ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lessen-

L EH1 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lessen, *lessen*
หรือคุณหมายถึง leßen?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lessen(vt) บรรเทา, See also: แบ่งเบา, คลาย
lessen(vi) ลดลง, See also: ลด, ต่ำลง, น้อยลง, Syn. decrease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lessen(เลส'เซิน) { lessened, lessening, lessens } vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง, ลดลง, ลดคุณค่า, บรรเทา, ผ่อนคลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
lessen(vt) ทำให้น้อยลง, ทำให้ลดลง, แบ่งเบา, บรรเทา, ผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lessenEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
lessenSally earns her living by giving piano lessens.
lessenShe takes cooking lessens once a week.
lessenShe tried to lessen her expenses.
lessenThe noise lessened gradually.
lessenThe pain has lessened a little.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาบาง(v) lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น
ผ่อนปรน(v) lessen, See also: reduce, ease, relieve, alleviate, be lenient, Syn. ผ่อนผัน, ลดหย่อน, ยืดหยุ่น, Example: ตัวแทนบริษัทยอมผ่อนปรนตอบรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม, Thai Definition: แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง
ลดเหลือ(v) reduce to, See also: lessen, Example: ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ฯ ได้มีการปรับอัตราภาษีขาเข้า โดยลดเหลือร้อยละ 0-5
จาง(v) decrease, See also: lessen, Syn. ลดลง, น้อยลง, Example: กลิ่นไม่ดีที่โชยมาตอนหัวค่ำจางไปหมดแล้ว
ริดรอน(v) lessen, See also: decrease, diminish, reduce, Example: สามีมักริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นภรรยา ไม่ให้มีอำนาจในครอบครัว, Thai Definition: ตัดทอนออกไป
จืดจาง(v) lessen, See also: reduce, be less important, Syn. คลายรัก, เหินห่าง, Ant. เข้มข้น, Example: เมื่อกลับมาพบกันใหม่อีกความรักของผมก็จะจืดจางลง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LESSEN L EH1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lessen (v) lˈɛsn (l e1 s n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lessen \Less"en\ (l[e^]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Lessened}
   (-'nd); p. pr. & vb. n. {Lessening}.] [From {Less}, a.]
   To make less; to reduce; to make smaller, or fewer; to
   diminish; to lower; to degrade; as, to lessen a kingdom, or a
   population; to lessen speed, rank, fortune.
   [1913 Webster]
 
      Charity . . . shall lessen his punishment. --Calamy.
   [1913 Webster]
 
      St. Paul chose to magnify his office when ill men
      conspired to lessen it.         --Atterbury.
 
   Syn: To diminish; reduce; abate; decrease; lower; impair;
     weaken; degrade.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lessen \Less"en\, v. i.
   To become less; to shrink; to contract; to decrease; to be
   diminished; as, the apparent magnitude of objects lessens as
   we recede from them; his care, or his wealth, lessened.
   [1913 Webster]
 
      The objection lessens much, and comes to no more than
      this: there was one witness of no good reputation.
                          --Atterbury.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lessen
   v 1: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
      decreased towards the end of the semester"; "The cabin
      pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a
      hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn:
      {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}]
   2: make smaller; "He decreased his staff" [syn: {decrease},
     {lessen}, {minify}] [ant: {increase}]
   3: wear off or die down; "The pain subsided" [syn: {subside},
     {lessen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top