v) bˈɪlˈiːgər (b i1 l ii1 g @ r)
beleaguers (v) bˈɪlˈiːgəz (b i1 l ii1 g @ z)
beleaguered (v) bˈɪlˈiːgəd (b i1 l ii1 g @ d)
beleaguering (v) bˈɪlˈiːgərɪŋ (b i1 l ii1 g @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beleaguer \Be*lea"guer\, v. t. [imp. & p. p. {Beleaguered}; p.
   pr. & vb. n. {Beleaguering}.] [D. belegeren (akin to G.
   belagern, Sw. bel[aum]gra, Dan. beleire); pref. be- = E. be-
   + leger bed, camp, army, akin to E. lair. See {Lair}.]
   To surround with an army so as to preclude escape; to
   besiege; to blockade.
   [1913 Webster]
 
      The wail of famine in beleaguered towns. --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To block up; environ; invest; encompass.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beleaguer
   v 1: annoy persistently; "The children teased the boy because of
      his stammer" [syn: {tease}, {badger}, {pester}, {bug},
      {beleaguer}]
   2: surround so as to force to give up; "The Turks besieged
     Vienna" [syn: {besiege}, {beleaguer}, {surround}, {hem in},
     {circumvent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top