หรือคุณหมายถึง aßail?
Search result for

assail

(56 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assail-, *assail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assail[VT] ก่อกวน, See also: ทำให้รำคาญ
assail[VT] โจมตี, See also: รุกราน, ถล่ม, Syn. attack, assault
assail with[PHRV] จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
wassail(n) เหล้าเอล,การดื่มอวยพร
wassailer(n) ผู้ดื่มอวยพร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The assailant broke into a classroom in the east building around 8:35 this morning and is holed up with hostages.คนร้ายได้บุกเข้าไปใน ห้องเรียนทางตึกฝั่งตะวันออก เวลาประมาณ 08.35 น.ในตอนเช้า และได้จับตัวประกันเอาไว้ครับ. Cyborg Girl (2008)
The assailant is Takeshi Abe, 37, unemployed, of Kazama, Chiba.คนร้ายก็คือ อาเบะ ทาคาชิ อายุ 37 ปี, มาจาก คาซาม่า จังหวัดชิบะครับ. Cyborg Girl (2008)
The assailant is breaking the glass in the windows.ตอนนี้คนร้ายกำลัง ทุบกระจกหน้าต่างแล้วครับ Cyborg Girl (2008)
The assailant is coming out now, holding a knife on the teacher.คนร้ายโผล่มาแล้วครับ คนร้ายเอามีดจ่อที่คอคุณครูแล้วครับ Cyborg Girl (2008)
The police just caught the assailant.ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วครับ Cyborg Girl (2008)
The assailant thought the consulพวกก่อการร้ายคิดว่ากงสุล Eagles and Angels (2008)
Shot dead by an unknown assailant last month.คอมโบ้" ฉันได้ยินพวกนายพูดถึงกัน ABQ (2009)
Amazingly, there have been unconfirmed reports identifying the assailants as none other thanเป็นที่น่าแปลกใจว่า มีรายงานข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ระบุว่าผู้ที่ลงมือไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Cowboys and Indians (2009)
Was your son murdered by an assailant's bullet?ลูกชายของคุณถูกฆ่าโดยลูกกระสุนของนักฆ่ารึเปล่าล่ะ Cowboys and Indians (2009)
The assailant who was caught at the scene was done wrong by Shinhwa Group....ได้ถูกส่งตัวด่วนไป. ผู้ทำร้ายร่างกายได้ถูกจับในที่เกิดเหตุโดยคนของกลุ่มชินฮวา Episode #1.24 (2009)
Assailant drove in behind her and ran her down right here.คนร้ายขับรถตามหลังเธอมา แล้วก็ชนเธอตรงนี้ Roadkill (2009)
The assailant took his time, cleaned up after himself.งั้นนี่ Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assailHe was assailed with doubts.
assailI was assailed by the stupid, but unshakeable, idea that if I was imprudent enough to move my hand I'd be noticed.
assailThey assailed the new teacher with questions.
assailWe were all assailed with fears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรมศัสตราวุธ[V] attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก
ห้ำหั่น[V] attack, See also: assail, assault, Syn. ฟาดฟัน, Example: ทั้งสองฝ่ายห้ำหั่นอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เข้าฟาดฟันให้แหลกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid   FR: attaquer ; charger ; assaillir
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack   FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into   FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSAIL    AH0 S EY1 L
ASSAILS    AH0 S EY1 L Z
ASSAILED    AH0 S EY1 L D
ASSAILANT    AH0 S EY1 L AH0 N T
ASSAILING    AH0 S EY1 L IH0 NG
ASSAILANTS    AH0 S EY1 L AH0 N T S
ASSAILANT'S    AH0 S EY1 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assail    (v) (@1 s ei1 l)
assails    (v) (@1 s ei1 l z)
assailed    (v) (@1 s ei1 l d)
assailant    (n) (@1 s ei1 l @ n t)
assailing    (v) (@1 s ei1 l i ng)
assailable    (j) (@1 s ei1 l @ b l)
assailants    (n) (@1 s ei1 l @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P) [Add to Longdo]
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory [Add to Longdo]
攻める[せめる, semeru] (v1,vt) to attack; to assault; to assail; (P) [Add to Longdo]
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] (v5u,vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P) [Add to Longdo]
襲撃者[しゅうげきしゃ, shuugekisha] (n) assailant; marauder [Add to Longdo]
敵に掛かる[てきにかかる, tekinikakaru] (exp,v5r) to assail the enemy [Add to Longdo]
要害堅固[ようがいけんご, yougaikengo] (n,adj-no) (a fortress being) impregnable; unassailable [Add to Longdo]
誅伐[ちゅうばつ, chuubatsu] (n,vs) assailing criminals [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assail \As*sail"\ ([a^]s*s[=a]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Assailed} (-s[=a]ld"); p. pr. & vb. n. {Assailing}.] [OE.
   assailen, asailen, OF. asaillir, assailler, F. assaillir; a
   (L. ad) + saillir to burst out, project, fr. L. salire to
   leap, spring; cf. L. assilire to leap or spring upon. See
   {Sally}.]
   1. To attack with violence, or in a vehement and hostile
    manner; to assault; to molest; as, to assail a man with
    blows; to assail a city with artillery.
    [1913 Webster]
 
       No rude noise mine ears assailing.  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       No storm can now assail
       The charm he wears within.      --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To encounter or meet purposely with the view of mastering,
    as an obstacle, difficulty, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The thorny wilds the woodmen fierce assail. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To attack morally, or with a view to produce changes in
    the feelings, character, conduct, existing usages,
    institutions; to attack by words, hostile influence, etc.;
    as, to assail one with appeals, arguments, abuse,
    ridicule, and the like.
    [1913 Webster]
 
       The papal authority . . . assailed.  --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       They assailed him with keen invective; they assailed
       him with still keener irony.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attack; assault; invade; encounter; fall upon. See
     {Attack}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assail
   v 1: attack someone physically or emotionally; "The mugger
      assaulted the woman"; "Nightmares assailed him regularly"
      [syn: {assail}, {assault}, {set on}, {attack}]
   2: launch an attack or assault on; begin hostilities or start
     warfare with; "Hitler attacked Poland on September 1, 1939
     and started World War II"; "Serbian forces assailed Bosnian
     towns all week" [syn: {attack}, {assail}] [ant: {defend}]
   3: attack in speech or writing; "The editors of the left-leaning
     paper attacked the new House Speaker" [syn: {attack},
     {round}, {assail}, {lash out}, {snipe}, {assault}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top