ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profoundness

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profoundness-, *profoundness*, profoundnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา profoundness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *profoundness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนลึก[N] depth, See also: insight, profoundness, Example: ผมไม่อาจหยั่งรู้เข้าไปในส่วนลึกของหัวใจฉิมฉาย
ความซึ้ง[N] impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ความลุ่มลึก[N] profoundness, See also: depth, Example: การเขียนเชิงบันทึกนั้นผู้เขียนต้องมีความลุ่มลึกทางอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความลุ่มลึก[n. exp.] (khwām lum leuk) EN: profoundness   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefe {f}; Tiefsinn {m}profoundness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profoundness \Pro*found"ness\, n.
   The quality or state of being profound; profundity; depth.
   --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profoundness
   n 1: extremeness of degree; "the profoundness of his ignorance"
   2: wisdom that is recondite and abstruse and profound; "the
     anthropologist was impressed by the reconditeness of the
     native proverbs" [syn: {reconditeness}, {abstruseness},
     {abstrusity}, {profoundness}, {profundity}]
   3: the intellectual ability to penetrate deeply into ideas [syn:
     {astuteness}, {profundity}, {profoundness}, {depth},
     {deepness}]
   4: the quality of being physically deep; "the profundity of the
     mine was almost a mile" [syn: {deepness}, {profundity},
     {profoundness}] [ant: {shallowness}]
   5: intellectual depth; penetrating knowledge; keen insight; etc;
     "the depth of my feeling"; "the profoundness of the silence"
     [syn: {profundity}, {profoundness}] [ant: {shallowness},
     {superficiality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top