ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refreshment

R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refreshment-, *refreshment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refreshment(n) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น, See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, Syn. food and drink, stimulant
refreshment(n) การทำให้สดชื่น, Syn. relief, revival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food, drink, renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
refreshment(n) เครื่องดื่ม, ความสดชื่น, ความกระปรี้กระเปร่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
refreshment while we wait?ทำให้สดชื่นหน่อย ระหว่างที่รอ Return to Oz (1985)
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
HOW DO YOU FEEL ABOUT THE REFRESHMENT COMMITTEE? WELL, THERE IS--THERE ISแล้วลูกคิดยังไงกับการดับกระหายให้คณะกรรมการชุดใหม่ละ / เอ่อ ผม... Poison Ivy (2007)
Al Rose was very generous, he provided some refreshments for this occasion out of his own pocket.อัล โรสใจดีมาก เขาจัดหาเครื่องดื่มมาให้ เพื่อโอกาสนี้ โดยควักกระเป๋าเอง ขอบคุณครับ There Will Be Blood (2007)
There's some refreshments over here if you want to partake.มีเครื่องดื่มวางอยู่ตรงนี้ ถ้าพวกนายอยากดื่ม Breakage (2009)
Mm. - I got refreshments for the ride.ฉันไปส่งเด็กใหม่มาน่ะ เฮ้ๆ เย้ Remains of the J (2009)
You had left the refreshment stand in order to indulge in your customary preemptive pre-show urination.นายออกจากเคาน์เตอร์ขายของว่าง เพื่อไปปฏิบัติตามประเพณี ฉี่ก่อนหนังฉาย The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Do you want a refreshment susie?เธอต้องการเครื่องดื่มไหม Susie? The Lovely Bones (2009)
Thank you. No, dov, we're actually handing out refreshments to people who aren't smart enough to realize that they're thirsty.ไม่ โดฟ เราแค่มายืนแจกน้ำ Hot & Bothered (2010)
Oh, good, I don't really like refreshments with my theater.อ่อ ดีแล้ว เพราะผมไม่ต้องการ/Nเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อดูหนังชีวิตนี่หรอก While You Weren't Sleeping (2011)
I'm gonna go see if the lady would care for some refreshments or some sunscreen.ฉันจะออกไปดูสักหน่อย เผื่อว่าคุณผู้หญิงจะต้องการเครื่องดื่ม หรือว่าครีมกันแดด Suspicion (2011)
Yes? Bring some refreshments to my room.ต่อไปฉันคงไม่สั่งสปาเก็ตตี้อีก ต่อหน้าคนอื่น New Tales of the Gisaeng (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refreshmentAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านขายเครื่องดื่ม(n) refreshment stall, See also: drinks stall
อาหารว่าง(n) snack, See also: refreshment, Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง, Example: อาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารคาว และอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างไว้รับประทานระหว่างแต่ละมื้อ, Thai Definition: ของว่าง, เครื่องว่าง
ความชุ่มชื่น(n) refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเครื่องดื่ม[āhān khreūangdeūm] (n, exp) EN: refreshment
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [ f ] ; léger repas [ m ]
เครื่องดื่ม[khreūangdeūm] (n) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher  FR: boisson [ f ] ; breuvage [ m ] ; rafraîchissement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REFRESHMENT R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T
REFRESHMENTS R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refreshment (n) rˈɪfrˈɛʃmənt (r i1 f r e1 sh m @ n t)
refreshments (n) rˈɪfrˈɛʃmənts (r i1 f r e1 sh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ, ] refreshment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfrischung { f }; Stärkung { f } | Erfrischungen { pl }refreshment | refreshments [Add to Longdo]
Erfrischungsraum { m }refreshment room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
リフレッシュメント[rifuresshumento] (n) refreshment [Add to Longdo]
憩いの場[いこいのば, ikoinoba] (n) place for relaxation and refreshment [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n, vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
清涼剤[せいりょうざい, seiryouzai] (n) refrigerant; tonic; refreshment [Add to Longdo]
粗菓[そか, soka] (n) (hum) refreshments (implied to be low-grade) [Add to Longdo]
茶菓[ちゃか;さか, chaka ; saka] (n) tea and cakes or sweets; refreshments [Add to Longdo]
点心[てんしん;てんじん, tenshin ; tenjin] (n) (1) Zen monk's early morning meal; refreshment; cakes; (2) simple Chinese food; dim sum [Add to Longdo]
模擬店[もぎてん, mogiten] (n) refreshment booth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refreshment \Re*fresh"ment\ (-ment), n. [CF. OF.
   refreschissement, F. rafra[^i]chissement.]
   1. The act of refreshing, or the state of being refreshed;
    restoration of strength, spirit, vigor, or liveliness;
    relief after suffering; new life or animation after
    depression.
    [1913 Webster]
 
   2. That which refreshes; means of restoration or reanimation;
    especially, an article of food or drink.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refreshment
   n 1: snacks and drinks served as a light meal
   2: activity that refreshes and recreates; activity that renews
     your health and spirits by enjoyment and relaxation; "time
     for rest and refreshment by the pool"; "days of joyous
     recreation with his friends" [syn: {refreshment},
     {recreation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top