ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refreshed

R IY0 F R EH1 SH T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refreshed-, *refreshed*, refresh, refreshe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Tree of Liberty must be refreshed with the blood of patriots and tyrants.มีคนที่สุดทางเดินนั่นต้อง to take a statement Deja Vu (2006)
Would've refreshed you. Now come on!ลูกจะสดชื่นขึ้นนะ เอาล่ะ มาได้แล้ว ! You're Gonna Love Tomorrow (2008)
I feel refreshed after I exercise.ฉันรู้สึกสดชื่นน่ะ หลังจากที่ฉันได้ออกกำลังกาย Episode #1.8 (2009)
I refreshed it a bit.เอ่อ... ฉันไปเติมมานิดหน่อย A Study in Pink (2010)
I just refreshed it a bit.ทาทับบางๆนิดหน่อย Unaired Pilot (2010)
You look refreshed and your stutter's gone. Move!แต่มันก็ได้ผลนี่, เธอดูสดชื่น อาการติดอ่างก็หายแล้ว With Friends Like These (2011)
Occasionally, there are times when it'll make you feel so refreshed that it's like your worries are all gone.บางที มีบางครั้งมันจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นจากความกังวลทั้งหมด City Hunter (2011)
I just refreshed his recollection.ผมแค่ทบทวนความจำ ของเขาเท่านั้น Headhunters (2012)
Mr. Wren, when I snap my fingers, you will come totally out of your resting state feeling refreshed and relieved after our conversation.คุณ เร็น เมื่อผมดีดนิ้ว คุณจะออกมาจากสถานะหลับของคุณ รู้สึกถึงความสดชื่นและผ่อนคลาย The Perfect Mark (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refreshedA cold bath refreshed him.
refreshedA cup of coffee refreshed me.
refreshedA glass of orange juice refreshed me.
refreshedDrinking beer makes me refreshed.
refreshedHe looked refreshed after a good night's sleep.
refreshedHe refreshed himself with a cup of tea.
refreshedI am feeling wonderfully refreshed.
refreshedI awoke to find myself completely refreshed.
refreshedI feel refreshed.
refreshedI felt quite refreshed after taking a bath.
refreshedI felt refreshed after a swim in the pool.
refreshedI felt refreshed after showering.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful   FR: plaisant ; agréable

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRESHED R IY0 F R EH1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refreshed (v) rˈɪfrˈɛʃt (r i1 f r e1 sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, ] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward, #15,140 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
気が晴れる[きがはれる, kigahareru] (exp,v1) to feel refreshed; to feel more cheerful; to feel better [Add to Longdo]
気分爽快[きぶんそうかい, kibunsoukai] (n) feeling great (refreshed) [Add to Longdo]
心身爽快[しんしんそうかい, shinshinsoukai] (n) feeling refreshed in mind and body [Add to Longdo]
晴れ渡る[はれわたる, harewataru] (v5r,vi) to clear up; to be refreshed [Add to Longdo]
清々;清清[せいせい, seisei] (adv,n,vs) feel refreshed; feel relieved [Add to Longdo]
明るむ[あかるむ, akarumu] (v5m,vi) to brighten; to be refreshed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refresh \Re*fresh"\ (r?*fr?sh"), v. t. [imp. & p. p. {Refreshed}
   (-fr?sht"); p. pr. & vb. n. {Refreshing}.] [OE. refreshen,
   refreschen, OF. refreschir (cf. OF. rafraischir, rafreschir,
   F. rafra?chir); pref. re- re- + fres fresh. F. frais. See
   {Fresh}, a.]
   1. To make fresh again; to restore strength, spirit,
    animation, or the like, to; to relieve from fatigue or
    depression; to reinvigorate; to enliven anew; to
    reanimate; as, sleep refreshes the body and the mind.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Foer they have refreshed my spirit and yours. --1
                          Cor. xvi. 18.
    [1913 Webster]
 
       And labor shall refresh itself with hope. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make as if new; to repair; to restore.
    [1913 Webster]
 
       The rest refresh the scaly snakes that fol?
       The shield of Pallas, and renew their gold.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To refresh the memory}, to quicken or strengthen it, as by a
    reference, review, memorandum, or suggestion.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cool; refrigerate; invigorate; revive; reanimate;
     renovate; renew; restore; recreate; enliven; cheer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refreshed
   adj 1: with restored energy [syn: {fresh}, {invigorated},
       {refreshed}, {reinvigorated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top