ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爽快

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爽快-, *爽快*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, ] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward, #15,140 [Add to Longdo]
爽快[shuǎng shuang kuài kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄕㄨㄤ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞ˙, ] in short order; straightforward, #150,707 [Add to Longdo]
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ, ] refreshment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
爽快[そうかい, soukai] (adj-na,n) refreshing; exhilarating [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's invigorating to breathe the brisk, fresh mountain air.山でおいしい空気をすうと気分も爽快です。
The flowers in her new vase refreshed her.新しい花瓶の花が彼女の気分を爽快にした。
If you keep early hours, you may always be fresh as a daisy in the morning.早寝早起きをすれば、毎日とても爽快になるでしょう。
So? Feeling refreshed, the morning after losing your virginity? [XXX]どーお?童貞卒業した翌朝は気分爽快? [XXX]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That felt good.[CN] 心里真爽快 The Royal Tailor (2014)
- You want me to clean them out for you?[CN] 要不要姐爽快地 全部幫你清掉 不要動 Episode #1.8 (2014)
That is a sign of a man who has his priorities straight.[CN] 这说明你是个特别爽快直接的人 How to Plan an Orgy in a Small Town (2015)
He came through without a squawk.[CN] 他爽快的答應了 Applause (1929)
Yeah. Look good, feel good.[JA] ああ 気分爽快 Storks (2016)
It's a brisk night. I hope you brought your woolies.[JA] 爽快な夜だが 厚着をしているか Pilot (2014)
So beat up on walkers if that makes you feel better.[JA] あなたがウォーカーを 爽快に倒すように Still (2014)
But the exhilaration was too great.[JA] しかし、爽快感はあまりにも大きかったです。 Kong: Skull Island (2017)
Drink up, baby. It's refreshing, isn't it?[JA] 飲めよ 気分は爽快 I Spit on Your Grave 2 (2013)
Mr. Wren, when I snap my fingers, you will come totally out of your resting state feeling refreshed and relieved after our conversation.[JA] レンさん 私が指を鳴らしたら 静止状態から解放される 爽快感と安心感 The Perfect Mark (2013)
-Hi. - Here.[CN] 这次为了能让您哇 我爽快的大请一顿 Master (2016)
- Yes.[JA] 気分爽快になる Mr. Holmes (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top