ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depend on

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depend on-, *depend on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depend on(phrv) เชื่อใจใน, See also: ไว้วางใจใน, Syn. bank on, bet on, count on
depend on(phrv) ขึ้นอยู่กับ, See also: พึ่งพา
depend on(phrv) แปรตาม, See also: เปลี่ยนไปตาม
depend on(phrv) มั่นใจได้, See also: แน่ใจได้, แน่นอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love Edgar and he's dependent on me.ฉันรักเอ็ดการ์ และเขาพึ่งพาฉันอยู่ Wuthering Heights (1992)
Depends on what you call "recently".ก็ขึ้นกับคำว่า 'ไม่นานมานี้' ของแต่ละคน The Cement Garden (1993)
Well, that depends on who's asking.ขึ้นอยู่กับว่า ใครถาม Cool Runnings (1993)
Are you mad? Everything depends on that!ไม่สร้างรูปสลักรึบ้าล่ะเสียสติกันรึ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เท่านั้น Rapa Nui (1994)
Enough time passes... you get so you depend on 'em.พอเวลาผ่านไป ... คุณจะได้รับเพื่อให้คุณขึ้นอยู่กับ 'em The Shawshank Redemption (1994)
This, then, depends on your definition of panic.นี้แล้วขึ้นอยู่กับนิยามของความตื่นตระหนก 12 Angry Men (1957)
That all depends on how much Vitamin E I can get my hands on.ขึ้นอยู่กับผมได้กินวิตามินอีเยอะไหม Blazing Saddles (1974)
Look, we depend on the summer people for our very lives...ฟังนะ เราต้องพึ่งนักท่องเที่ยวหน้าร้อน เพื่อประทังชีวิต... Jaws (1975)
Come on now. We're depending on you.มาใน ตอนนี้ เรากำลัง ขึ้นอยู่กับ คุณ I Spit on Your Grave (1978)
Our lives depend on just one thing - finding someone to fly this plane who didn't have fish for dinner.หาใครสักคนที่บินเครื่องบินนี้ได้ คนที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารเย็น Airplane! (1980)
A lot of young children are depending on it.เด็กเยาว์วัยมากมายกำลังไว้ใจกับมัน The Blues Brothers (1980)
I hope he's not become too dependent on you.ฉันหวังว่าเขาไม่ได้กลายเป็น ขึ้นอยู่กับคุณมากเกินไป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depend onA child will depend on the television.
depend onAll living things on earth depend one another.
depend onA man's happiness doesn't depend on what he has but on what he is.
depend onChildren depend on their parents for food and clothing.
depend onChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
depend onDoes a child's musical talent depend on heredity?
depend onDon't depend on other people too much.
depend onDon't depend on others' kindness.
depend onDon't depend on your parents too much.
depend onHappiness and success in life do not depend on our circumstances, but on our efforts.
depend onI may do; it would depend on circumstances at the time.
depend onIt goes without saying that our plans depend on the weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝากผี(v) depend on, Example: ป้าเห็นจะต้องฝากผีกับหลานเสียแล้ว นอกนั้นก็มองไม่เห็นใครจริงๆ, Thai Definition: มอบหมายให้ช่วยทำศพให้
ขึ้นอยู่กับ(v) depend on, See also: hinge on, be decided by, rely on, Syn. ขึ้นกับ, Example: การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
พึ่งพาอาศัย(v) depend on, See also: rely on, lean on, count on, Syn. พึ่งพากัน, Example: ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วนั้นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ ด้วย, Thai Definition: ช่วยซึ่งกันและกัน, เป็นที่พึ่งให้กัน
ขึ้น(v) depend on, See also: subject to, Syn. ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: นฤมลต้องการลางานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะอนุมัติหรือไม่, Thai Definition: อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น
ขึ้นอยู่(v) depend on, See also: rely on, Syn. ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: เด็กๆ จะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับคำอนุญาตของผู้ปกครอง, Thai Definition: อ้างอิงอยู่กับสิ่งนั้น
พึ่ง(v) depend on, Syn. อาศัย, พึ่งพาอาศัย, Example: ก่อนที่จะพึ่งใคร เราจะต้องช่วยตัวเองก่อน, Thai Definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
พึ่งใบบุญ(v) depend on, See also: rely on, count on, Example: ผมก็ได้พึ่งใบบุญของหลวงพ่อที่วัดนี้มาตั้งแต่เด็ก, Thai Definition: มาอาศัยขอความช่วยเหลืออยู่ใต้อำนาจหรือบารมี
พึ่งพา(v) depend on, See also: rely on, Syn. พึ่ง, พึ่งพิง, พึ่งพาอาศัย, Example: คนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารมาก ผู้คนมักเข้าไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือ, Thai Definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
พึ่งพิง(v) depend on, See also: rely on, Syn. พึ่ง, พึ่งพา, พึ่งพาอาศัย, Example: เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เห็นจะพึ่งพิงได้, Thai Definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
ถือ(v) rely on, See also: depend on, count on, Syn. ถือโทษ, ถือสา, Example: ผมขอโทษแล้วกันนะครับ ผมไม่รู้จริงๆ อย่าถือกันเลย, Thai Definition: ยึดเอาว่า, นับเอาว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on  FR: dépendre de
ฝากผี[fākphī] (v) EN: depend on
ฝากตัว[fāktūa] (v) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody  FR: placer sous la protection de
อิง[ing] (v) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with  FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
ขึ้น[kheun] (v) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with  FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นอยู่กับ[kheun yū kap] (v, exp) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on  FR: dépendre de ; reposer sur
เกาะ[kǿ] (v) EN: stick (to) ; adhere ; cling ; depend on  FR: adhérer
พึ่ง[pheung] (v) EN: rely on ; depend on  FR: compter sur ; dépendre de
พึ่งพา[pheungphā] (v) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on  FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[pheungphā āsai] (v, exp) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on  FR: avoir recours à

Japanese-English: EDICT Dictionary
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t, vt, vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P) #7,781 [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r, vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r, aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) #14,931 [Add to Longdo]
因る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r, vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. 因る;由る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
甘える[あまえる, amaeru] (v1, vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P) [Add to Longdo]
間違いない(P);間違い無い[まちがいない, machigainai] (exp, adj-i) (1) (See 紛れもない・まぎれもない) certain; sure; doubtless; (exp) (2) (id) I have no doubt; You can depend on it; It's a safe bet; (P) [Add to Longdo]
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r, vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P) [Add to Longdo]
寄る辺[よるべ, yorube] (n) place to go; person to turn to or depend on; one's resort [Add to Longdo]
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g, vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P) [Add to Longdo]
子供に掛かる[こどもにかかる, kodomonikakaru] (exp, v5r) to depend on one's children [Add to Longdo]
親の脛を齧る;親の脛を囓る;親のすねを囓る;親のすねをかじる[おやのすねをかじる, oyanosunewokajiru] (exp, v5r) to depend on one's parents' (financial) support [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top