หรือคุณหมายถึง lightneß?
Search result for

lightness

(27 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lightness-, *lightness*, lightnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lightness[N] การมีน้ำหนักเบา, See also: ความเบา, Ant. weightiness, heaviness
lightness[N] การไม่มีภาระหนัก
lightness[N] ความไม่เอาจริงเอาจัง, See also: ความเหลาะแหละ, Syn. frivolity, headlessness, levity, Ant. gravity, seriousness, solemnity
lightness[N] ความร่าเริง, See also: ความเบิกบาน, Syn. cheerfulness, Ant. sadness
lightness[N] ความว่องไว, See also: ความคล่องแคล่ว, Syn. agility, nimbleness
lightness[N] การมีสีอ่อน, See also: การมีสีซีด, Syn. paleness, colorlessness
lightness[N] ความสว่าง, Syn. brightness, glow, illumination, Ant. darkness, gloom, obscurity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,

English-Thai: Nontri Dictionary
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Having that facility, that lightness, that charm.มีกิริยาที่ละมุนละไม ร่าเริง มีเสน่ห์แบบนั้น Frost/Nixon (2008)
The lightness of wearing it as though you are not is the most highlighted good point about it.คุณจะเปล่งประกายจากสวมใส่ชุดนี้\ แม้ว่าโดยปกติแล้วคุณไม่ใช่จุดเด่นของงาน Episode #1.3 (2009)
And none of her lightness.และไม่มีความสว่างของเธอ We Bought a Zoo (2011)
A lightness, a humor, an ease.an ease. Gone Girl (2014)
Flashes of lightness and blackness. The turbulence in the gravity is increasing.คลื่นแรงโน้มถ่วงกำลังเพิ่มขึ้น Interstellar (2014)
FEELING THE LIGHTNESS AND JOY OF BEING A WOMAN!(ได้รู้สึกถึงความสุขและความบางเบา ของการเป็นผู้หญิง)  ()
Several people, her Ladyship included, have complimented me on my lightness of foot.หลายคนรวมทั้งท่านเลดี้ ยังชมว่าผม เต้นได้พลิ้วมาก Pride & Prejudice (2005)
You have no idea the lightness it brings to my heart being able to confide in you charming young people.เจ้าไม่รู้หรอกแค่ได้ระบาย เรื่องคับอกกับพวกเจ้า ใจข้าก็เป็นปลื้มจะแย่ Stardust (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightnessOur planet moves in space with the lightness of a bird in flight.

CMU English Pronouncing Dictionary
LIGHTNESS    L AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightness    (n) (l ai1 t n e s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschwächen {m} des Lenkgefühlslightness of steering feel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽さ[かるさ, karusa] (n) (See 重さ) lightness [Add to Longdo]
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack [Add to Longdo]
明度[めいど, meido] (n) brightness; lightness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lightness \Light"ness\, n. [From {Light} not heavy.]
   The state, condition, or quality, of being light or not
   heavy; buoyancy; levity; fickleness; nimbleness; delicacy;
   grace.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Levity; volatility; instability; inconstancy;
     unsteadiness; giddiness; flightiness; airiness; gayety;
     liveliness; agility; nimbleness; sprightliness;
     briskness; swiftness; ease; facility.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lightness \Light"ness\, n. [From {Light} bright.]
   1. Illumination, or degree of illumination; as, the lightness
    of a room. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Absence of depth or of duskiness in color; as, the
    lightness of a tint; lightness of complexion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lightness
   n 1: a feeling of joy and pride [syn: {elation}, {high spirits},
      {lightness}]
   2: the property of being comparatively small in weight; "the
     lightness of balsa wood" [syn: {lightness}, {weightlessness}]
     [ant: {heaviness}, {weightiness}]
   3: the gracefulness of a person or animal that is quick and
     nimble [syn: {agility}, {legerity}, {lightness},
     {lightsomeness}, {nimbleness}]
   4: having a light color [ant: {darkness}]
   5: the visual effect of illumination on objects or scenes as
     created in pictures; "he could paint the lightest light and
     the darkest dark" [syn: {light}, {lightness}]
   6: the trait of being lighthearted and frivolous [syn:
     {lightsomeness}, {lightness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top