Search result for

keep up

(60 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep up-, *keep up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep up[PHRV] ยกไว้, See also: ยกสูงไว้, ยกขึ้น, Syn. hold up
keep up[PHRV] ยังคงสูง, See also: พยายามให้สูงไว้, Syn. be up
keep up[PHRV] เก็บรักษาไว้ในสภาพดี
keep up[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป
keep up[PHRV] ทำให้ลุกจากเตียง, Syn. stay up
keep up[PHRV] ยังเหมือนเดิม, Syn. hang out
keep up[PHRV] ตามให้ทัน, See also: ไล่ตาม, ตามทัน, Syn. catch up, come up with
keep up to[PHRV] ทำให้สูงขึ้นไปเท่ากับ
keep up to[PHRV] รักษาให้อยู่ระดับเดียวกับ
keep up with[PHRV] ตามทัน, See also: ไล่ให้ทัน, ติดตามให้ทัน, Syn. catch up, come up with, get up with, keep up

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keep up withตามให้ทัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is intolerable. Harold, for God's sake, keep up.สุดทนเลย/แฮรอล ทนไว้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's not my fault if you can't keep up!ไม่ใช่ความผิดฉันที่คุณทิ้งไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Now, listen, this is going to be dangerous so you need to keep up.ทีนี้ มันมีอันตรายอยู่รอบตัว เธอต้องตามฉันให้ทัน Inkheart (2008)
I can keep up.ผมเดินทันอยู่แล้ว The Beginning of the End (2008)
It's important to keep up appearances.มันสำคัญมากที่จะต้องรักษาภาพลักษณ์ไว้ Eagles and Angels (2008)
The Earth cannot keep up.โลกไม่อาจคงสภาพไว้ได้ Home (2009)
So, you going to keep up with the brother of steel today?เหรอ อะไรล่ะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Keep up the good fight, guys.พวกนายก็พยายามต่อไปละกัน The Final Destination (2009)
If I don't keep up...ถ้าผมไม่หลีกเลี่ยง... Mandala (2009)
Jesus, Sam. Keep up.พระเจ้า แซม ตาสว่างสักทีสิ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Well, now I'm ungiving it. Try to keep up.คือ ตอนนี้ฉันไม่ให้คุณแล้ว ฉันจะเก็บมันไว้ Crime Doesn't Pay (2009)
All you have to do is keep up your g.P.A., and you'll get in.สิ่งที่เธอจะต้องทำก็แค่ทำเกรดให้ดี แล้วเธอก็จะได้เข้ามหาลัยที่ต้องการ You've Got Yale! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep upThe supply can not keep up with the demand.
keep upMany old people these days can not keep up with the times.
keep upWe must keep up with the times.
keep upI had enough to keep up with him.
keep upI read a newspaper every day so that I may keep up with the time.
keep upMany old people these days can't keep up with the times.
keep upThat guy today, he's being too eccentric - I can't keep up with him.
keep upThe small country is making great efforts to keep up with other developing countries.
keep upWill the fine weather keep up till tomorrow?
keep upI couldn't run fast enough to keep up with them.
keep upBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
keep upIt's only natural to keep up with the Joneses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตรียมรับมือ[V] keep up with, Example: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น, Thai definition: เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ
รักษาระดับ[V] maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
ทำนุบำรุง[V] care, See also: keep up, maintain, preserve, Syn. ธำรงรักษา, บำรุงรักษา, ธำรง, คงไว้, บำรุง, อุดหนุน, Ant. ละเลย, ทำลาย, ไม่เอาใจใส่, Example: พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงทุกด้าน, Thai definition: เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู, Notes: (เขมร)
ทำนุ[V] maintain, See also: keep up, preserve, Syn. บำรุงรักษา, ธำรง, คงไว้, บำรุง, ทำนุบำรุง, อุดหนุน, Ant. ทำลาย, ทะลาย, Notes: (เขมร)
บำรุง[V] maintain, See also: keep up, Syn. ทะนุบำรุง, บำรุงรักษา, Example: พวกเราต้องช่วยกันบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราไว้ชั่วลูกชั่วหลาน, Thai definition: รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
บำรุงรักษา[V] maintain, See also: keep up, keep in good condition, Syn. รักษา, ปกปักรักษา, ทะนุบำรุง, Example: ชาวบ้านบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาภาคเหนืออย่างแข็งขัน เพื่อบรรเทาอุทกภัย, Thai definition: ระวังรักษาเพื่อให้คงอยู่
เทียมเท่า[V] equal, See also: keep up with, keep pace (with), make equal with others, place on the same level, parable, , Syn. เสมอ, เทียบเท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up   FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
รักษาเกียรติยศ[v. exp.] (raksā kīattiyot) EN: keep up appearances   
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with   FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace   FR: rattraper ; rejoindre
ทำอยู่เสมอ[v. exp.] (tham yū samōe) EN: keep up   
ติดตามเรื่อง[v. exp.] (tittām reūang) EN: keep track ; keep up with   
เตรียมรับมือ[v. exp.] (trīem rapmeū) EN: keep up with   
ไว้ลาย[v.] (wailāi) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation   
ยังชีพ[v.] (yangchīp) EN: support life ; sustain ; maintain ; keep up ; preserve ; live on   FR: subsister

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔を繋ぐ[かおをつなぐ, kaowotsunagu] (exp,v5g) to keep up acquaintance [Add to Longdo]
元気出して[げんきだして, genkidashite] (exp) keep up your strength; chin up! [Add to Longdo]
砂利子[じゃりんこ, jarinko] (n) (uk) (sens) student who can't keep up in school [Add to Longdo]
勝って兜の緒を締めよ[かってかぶとのおをしめよ, kattekabutonoowoshimeyo] (exp) (obs) You must keep up your guard even after a victory [Add to Longdo]
続ける[つづける, tsudukeru] (v1,vt) to continue; to keep up; to keep on; (P) [Add to Longdo]
落ちこぼれ(P);落ち零れ[おちこぼれ, ochikobore] (n) (1) (sens) leftovers; odds and ends; pickings; (2) (sens) student who can't keep up in school; dunce; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆门面[bǎi mén miàn, ㄅㄞˇ ㄇㄣˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] keep up appearances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keep up
   v 1: maintain a required pace or level; "He could not keep up
      and dropped out of the race"
   2: lengthen or extend in duration or space; "We sustained the
     diplomatic negotiations as long as possible"; "prolong the
     treatment of the patient"; "keep up the good work" [syn:
     {prolong}, {sustain}, {keep up}]
   3: keep in safety and protect from harm, decay, loss, or
     destruction; "We preserve these archeological findings"; "The
     old lady could not keep up the building"; "children must be
     taught to conserve our national heritage"; "The museum
     curator conserved the ancient manuscripts" [syn: {conserve},
     {preserve}, {maintain}, {keep up}]
   4: keep informed; "He kept up on his country's foreign policies"
     [syn: {keep up}, {keep abreast}, {follow}]
   5: prevent from going to bed at night; "The anticipation of the
     trip kept the children up all night"; "I kept myself up all
     night studying for the exam"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top