ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-refresh-

R IH0 F R EH1 SH   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: refresh, *refresh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refresh[VT] ทำให้สดชื่น, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. freshen, invigorate, revive
refresh[VT] กระตุ้นความจำ, Syn. remind
refresh[VT] เติมเชื้อเพลิง, See also: เติมพลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate

English-Thai: Nontri Dictionary
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me refresh your memory.ให้ฉันรีเฟรชหน่วยความจำของคุณ คุณบอกให้ตรวจสอบ Dixon ... In the Name of the Father (1993)
Well, all the better to refresh us, you see.ก็ดีจะได้ทำให้เราสดชื่นไง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I know a place that will refresh your memory.ฟังฉัน หนุ่มน้อย ฉันรู้ว่ามีสถานที่ ที่จะกระตุ้นความทรงจำของเธอ James and the Giant Peach (1996)
Refresh my memory. Didn't I just send a pass play in there?ไหนลองทบทวนความจำกันหน่อยสิ นี่ฉันไม่ได้ส่งตัวผ่านลูกลงไปในสนามหรือไง? Hothead (2001)
Yeah. Allow me to refresh your memory.ครับ ผมขออนุญาตรื้อฟื้นความจำคุณสักนิด A Cinderella Story (2004)
Maybe I can refresh your memory.บางทีผมอาจจะกระตุ้นความทรงจำของคุณกลับมาได้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Well, then perhaps I can refresh your memory.ได้ งั้นผมจะช่วยรื้อฟื้นความจำพ่อให้ Crusade (2004)
Madam your short is ready, let me refresh my makeup.มาดาม ฉากของคุณพร้อมแล้ว, เดี๋ยวฉันขอเติมหน้าฉันอีกหน่อย Om Shanti Om (2007)
This is the refresh toner stage, to stabilize the skin.นี่เป็นขั้นตอนของการใส่ toner ให้ทั่วใบหน้า Unstoppable Marriage (2007)
Let me refresh your memory.ให้ฉันฟื้นความจำให้เอามั้ย The Deaths of Ian Stone (2007)
So, do allow the shimmering lights of summer to refresh and illuminateฉะนั้น จงปล่อยให้แสงระยับของคิมหันต์ เข้ามาปลุกประกาย High School Musical 2 (2007)
The information on the chip contained highly classified intelligence- a refresh for the new Intersect.สิ่งที่อยู่ในชิปมี ข้อมูลลับสุดยอด สำหรับ อินเตอร์เซค ตัวใหม่ Chuck Versus the Break-Up (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refreshAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
refreshA cold bath refreshed him.
refreshA cup of coffee refreshed me.
refreshAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
refreshA glass of cold water is very refreshing in hot weather.
refreshA glass of orange juice refreshed me.
refreshA walk before breakfast is refreshing.
refreshDrinking beer makes me refreshed.
refreshHe looked refreshed after a good night's sleep.
refreshHe refreshed himself with a cup of tea.
refreshI am feeling wonderfully refreshed.
refreshI awoke to find myself completely refreshed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาบซ่าน[V] refresh, See also: restore, freshen, diffuse, Example: ความกลมกล่อมของน้ำเหล้าค่อยๆ ซาบซ่านไปทั่วผนังท้อง, Thai definition: แล่นไปทั่วร่างกาย, แล่นไปโดยทั่ว
จรุง[V] refresh, See also: attract, fascinate, charm, Syn. จูง, ยั่ว, ชักชวน

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRESH R IH0 F R EH1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refresh (v) rˈɪfrˈɛʃ (r i1 f r e1 sh)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refresh \Re*fresh"\, n.
   The act of refreshing. [Obs.] --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refresh \Re*fresh"\ (r?*fr?sh"), v. t. [imp. & p. p. {Refreshed}
   (-fr?sht"); p. pr. & vb. n. {Refreshing}.] [OE. refreshen,
   refreschen, OF. refreschir (cf. OF. rafraischir, rafreschir,
   F. rafra?chir); pref. re- re- + fres fresh. F. frais. See
   {Fresh}, a.]
   1. To make fresh again; to restore strength, spirit,
    animation, or the like, to; to relieve from fatigue or
    depression; to reinvigorate; to enliven anew; to
    reanimate; as, sleep refreshes the body and the mind.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Foer they have refreshed my spirit and yours. --1
                          Cor. xvi. 18.
    [1913 Webster]
 
       And labor shall refresh itself with hope. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make as if new; to repair; to restore.
    [1913 Webster]
 
       The rest refresh the scaly snakes that fol?
       The shield of Pallas, and renew their gold.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To refresh the memory}, to quicken or strengthen it, as by a
    reference, review, memorandum, or suggestion.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cool; refrigerate; invigorate; revive; reanimate;
     renovate; renew; restore; recreate; enliven; cheer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refresh
   v 1: refresh one's memory; "I reviewed the material before the
      test" [syn: {review}, {brush up}, {refresh}]
   2: make (to feel) fresh; "The cool water refreshed us" [syn:
     {refresh}, {freshen}]
   3: become or make oneself fresh again; "She freshened up after
     the tennis game" [syn: {freshen}, {refresh}, {refreshen},
     {freshen up}]
   4: make fresh again [syn: {refresh}, {freshen}, {refreshen}]
     [ant: {fag}, {fag out}, {fatigue}, {jade}, {outwear}, {tire},
     {tire out}, {wear}, {wear down}, {wear out}, {wear upon},
     {weary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top