ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refreshingly

R IY0 F R EH1 SH IH0 NG L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refreshingly-, *refreshingly*, refreshing
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And on top of that, you're refreshingly normal.และสำคัญที่สุดนะ คุณดูเป็นคนที่สดใสแบบธรรมชาติ Dan de Fleurette (2009)
You said it yourself, that I was refreshingly normal.แล้วคุณก็เป็นคนบอกเอง ว่าฉันดูเป็นคนธรรมดาที่สดใส Dan de Fleurette (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRESHINGLY R IY0 F R EH1 SH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refreshingly (a) rˈɪfrˈɛʃɪŋliː (r i1 f r e1 sh i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refreshing \Re*fresh"ing\, a.
   Reviving; reanimating. -- {Re*fresh"ing*ly}, adv. --
   {Re*fresh"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refreshingly
   adv 1: in a manner that relieves fatigue and restores vitality;
       "the air was refreshingly cool" [syn: {refreshingly},
       {refreshfully}]
   2: in a pleasantly novel manner; "she was refreshingly free from
     shyness"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top