ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freshen

F R EH1 SH AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freshen-, *freshen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freshen[VI] ทำให้สดชื่น
freshen[VT] ทำให้สดชื่น, Syn. energize, invigorate, revitalize, Ant. fatigue, tire, weaken
freshener[N] ที่ดับกลิ่น
freshen up[PHRV] สดชื่นหรือหนาวเย็นมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
freshen(vi) สดขึ้น,สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สด,ทำให้ใหม่,ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you ladies freshen up, and I'd love you to join me for dinner.เดี๋ยวเจอกันตอนทานข้าวนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Freshening up the blood.-เป็นอย่างไรบ้างคะ -เยี่ยมเลย ขอบคุณมาก Rock Star (2001)
We need to freshen out the van.เราต้องการอากาศบอรีสูดดดด. 11:14 (2003)
That'll give you a minute to freshen up.คุณมีเวลาเปลี่ยนเสื้อนาทีนึง. Fantastic Four (2005)
Freshen that up for you?เอาอะไรแก้ง่วงมั้ย? Mission: Impossible III (2006)
- Whoo! - Air fre-Air freshener.วู้ /N-อากาศสดชื่นมาก Just My Luck (2006)
Can I freshen you up?เติมไหมคะ? Bad Day at Black Rock (2007)
We've got dome wax, dome polish, dome freshener, all your dome needs... at Dome Depot, located at the 105 and the dome.เชิญเลือกซื้อน้ำยาขัดเงา น้ำยาดับกลิ่นสำหรับโดม\ ทุกอย่างที่จำเป็นในโดม ที่ โดม ดีโป้ แยกถนนสายที่ 105 The Simpsons Movie (2007)
Can I freshen that there for you, Sheriff?ฉันเอาไปอุ่นให้นะคะ นายอำเภอ No Country for Old Men (2007)
Freshen your drink?คุณดื่ม Frenshen เหรอ ? Never Been Marcused (2008)
Lately, we're putting out more bullshit than air freshener.หลังๆนี่ เราสะสมแต่ขยะ WarGames: The Dead Code (2008)
But not with you, darling. Let me freshen up and I'll meet you downstairs.แต่ไม่ใช่กับคุณที่รัก ขออาบน้ำก่อน แล้วจะไปหาคุณข้างล่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freshenShe freshened herself up before supper.
freshenSound sleep freshened him up.

CMU English Pronouncing Dictionary
FRESHEN    F R EH1 SH AH0 N
FRESHENER    F R EH1 SH AH0 N ER0
FRESHENER    F R EH1 SH N ER0
FRESHENERS    F R EH1 SH AH0 N ER0 Z
FRESHENERS    F R EH1 SH N ER0 Z
FRESHENING    F R EH1 SH AH0 N IH0 NG
FRESHENING    F R EH1 SH N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freshen    (v) frˈɛʃən (f r e1 sh @ n)
freshens    (v) frˈɛʃənz (f r e1 sh @ n z)
freshened    (v) frˈɛʃənd (f r e1 sh @ n d)
freshening    (v) frˈɛʃənɪŋ (f r e1 sh @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口中清涼剤[こうちゅうせいりょうざい, kouchuuseiryouzai] (n) mouth freshener; oral deodorant [Add to Longdo]
生き生きとする[いきいきとする, ikiikitosuru] (exp,vi) (1) to scintillate; (exp,vi,vt) (2) to freshen; to come alive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freshen \Fresh"en\, v. i.
   1. To grow fresh; to lose saltness.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow brisk or strong; as, the wind freshens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freshen \Fresh"en\, v. t. [imp. & p. p. {Freshened}; p. pr. &
   vb. n. {Freshening}]
   1. To make fresh; to separate, as water, from saline
    ingredients; to make less salty; as, to freshen water,
    fish, or flesh.
    [1913 Webster]
 
   2. To refresh; to revive. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To relieve, as a rope, by change of place where
    friction wears it; or to renew, as the material used to
    prevent chafing; as, to freshen a hawse. -- Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To freshen ballast} (Naut.), to shift Or restore it.
 
   {To freshen the hawse}, to pay out a little more cable, so as
    to bring the chafe on another part.
 
   {To freshen the way}, to increase the speed of a vessel.
    --Ham. Nav. Encyc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freshen
   v 1: make (to feel) fresh; "The cool water refreshed us" [syn:
      {refresh}, {freshen}]
   2: become or make oneself fresh again; "She freshened up after
     the tennis game" [syn: {freshen}, {refresh}, {refreshen},
     {freshen up}]
   3: make fresh again [syn: {refresh}, {freshen}, {refreshen}]
     [ant: {fag}, {fag out}, {fatigue}, {jade}, {outwear}, {tire},
     {tire out}, {wear}, {wear down}, {wear out}, {wear upon},
     {weary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top