ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attract

AH0 T R AE1 K T   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attract-, *attract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attract[VT] ดึงดูดความสนใจ, Syn. allure, charm, appeal to
attract[VT] ทำให้เข้ามาใกล้, Syn. make approach, make adhere
attract[VI] มีความน่าสนใจ, Syn. be attractive
attract to[PHRV] ดึงดูด (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ล่อ, ชวนให้สนใจ, ทำให้สนใจ
attraction[N] การดึงดูด
attractive[ADJ] มีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. good-looking, pleasing
attractively[ADV] อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. charmingly, appealingly
attractiveness[N] ความน่าดึงดูด, Syn. appeal, charm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection)
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attractantสิ่งล่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractantsสารล่อ, สารล่อแมลง [การแพทย์]
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
Attraction, Interionicการดึงดูดระหว่างอิออน [การแพทย์]
Attraction, Intermolecularการเกิดดึงดูดระหว่างโมเลกุล [การแพทย์]
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
attractorที่ดึงดูด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wasn't a very attractive thing to say, was it?นั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดเลย Rebecca (1940)
- You trying to attract attention again?เธอคือ เธอดึงมัน Help! (1965)
- What first attracted you to me?สิ่งอะไรครั้งแรกที่ดึงดูดคุณกับฉันคือ ก็ คุณสุภาพมาก ใช่ไหม Help! (1965)
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim.ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้ Jaws (1975)
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ Return to Oz (1985)
What part of her is my father so attracted to?ส่วนไหนของเจ้า ที่ท่านพ่อต้องตา Vampire Hunter D (1985)
there's this invisible line, and, uh... ..even if... even if you're attracted to someone...เปล่า ฉันไม่ได้บอก เอาลูกบอลมา อย่างนี้ก็โกงนี่ Big (1988)
I was still very attracted to him.ฉันก็รักเขาอย่างโงหัวไม่ขึ้น Goodfellas (1990)
Didn't I tell you not to get anything big and not to attract attention?จำที่ฉันบอกไม่ได้ใช่ไหม ว่าอย่าซื้ออะไรหรือทำตัวเด่น Goodfellas (1990)
Tell them all to relax. Don't attract attention.ฉันบอกให้พวกมันใจเย็นๆ อย่าเด่น แล้วดูมันทำ Goodfellas (1990)
Wooden girl becomes major tourist attraction.สาวน้อยนางนี้ ก็เลยกลายมาเป็นจุดดึงดูดหลักพวกนักท่องเที่ยว Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attractAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
attractAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
attractAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
attractA magnet attracts iron.
attractA model must have an attractive body.
attractAn attractive price.
attractAn attractive smile.
attractA stimulating new book attracts attention.
attractBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
attractChildren often cry just to attract attention.
attractChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
attractDetective stories hold a special attraction for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งดึงดูดใจ[N] attraction, See also: appeal
สวยงาม[ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
อ่อยเหยื่อ[V] bait, See also: attract, Syn. ล่อเหยื่อ, Example: คนตกปลาอ่อยเหยื่อปลาด้วยไส้เดือนตัวใหญ่, Thai definition: โปรยเหยื่อล่อ
มนต์[N] charm, See also: attraction, allure, appeal, fascination, Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล, Example: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่เรียกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากให้มาท่องเที่ยว
พิไล[ADJ] pretty, See also: attractive, beautiful, Syn. วิไล, งาม, งดงาม, สวย, Thai definition: ที่มีลักษณะซึ่งเห็นแล้วชื่นชอบพอใจ
มีเสน่ห์[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ ตรงที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ที่น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีลักษณะที่ชวนให้รัก
เป็นที่ดึงดูด[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์
แฉล้ม[ADJ] lovely, See also: attractive, beautiful, charming, graceful, pretty, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม
มโนชญ์[ADJ] attractive, See also: beautiful, charming, pretty, lovable, pleasing, Syn. งาม, Thai definition: เป็นที่พอใจ, Notes: (สันสกฤต)
จรุง[V] refresh, See also: attract, fascinate, charm, Syn. จูง, ยั่ว, ชักชวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt nakthǿngthīo) EN: attract tourists   FR: attirer les touristes
ดูด [v.] (dūt) EN: draw ; attract   FR: attirer
ดูดดึง[v.] (dūtdeung) EN: attract   
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
แห่งท่องเที่ยว[n. exp.] (haeng thǿngthīo) EN: tourist attraction   
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; attract attention ; attract interest ; be of interest   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTRACT    AH0 T R AE1 K T
ATTRACTS    AH0 T R AE1 K T S
ATTRACTED    AH0 T R AE1 K T AH0 D
ATTRACTING    AH0 T R AE1 K T IH0 NG
ATTRACTION    AH0 T R AE1 K SH AH0 N
ATTRACTIVE    AH0 T R AE1 K T IH0 V
ATTRACTIONS    AH0 T R AE1 K SH AH0 N Z
ATTRACTIVELY    AH0 T R AE1 K T IH0 V L IY0
ATTRACTIVENESS    AH0 T R AE1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attract    (v) ˈətrˈækt (@1 t r a1 k t)
attracts    (v) ˈətrˈækts (@1 t r a1 k t s)
attracted    (v) ˈətrˈæktɪd (@1 t r a1 k t i d)
attracting    (v) ˈətrˈæktɪŋ (@1 t r a1 k t i ng)
attraction    (n) ˈətrˈækʃən (@1 t r a1 k sh @ n)
attractive    (j) ˈətrˈæktɪv (@1 t r a1 k t i v)
attractions    (n) ˈətrˈækʃənz (@1 t r a1 k sh @ n z)
attractively    (a) ˈətrˈæktɪvliː (@1 t r a1 k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, ] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness, #6,097 [Add to Longdo]
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] attractive; charming, #19,250 [Add to Longdo]
举世瞩目[jǔ shì zhǔ mù, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, / ] attract worldwide attention, #25,967 [Add to Longdo]
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, / ] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo, #39,538 [Add to Longdo]
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force, #41,341 [Add to Longdo]
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ˇ ㄗ˙, ] attractor (math., dynamical systems), #93,645 [Add to Longdo]
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] attractor network [Add to Longdo]
招来[zhāo lái, ㄓㄠ ㄌㄞˊ, / ] attract; incur [Add to Longdo]
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, ] attractive; charming; enchanting; magnetic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
アトラク[, atoraku] (n) (abbr) (See アトラクション) attraction [Add to Longdo]
アトラクション[, atorakushon] (n) attraction; (P) [Add to Longdo]
アトラクター[, atorakuta-] (n) attractor [Add to Longdo]
アトラクティブ[, atorakuteibu] (adj-na) attractive [Add to Longdo]
アピール(P);アッピール[, api-ru (P); appi-ru] (n) (1) appeal; (vs) (2) to attract; to appeal (to); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attract \At*tract"\, v. t. [imp. & p. p. {Attracted}; p. pr. &
   vb. n. {Attracting}.] [L. attractus, p. p. of attrahere; ad +
   trahere to draw. See {Trace}, v. t.]
   1. To draw to, or cause to tend to; esp. to cause to
    approach, adhere, or combine; or to cause to resist
    divulsion, separation, or decomposition.
    [1913 Webster]
 
       All bodies and all parts of bodies mutually attract
       themselves and one another.      --Derham.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw by influence of a moral or emotional kind; to
    engage or fix, as the mind, attention, etc.; to invite or
    allure; as, to attract admirers.
    [1913 Webster]
 
       Attracted by thy beauty still to gaze. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To draw; allure; invite; entice; influence.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attract \At*tract"\, n.
   Attraction. [Obs.] --Hudibras.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attract
   v 1: direct toward itself or oneself by means of some
      psychological power or physical attributes; "Her good looks
      attract the stares of many men"; "The ad pulled in many
      potential customers"; "This pianist pulls huge crowds";
      "The store owner was happy that the ad drew in many new
      customers" [syn: {attract}, {pull}, {pull in}, {draw},
      {draw in}] [ant: {beat back}, {drive}, {force back}, {push
      back}, {repel}, {repulse}]
   2: be attractive to; "The idea of a vacation appeals to me";
     "The beautiful garden attracted many people" [syn: {attract},
     {appeal}] [ant: {repel}, {repulse}]
   3: exert a force on (a body) causing it to approach or prevent
     it from moving away; "the gravitational pull of a planet
     attracts other bodies"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top