หรือคุณหมายถึง haßle?
Search result for

hassle

(34 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hassle-, *hassle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hassle[N] การทะเลาะ, See also: การโต้เถียง
hassle[N] ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, Syn. aggravation, annoyance, irritation, Ant. pacifier
hassle[VI] ทะเลาะ
hassle[VT] รบกวน, See also: ก่อกวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hassle(แฮส'เซิล) vi.,n. (การ) โต้เถียง,ทะเละ,วิวาท,รบกวน, Syn. quarrel,squabble,irritate

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It would be hassle for me to work here, right?มันจะเป็นเรื่องรบกวนผม ที่จะทำงานที่นี่, ใช่มั๊ย? Baby and I (2008)
We know this is a hassle.เรารู้ว่ามันเป็นปัญหา Safe and Sound (2008)
Now, who needs that kind of hassle?ตอนนี้ใครอยากจะไปได้ความวุ่นวายอย่างนั้นกันล่ะ Pleasure Is My Business (2009)
Like I need this hassle.ดูเหมือนฉันจะมีปัญหาเรื่องนี้ Fix (2009)
That's before we hassled Georgieนั่นมันก่อนวันที่เราจะบุกไปถล่มจอร์จี้ Fa Guan (2009)
Hey, I'm sorry I hassled you for being gay.กูขอโทษที่ด่ามึงเรื่องที่มึงเป็นตุ๊ด Nothing But the Blood (2009)
Has anyone ever tried to hassle with him?มีใครที่มีปัญหาโต้เถียงกับเค้าไหม? To Hell... And Back (2009)
They're not here to hassle anyone.พวกเขาไม่ได้มาสร้างปัญหาให้ใคร To Hell... And Back (2009)
It's mostly just a big hassle.มันเป็นปัญหามากกว่า Wheels (2009)
It is worth the hassle. Our daughter molly's in the second grade. She loves it there.เป็นโรงเรียนที่ดีมาก มอลลี่ ลูกสาวเราที่อยู่ป.2 เธอรักที่นั่นมาก The Coffee Cup (2009)
Thinking the same thing. Keep it small, hassle-Free.คิดแบบเดิมว่า จัดแบบเล็กๆ ไม่ต้องทะเลาะกัน The Treasure of Serena Madre (2009)
Well, when you get old, you get lazy, and even getting out of the house becomes a hassle.เวลาคนเราแก่ขึ้น ก็มักจะขี้เกียจ การต้องออกมาข้างนอกกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก My Fair Lady (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hassleIt may seem like a hassle but I think you ought to go back to the basics and start over. Haste makes waste they say.
hassleIt's a hassle trying to decide what to wear to the party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
HASSLE    HH AE1 S AH0 L
HASSLED    HH AE1 S AH0 L D
HASSLER    HH AE1 S L ER0
HASSLES    HH AE1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hassle    (v) (h a1 s l)
hassled    (v) (h a1 s l d)
hassles    (v) (h a1 s l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレオメ[, kureome] (n) cleome (esp. the spider flower, Cleome hassleriana) (lat [Add to Longdo]
西洋風蝶草[せいようふうちょうそう, seiyoufuuchousou] (n) (See クレオメ) spider flower (Cleome hassleriana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hassle \hassle\ n.
   1. An inconvenience caused by difficulties encountered trying
    to accomplish a task; as, finding a parking place in
    midtown is always a hassle.
 
   Syn: fuss, trouble, bother.
     [WordNet 1.5]
 
   2. disorderly fighting; an angry dispute or disturbance.
    [WordNet sense 2]
 
   Syn: hassle, scuffle, tussle, rough-and-tumble.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hassle \hassle\ v. i.
   1. to dispute or quarrel, often over petty disagreements.
    [PJC]
 
   2. To expend excessive time and energy trying to accomplish a
    task.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hassle \hassle\ v. t.
   to repeatedly annoy; as, He is known to hassle his staff when
   he is overworked.
 
   Syn: harass, harry, chivy, chivvy, chevy, chevvy, beset,
     plague, molest, provoke.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hassle
   n 1: an angry disturbance; "he didn't want to make a fuss";
      "they had labor trouble"; "a spot of bother" [syn: {fuss},
      {trouble}, {bother}, {hassle}]
   2: disorderly fighting [syn: {hassle}, {scuffle}, {tussle},
     {dogfight}, {rough-and-tumble}]
   v 1: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
      staff when he is overworked"; "This man harasses his female
      co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
      {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
      {provoke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top