ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be noisy

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be noisy-, *be noisy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We had rebreathers, but it would be clanky, it would be noisy.เรามีกล้องถ่ายรูป โดยใช้ความร้อน สำหรับทางการทหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้นำออกนอกประเทศ The Cove (2009)
I'm gonna show you your mother isn't the only one who can be noisy in the bedroom.ฉันจะทำให้แม่คุณได้รู้ว่า เขาไม่ใช่คนเดียว ที่จะทำเสียงดังในห้องนอนได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Which would be noisy and time-consuming.ซึ่งคงเสียงดังและเสียเวลามากเลย In the Blood (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be noisyDon't be noisy here.
be noisyDon't be noisy in this room.
be noisyDon't be noisy on such an occasion.
be noisyMy mother told me not to be noisy.
be noisyNever be noisy in this room.
be noisyYou must not be noisy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึง[V] be noisy, See also: be clamorous, Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด, Ant. เงียบสงบ, Example: ในอกฉันอึงไปด้วยเสียงกระดอนเต้นของหัวใจ
อึกทึก[V] be noisy, See also: be clamorous, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: บรรยากาศของงานวัดอึกทึกด้วยเสียงโฆษณาสินค้า และเสียงบอกบุญ, Thai definition: เอ็ด, อื้ออึง, ครึกโครม
อึงคะนึง[V] be noisy, See also: be clamorous, Syn. เอะอะ, อื้ออึง, Ant. เงียบ, Example: ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เสียงลมเสียงฟ้าอึงคะนึง กิ่งใบของต้นไทรใหญ่หน้าตึกเรียนไหวยวบเหมือนถูกมือยักษ์จับ
กำทวน[V] clamor, See also: be noisy, be loud, Syn. สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง, Example: เสียงมฤคคชสีห์ไกรสรสีหนาทกำธรกำทวนข้างป่าหิมพานต์
กำธร[N] clamor, See also: be noisy, be loud, Syn. สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง, Example: เสียงของช้างกำธรไปทั่วป่า
ดังระงม[V] be uproarious, See also: be noisy, be tumultuous, Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่, Example: เสียงหัวเราะของเขาดังระงมไปทั่วบริเวณ, Thai definition: อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: make a noise ; be noisy   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざわつく;ザワつく[, zawatsuku ; zawa tsuku] (v5k,vi) (See ざわざわ) to be noisy (e.g. from people talking) [Add to Longdo]
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P) [Add to Longdo]
騒めく[ざわめく, zawameku] (v5k,vi) (uk) to be noisy; to be astir; to rustle; to murmur; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top