Search result for

be up

(63 entries)
(0.0857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be up-, *be up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be up[PHRV] ยกขึ้นสูง, See also: ยกไว้, ยก, Syn. hold up
be up[PHRV] ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
be up[PHRV] ขึ้นมาข้างบน (จากระดับต่ำกว่า)
be up[PHRV] ตื่นและลุกจากเตียงนอน, Syn. get up
be up[PHRV] สูงขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. keep up, remain up
be up[PHRV] (ราคา)สูงขึ้น, Ant. go down, be down
be up[PHRV] ผิดปกติ, See also: ไม่ปกติ
be up[PHRV] หมดเวลา
be up[PHRV] มาถึง (มหาวิทยาลัยหรือสถานที่สำคัญ)
be up[PHRV] ขึ้นศาล, Syn. have up

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be upset, but the truth is,เธออาจจะอารมณ์เสีย แต่ความจริงคือ There Might be Blood (2008)
The entrance to the computer core should be up ahead.ทางเข้าเมน#8203; เฟรม น่าจะอยู่ข้างหน้า Dead Space: Downfall (2008)
It's understandable you'd be upset.ฉันเข้าใจคุณอารมณ์ไม่ดี Lucky Thirteen (2008)
I will revoke the challenge. The Knight's Code must be upheld.ข้าจะยกเลิกการประลอง ไม่นะ Excalibur (2008)
Don't be upset with me, Master.อย่าอารมณ์เสียกับข้าสิ เจ้านาย Lair of Grievous (2008)
We should be up and running in, say, six to nine months.เราน่าจะซ่อมเสร็จใน... หกถึงเก้าเดือน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You'll be up in Maria's guts in no time, all right?แกจะไปถึงในตอนที่ มาเรียไม่มีเวลา เข้าใจมั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Well, you had every right to be upset, sir.-สมควรอยู่หรอกครับ Body of Lies (2008)
I'll be up.แล้วก็กลับมานะ The Ramen Girl (2008)
His mother would be upset! Very upset.คนเป็นแม่ไม่ชอบอย่างยิ่ง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It's one thing to take my ideas and keep all the profits, but to dump something because a new VP doesn't want to be upstaged by a woman...เป็นวิธีที่แม่เก็บสิ่งประดิษฐ์ แต่ทิ้งบางอย่าง เพราะผู้บริหารคนใหม่ ไม่อยากให้ผู้หญิงได้หน้า WarGames: The Dead Code (2008)
It's going to be up to you to convince us.คุณต่างหากที่ต้องอธิบายกับเรา WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be upBe up early in tomorrow morning.
be upDon't be upset by sudden change of the weather.
be upHe will be up and about in a week.
be upIke doesn't seem to be up to the mark today.
be upI thought it strange that he should be up so late.
be upIt will prove to be up to expectation.
be upMay the blessing of God be upon them.
be upMy father is much better. He will be up and about in a week.
be upNature's balance is going to be upset everywhere.
be upShe'll be up and around this afternoon.
be upThere's a good chance that this year's rice crop will be up on last year's.
be upYou have to be up-front and candid at interviews.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้มาตรฐาน[V] standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
สุจริตใจ[V] be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
เข้าสมัย[V] be modern, See also: be up-to-date, be in vogue, Syn. ทันสมัย, เข้ายุค, Example: ผมทรงนี้เข้าสมัยมาก แต่ดูไม่ค่อยเหมาะกับเธอเลย, Thai definition: เป็นไปตามความนิยมที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานั้น
อารมณ์เสีย[V] be upset, See also: have a bad temper, Syn. อารมณ์บูด, Ant. อารมณ์ดี, Example: สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาอารมณ์เสียบ่อย เพราะความรับผิดชอบสูงขึ้นและมีงานยุ่งทั้งวัน
ดังระงม[V] be uproarious, See also: be noisy, be tumultuous, Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่, Example: เสียงหัวเราะของเขาดังระงมไปทั่วบริเวณ, Thai definition: อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด
ขึ้นกับ[V] be under, See also: be up to, report to, be under the control of, belong to, be responsible to, Syn. สังกัด, Example: กรมป่าไม้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทันสมัย[V] be up-to-date, See also: be modern, be in fashion, new, Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, Ant. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ, Thai definition: ตามสมัยที่นิยมกัน
เท่าทัน[V] know what is behind one's thought, See also: be up to one's tricks, understand what someone is up to, be equal to one's trickery, Syn. หยั่งรู้
สุดแท้แต่[V] be up to, See also: depend on, Syn. แล้วแต่, ตามใจ, Example: เขาจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ เพราะผมไม่มีอำนาจไปสั่งเขาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
ได้มาตรฐาน[v. exp.] (dāi māttrathān) EN: be standardized ; be up to standard   
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen   FR: surgir
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on   FR: dépendre de
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
หมดเวลา[v.] (mot wēlā) EN: be up ; be over ; time is up   FR: c'est terminé
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard   FR: s'entêter ; s'obstiner
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   
ถึงระดับมาตรฐาน[v. exp.] (theung radap māttrathān) EN: be up to the standard ; reach the norm   FR: répondre au standard ; atteindre la norme

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) [Add to Longdo]
上下になる[うえしたになる, ueshitaninaru] (exp,v5r) (See 上下・うえした・2) to be upside-down [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top