ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheering

CH IH1 R IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheering-, *cheering*, cheer
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know which was scarier, the speech or Congress cheering him on.ฉันไม่ทราบว่าเป็นที่น่ากลัว คำพูดหรือการมีเพศสัมพันธ์ก็ เชียร์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
[ALL cheering AND shouting][ALL CHEERlNG และ SHOUTlNG] Bloodsport (1988)
Look at them, cheering that little pipsqueak.ดูพวกมันสิ เชียร์เจ้าไม่มีอะไรนั่น Aladdin (1992)
[ People Cheering ][คนเชียร์] Pulp Fiction (1994)
[ Crowd Cheering ][ฝูงชนเชียร์] Pulp Fiction (1994)
[ Cheering Continues ][เสียงเชียร์อย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
And I will be cheering my jailhouse boobies off for you at game day.วันแข่งฉันจะเชียร์คุณ สุดสวิงริงโก้อีโต้บั๊มเลย The Longest Yard (2005)
But you know what they say... there's nothing quite so cheering as a well-timed bloom.แต่คุณว่ามั้ยว่า.. อะไรๆ ก็สู้ดอกไม้สวยๆ ช่อใหญ่ๆ ไม่ได้ Imagine Me & You (2005)
We have never seen the crowd cheering like this before.เราไม่เคยพบเห็นผู้ชม เชียร์อย่างนี้มาก่อนเลย Innocent Steps (2005)
Who are you cheering for?เธอเชียร์ใครเหรอ? Almost Love (2006)
And then they start cheering and cheering.แล้วหลังจากนั้น พวกเขาก็เริ่มส่งเสียงเชียร์กัน Charlie Bartlett (2007)
[ engines turning over ] [ cheering ] [ engines revving ]แกมันยังเสร็งเคร็ง - ไม่ - ... Harold (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheeringThe cheering ceased.
cheeringThe prince and princess made their way through the cheering crowd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่นใจ[ADJ] refreshing, See also: cheering, Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง, Example: ลมเย็นๆ ชื่นใจพัดมาเป็นระยะ
กองเชียร์[N] cheering team, See also: cheering section, Example: กองเชียร์ร้องเพลงเสียงดังมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEERING CH IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheering (v) tʃˈɪəʳrɪŋ (ch i@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) [Add to Longdo]
応援団[おうえんだん, ouendan] (n) cheering party [Add to Longdo]
景気付け;景気づけ[けいきづけ, keikiduke] (n) putting life into; animating; cheering up [Add to Longdo]
声援[せいえん, seien] (n,vs) encouragement; cheering; support; (P) [Add to Longdo]
大歓声[だいかんせい, daikansei] (n) loud shout; excited cheering [Add to Longdo]
拍手喝采[はくしゅかっさい, hakushukassai] (n,vs) clapping and cheering; applause [Add to Longdo]
発声[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) utterance; speaking; vocalization; vocalisation; enunciation; pronouncing; (2) leading a group of people (in cheering, singing, etc.); (P) [Add to Longdo]
倡和;唱和[しょうわ, shouwa] (n,vs) saying (cheering) in chorus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheer \Cheer\, v. t. [imp. & p. p. {Cheered} (ch[=e]rd); p. pr.
   & vb. n. {cheering}.]
   1. To cause to rejoice; to gladden; to make cheerful; --
    often with up. --Cowpe.
    [1913 Webster]
 
   2. To infuse life, courage, animation, or hope, into; to
    inspirit; to solace or comfort.
    [1913 Webster]
 
       The proud he tamed, the penitent he cheered.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To salute or applaud with cheers; to urge on by cheers;
    as, to cheer hounds in a chase.
    [1913 Webster]
 
   {To cheer ship}, to salute a passing ship by cheers of
    sailors stationed in the rigging.
 
   Syn: To gladden; encourage; inspirit; comfort; console;
     enliven; refresh; exhilarate; animate; applaud.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheering
   adj 1: providing freedom from worry [syn: {comforting},
       {cheering}, {satisfying}]
   n 1: encouragement in the form of cheers from spectators; "it's
      all over but the shouting" [syn: {cheering}, {shouting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top