ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assail

AH0 S EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assail-, *assail*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assail(vt) ก่อกวน, See also: ทำให้รำคาญ
assail(vt) โจมตี, See also: รุกราน, ถล่ม, Syn. attack, assault
assail with(phrv) จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assail(อะเซล') vt. โจมตี, ป้ายร้าย, รุกราน, กล่าวหา, ทำร้าย-assailer, assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี, ผู้ป้ายร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
assail(vt) ทำร้าย, ก้าวร้าว, ด่าว่า, โจมตี, รุกราน, ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย, ผู้โจมตี, ผู้ป้ายร้าย
wassail(n) เหล้าเอล, การดื่มอวยพร
wassailer(n) ผู้ดื่มอวยพร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When evil assails us, when fear weakens us, when descent threatens us, in the circle we will find out power.กับความชั่วร้าย เมื่อเหล่าปีศาจมารบกวนพวกเรา เมื่อความกลัวทำให้เราอ่อนแอ เมื่อความตกต่ำคุกคามเรา Bound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assailHe was assailed with doubts.
assailI was assailed by the stupid, but unshakeable, idea that if I was imprudent enough to move my hand I'd be noticed.
assailThey assailed the new teacher with questions.
assailWe were all assailed with fears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรมศัสตราวุธ(v) attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก
ห้ำหั่น(v) attack, See also: assail, assault, Syn. ฟาดฟัน, Example: ทั้งสองฝ่ายห้ำหั่นอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: เข้าฟาดฟันให้แหลกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจมตี[jōmtī] (v) EN: attack ; assault ; raid  FR: attaquer ; charger ; assaillir
รุก[ruk] (v) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack  FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกราน[rukrān] (v) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into  FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASSAIL AH0 S EY1 L
ASSAILS AH0 S EY1 L Z
ASSAILED AH0 S EY1 L D
ASSAILANT AH0 S EY1 L AH0 N T
ASSAILING AH0 S EY1 L IH0 NG
ASSAILANTS AH0 S EY1 L AH0 N T S
ASSAILANT'S AH0 S EY1 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assail (v) ˈəsˈɛɪl (@1 s ei1 l)
assails (v) ˈəsˈɛɪlz (@1 s ei1 l z)
assailed (v) ˈəsˈɛɪld (@1 s ei1 l d)
assailant (n) ˈəsˈɛɪlənt (@1 s ei1 l @ n t)
assailing (v) ˈəsˈɛɪlɪŋ (@1 s ei1 l i ng)
assailable (j) ˈəsˈɛɪləbl (@1 s ei1 l @ b l)
assailants (n) ˈəsˈɛɪlənts (@1 s ei1 l @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin, #9,325 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P) [Add to Longdo]
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory [Add to Longdo]
攻める[せめる, semeru] (v1, vt) to attack; to assault; to assail; (P) [Add to Longdo]
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] (v5u, vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P) [Add to Longdo]
襲撃者[しゅうげきしゃ, shuugekisha] (n) assailant; marauder [Add to Longdo]
敵に掛かる[てきにかかる, tekinikakaru] (exp, v5r) to assail the enemy [Add to Longdo]
要害堅固[ようがいけんご, yougaikengo] (n, adj-no) (a fortress being) impregnable; unassailable [Add to Longdo]
誅伐[ちゅうばつ, chuubatsu] (n, vs) assailing criminals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assail \As*sail"\ ([a^]s*s[=a]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Assailed} (-s[=a]ld"); p. pr. & vb. n. {Assailing}.] [OE.
   assailen, asailen, OF. asaillir, assailler, F. assaillir; a
   (L. ad) + saillir to burst out, project, fr. L. salire to
   leap, spring; cf. L. assilire to leap or spring upon. See
   {Sally}.]
   1. To attack with violence, or in a vehement and hostile
    manner; to assault; to molest; as, to assail a man with
    blows; to assail a city with artillery.
    [1913 Webster]
 
       No rude noise mine ears assailing.  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       No storm can now assail
       The charm he wears within.      --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To encounter or meet purposely with the view of mastering,
    as an obstacle, difficulty, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The thorny wilds the woodmen fierce assail. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To attack morally, or with a view to produce changes in
    the feelings, character, conduct, existing usages,
    institutions; to attack by words, hostile influence, etc.;
    as, to assail one with appeals, arguments, abuse,
    ridicule, and the like.
    [1913 Webster]
 
       The papal authority . . . assailed.  --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       They assailed him with keen invective; they assailed
       him with still keener irony.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attack; assault; invade; encounter; fall upon. See
     {Attack}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assail
   v 1: attack someone physically or emotionally; "The mugger
      assaulted the woman"; "Nightmares assailed him regularly"
      [syn: {assail}, {assault}, {set on}, {attack}]
   2: launch an attack or assault on; begin hostilities or start
     warfare with; "Hitler attacked Poland on September 1, 1939
     and started World War II"; "Serbian forces assailed Bosnian
     towns all week" [syn: {attack}, {assail}] [ant: {defend}]
   3: attack in speech or writing; "The editors of the left-leaning
     paper attacked the new House Speaker" [syn: {attack},
     {round}, {assail}, {lash out}, {snipe}, {assault}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top