ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*zia*

Z IY1 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zia, -zia-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematochezia(n) การถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากมีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bilharzia(n) โรคพยาธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polymastia; polymaziaสภาพเต้านมเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polymazia; polymastiaสภาพเต้านมเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyochezia; pyofaecia; pyofeciaภาวะอุจจาระมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyofaecia; pyochezia; pyofeciaภาวะอุจจาระมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyofecia; pyochezia; pyofaeciaภาวะอุจจาระมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychoschizia; onycholysis๑. เล็บถอด๒. การถอดเล็บ [ มีความหมายเหมือนกับ extraction, nail ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onycholysis; onychoschizia๑. เล็บถอด๒. การถอดเล็บ [ มีความหมายเหมือนกับ extraction, nail ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amastia; amaziaสภาพไร้เต้านมแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amazia; amastiaสภาพไร้เต้านมแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetramaziaสี่เต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urocheziaปัสสาวะรั่วทางทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Albiziaอัลบิเซีย [TU Subject Heading]
Albizia myriophyllaชะเอมป่า [TU Subject Heading]
Oryziasปลาโอไรเซียส [TU Subject Heading]
Biharziasisโรคพยาธิใบไม้เลือด [การแพทย์]
Malassezia Furfurมาลาสซีเซียเฟอร์เฟอร์, มาแลสซิเซียเฟอร์เฟอร์, เชื้อเกลื้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sozial; gesellschaftlich; gesellig { adj }(n) วิธีประชา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SPECIALIST:SPEZIALIST: A.I. Artificial Intelligence (2001)
Zambezia?- Zambezia? Zambezia (2012)
Kezzia!Kezzia ! Smile (2017)
Real name's Strelitzia, named after Charlotte of Strelitz.ชื่อจริงคือ สตรีลิทเซีย เรียกตามชาร์ล็อตแห่งสตรีลิทซ์ Imagine Me & You (2005)
Chance, Graziano.ซานเซ่ กลาซิอาโน่ English, Fitz or Percy (2005)
But it still lists Malik Yusef, Abbas Khalef, and Howard Ziad as Iraqi doctors who worked on the program.แต่ยังคงมีรายชื่อ มาลิค ยูซุฟ แอบบา คาห์ลิฟ และ โฮเวิร์ด ซีอัด คณะแพทย์ชาวอิรัก เป็นคนที่ทำงาน ภายในโครงการนี้ Fracture (2009)
Yes, and when Franconi's went out of business, we switched to Graziano's.ใช่ แล้วพอฟรานโคนีปิดกิจการ เราก็เปลี่ยนไปกินของกราเซียโนแทนไง The Agreement Dissection (2011)
Ave Maria, piena di grazia, signor.พระแม่มารีโปรดเมตตาลูกด้วย Zone of Exclusion (2012)
They're having a two-for-one at Venezia's, and at this point I could eat a whole one by myself.ความจริงแล้วคุณควรจะสงสารพวกเรา และซื้อพิซซ่ากลับมาที่บ้าน Ozymandias (2013)
There was Lucrezia Borgia...มี ลูครีเซีย บอร์เจีย... A Whiff of Sulfur (2013)
Roberto Ganzia.โรเบอโต้ กานเซีย Pawn (2013)
Blood is our sacrament. Calpriziana, offina alta nestra, fuero menut.เลือดคือคำสัตย์ของพวกเรา เราขอส่ง ร่างและวิญญาณ Boy Parts (2013)
Fortunately, Ophir and Keziah were on watch near by.เคราะห์ของเจ้ายังดี ที่ โอเฟียร์ และ เกซีส ได้เฝ้าสังเกตุ I, Frankenstein (2014)
Keziah. I'll do what I can. No!เกซีส ข้าจะทำทุกอย่างที่ทำได้ I, Frankenstein (2014)
The Dark Forest of Slobozia.พงไพรมืดทมิฬแห่ง... สโลโบเซีย Hotel Transylvania 2 (2015)
Attention, gentlemen! Cornet Bunchuk will be delivering now his Social-Democratic prophesies.Achtung, meine Herren, Leutnant Buntschuk wird jetzt nach dem sozialdemokratischen Traumdeutungsbuch etwas verkünden. Tikhiy Don (1957)
Attention, gentlemen! Cornet Bunchuk will be delivering now his Social-Democratic prophesies.Achtung, meine Herren, Leutnant Buntschuk wird jetzt nach dem sozialdemokratischen Traumdeutungsbuch etwas verkünden. Tikhiy Don II (1958)
Consult the top medical specialists, wherever they are.Sprechen Sie mit den besten medizinischen Spezialisten, wo auch immer sie sind. Fiend Without a Face (1958)
- There are specialists.- Das sind Spezialisten. Inspector Maigret (1958)
Well, actually, my wife handles our social affairs.Meine Frau kümmert sich um unser Sozialwesen. Ich werde mit ihr sprechen. Little White Frock (1958)
I went to a doctor in Memphis.Ich ging zu einem Spezialisten in Memphis. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
All those swindling lodges, social clubs, and money-grabbing auxiliaries that's got me on their number one sucker list.Alle diesen verlogenen Sozialverbände und Hilfsvereine, bei denen ich ganz oben auf der Liste stehe. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I went to a doctor in Memphis.Ich ging zu einem Spezialisten in Memphis. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
All those swindling lodges, social clubs, and money-grabbing auxiliaries that's got me on their number one sucker list.Alle diesen verlogenen Sozialverbände und Hilfsvereine, bei denen ich ganz oben auf der Liste stehe. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Professional football is a business not a social club!Fußball ist ein Geschäft, kein Sozialverband! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Dr. Helsing is a specialist.Dr. Helsing ist ein Spezialist. Horror of Dracula (1958)
Maybe she is socially above him.Oder sie hat eine sozial höhere Stellung als er. It Happened in Broad Daylight (1958)
Mr. Schrott buys just one kind of chocolate here, our special truffles.Herr Schrott kauft hier nur unsere Spezial-Trüffel! It Happened in Broad Daylight (1958)
The best specialists in town are ready for the action, Die besten Spezialisten in der Stadt sind zum Einsatz bereit. Eve Wants to Sleep (1958)
There was over $200, 000 worth of special equipment here.Hier drinnen befanden sich Spezialgeräte im Wert von über 200.000 Dollar. The Fly (1958)
- Special equipment?- Spezialgeräte? The Fly (1958)
- Cinzia.- Cinzia. Houseboat (1958)
- Her name is Cinzia, she's my friend.- Sie heißt Cinzia. Sie ist meine Freundin. Houseboat (1958)
Welcome to our side, Cinzia.Willkommen auf unserer Seite, Cinzia. Houseboat (1958)
- Where's my friend Cinzia?- Wo ist meine Freundin Cinzia? Houseboat (1958)
Cinzia stays.Cinzia bleibt. Houseboat (1958)
Cinzia, can't you hear the train coming?Cinzia, hören Sie den Zug nicht kommen? Houseboat (1958)
After Cinzia does a little cleaning and polishing it might be quite comfortable.Wenn Cinzia etwas geputzt und gewienert hat, ist es vielleicht ganz gemütlich. Houseboat (1958)
Come and see what Cinzia invented for us.Komm und schau, was Cinzia für uns erfunden hat. Houseboat (1958)
Especially if it will help break down the social barriers between capital and labour.Besonders, wenn es hilft, die sozialen Barrieren zwischen Kapital und Arbeit niederzureißen. Houseboat (1958)
Cinzia, I'm afraid, I'm afraid.Cinzia, ich habe Angst, ich habe Angst. Houseboat (1958)
"Cinzia, pazzerella." Foolish."Cinzia, pazzerella." Töricht. Houseboat (1958)
Cinzia, wake up.Cinzia, aufwachen. Houseboat (1958)
- Who's Cinzia?- Wer ist Cinzia? Houseboat (1958)
Cinzia is getting melon and prosciutto - That's ham.Cinzia kauft Melone und Prosciutto. Das ist Schinken. Houseboat (1958)
- Cinzia is our maid.- Cinzia ist unser Dienstmädchen. Houseboat (1958)
Cinzia doesn't know how to wash.Cinzia kann nicht waschen. Houseboat (1958)
- Good night, Cinzia.- Gute Nacht, Cinzia. Houseboat (1958)
Good night, Cinzia.Gute Nacht, Cinzia. Houseboat (1958)
Daddy, are you taking Cinzia to the dance tonight?Daddy, gehst du heute Abend mit Cinzia tanzen? Houseboat (1958)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาง(n) Albizia lebbeckoides Benth., Example: ในสวนหลังบ้านของเขามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ตะคร้อ ทองกวาว พุทธา สีเสียด เทศพะยอม ดงแตงกวา คาง มะเดื่อ, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Albizia lebbeckoides Benth. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระถิน เนื้อไม้สีน้ำตาล แข็ง มีฝักแบนโต
ปักษาสวรรค์(n) Bird of paradise, See also: Strelitzia reginae Bank, Syn. ต้นปักษาสวรรค์, Example: คุณย่าของสุนีย์ชอบปลูกต้นปักษาสวรรค์มาก เพราะท่านชอบที่ดอกมันเหมือนนก, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าชนิด Strelitzia reginae Bank ในวงศ์ Strelitziaceae ใบเรียงสลับซ้อนกันดป็นแผง ดอกสีน้ำเงินมีกาบสีส้ม รูปคล้ายปีกนกหุ้มอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZIA Z IY1 AH0
ZIAD Z IY1 AE0 D
ZIAD Z IY1 AY1 EY1 D IY1
ZIAHE Z IY1 AA0 HH IY0
DZIAK D Z IY2 AA1 K
ZIA'S Z IY1 AH0 Z
ZIAHE Z IY1 AA0
DZIALO JH IY0 AA1 L OW0
KEZIAH K AH0 Z IY1 AH0
BOZIAN B OW1 Z IY0 AH0 N
MAZIARZ M AH0 Z IY1 ER0 Z
KIZZIAH K IH1 Z IY0 AH0
LETIZIA L EH0 T IY1 Z IY0 AH0
ZIAD(2) Z AY1 AE0 D
VENEZIA V EH0 N EH1 Z IY0 AH0
MALIZIA M AH0 L IH1 Z IY0 AH0
DUDZIAK D AH1 JH IY0 AE0 K
BODZIAK B AO1 D Z IY0 AE0 K
TERZIAN T ER1 Z IY0 AH0 N
NUNZIATO N UW0 N Z IY0 AA1 T OW0
PAPAZIAN P AH0 P EY1 Z IY0 AH0 N
PARZIALE P AA2 R Z IY0 AA1 L IY0
SPAZIANI S P AA0 Z IY0 AA1 N IY2
SPEZIALE S P EH0 Z IY0 AA1 L IY0
ABKHAZIA AE0 B K AA1 Z Y AH0
ABKHAZIA AE0 B K AE1 Z Y AH0
NUNZIATA N UW0 N Z IY0 AA1 T AH0
DIGRAZIA D IH2 G R AA1 Z IY0 AA2
LUCREZIA L UW0 K R IY1 SH AH0
DEGRAZIA D IH0 G R AA1 Z IY0 AH0
GRAZIANI G R AA0 Z IY0 AA1 N IY0
GRAZIANO G R AA0 T S IY0 AA1 N OW0
VENEZIANO V EH0 N EH0 Z IY0 AA1 N OW0
ABKHAZIAN AE0 B K AE1 Z IY0 AH0 N
BODZIAK'S B AO1 D Z IY0 AE0 K S
ABKHAZIAN AE0 B K AA1 Z IY0 AH0 N
ANNUNZIATA AA0 N UW0 N Z IY2 AA1 T AH0
ABKHAZIANS AE0 B K AA1 Z IY0 AH0 N Z
ABKHAZIANS AE0 B K AE1 Z IY0 AH0 N Z
INIZIATIVA IH2 N IH0 Z IY2 AH0 T IY1 V AH0
ANNUNZIATO AA0 N UW0 N Z IY2 AA1 T OW0
FINANZIARIO F IH0 N AE2 N Z IY0 EH1 R IY0 OW0
FINANZIARIA F IH0 N AE2 N Z IY0 EH1 R IY0 AH0
ZIASHIVANEY Z IY2 AA0 SH IH0 V EY1 N IY0
ABKHAZIAN(2) AE0 B K AA1 Z Y AH0 N
ABKHAZIAN(3) AE0 B K AE1 Z Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zia (n) zˈiːə (z ii1 @)
Venezia (n) vˈənˈɛtsɪəʳ (v @1 n e1 t s i@)
Hertzian (j) hˈɜːʳtsɪəʳn (h @@1 t s i@ n)
La Spezia (n) lˈæ-spˈɛtsɪəʳ (l a1 - s p e1 t s i@)
bilharzia (n) bˌɪlhˈaːzɪəʳ (b i2 l h aa1 z i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威尼斯[Wēi ní sī, ㄨㄟ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Venice; Venezia, #14,408 [Add to Longdo]
格鲁吉亚[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea, #16,954 [Add to Longdo]
布托[Bù tuō, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄛ, ] Bhutto (name); Zulfikar Ali Bhutto (1928-1979), president of Pakistan 1971-1979 executed by General Muhammad Zia-ul-Haq; Benazzir Bhutto (1953-2007), twice president of Pakistan 1988-1990 and 1993-1996, murdered by Al Qaeda, #70,548 [Add to Longdo]
阿布哈兹[Ā bù hā zī, ㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄚ ㄗ, / ] Abkhazia, region in Georgia, #94,439 [Add to Longdo]
格鲁吉亚人[Gé lǔ jí yà rén, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] Gruzian or Georgian (person) [Add to Longdo]
乌西亚[Wū xī yà, ㄨ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Uzziah (son of Joram) [Add to Longdo]
乌齐雅[Wū qí yǎ, ㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄚˇ, / ] Uzziah son of Amaziah, king of Judah c. 750 BC [Add to Longdo]
约坦[Yuē tǎn, ㄩㄝ ㄊㄢˇ, / ] Jotham (son of Uzziah) [Add to Longdo]
罗汉病[luó hàn bìng, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] snail fever (bilharzia or schistosomiasis), disease caused by schistosome parasitic flatworm [Add to Longdo]
裂体吸虫[liè tǐ xī chóng, ㄌㄧㄝˋ ㄊㄧˇ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ, / ] schistosome, parasitic flatworm causing snail fever (bilharzia or schistosomiasis) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabepflicht { f }; Abgabenpflicht { f } (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abschreckungspotenzial { n }deterrent potential [Add to Longdo]
Arbeitskräftepotenzial { n }work force [Add to Longdo]
Arbeitspotenzial { n }man-power [Add to Longdo]
Ass { n }; Spezialist { m }crackerjack [ coll. ] [Add to Longdo]
Asoziale { m, f }; Asozialersocial misfit [Add to Longdo]
Assoziation { f }; Sammlung { f }association [Add to Longdo]
Assoziationsvertrag { m }association treaty [Add to Longdo]
Assoziativgesetz { n } [ math. ] | allgemeines Assoziativgesetzassociative law | generalized associative law [Add to Longdo]
Assoziativität { f }associativity [Add to Longdo]
Assoziativrelation { f }associative storage [Add to Longdo]
Assoziativspeicher { m } [ comp. ]associative memory [Add to Longdo]
(sozialer) Aufsteiger { m }social climber [Add to Longdo]
Aufwertung { f } (einer Gegend durch Renovierung oder Zuzug von sozial besser Gestellten)gentrification [Add to Longdo]
Bahnreisespezialist { m }rail travel specialist [Add to Longdo]
Besonderheit { f }; besonderes Merkmal; Spezialität { f } | Besonderheiten { pl }speciality | specialities [Add to Longdo]
Denunziant { m }; Denunziantin { f } | Denunzianten { pl }denunciator | denunciators [Add to Longdo]
Denunziant { m } | Denunzianten { pl }informer | informers [Add to Longdo]
Denunziation { f } | Denunziationen { pl }denunciation | denunciations [Add to Longdo]
Diätspezialist { m }dietitian [Add to Longdo]
Differential...; Differenzial...differential [Add to Longdo]
Dissoziation { f }; Aufhebung { f } einer Verbindung [ chem. ]dissociation [Add to Longdo]
Einsparpotenzial { n }; Einsparpotential { n } [ alt ]saving potential [Add to Longdo]
Entwicklungspotenzial { f }development potential [Add to Longdo]
Enzian { m } [ bot. ]gentian [Add to Longdo]
Fürsorge { f }; Wohlfahrt { f } | soziale Fürsorge { f }welfare | social work; welfare work [Add to Longdo]
Fußspezialist { m }podiatrist; chiropodist [Add to Longdo]
Internalisierung sozialer Kostenallocation of social cost [Add to Longdo]
Kommerzialisierung { f }; Vermarktung { f } | Kommerzialisierungen { pl }commercialization | commercializations [Add to Longdo]
Kontakt { m } [ electr. ] | Kontakte { pl } | erweiterter Kontakt | federnder Kontakt | gedrehte Kontakte | geschützte Kontakte | konzentrischer Kontakt | männlicher Kontakt | potenzialfreier Kontakt | voreilender Kontakt | Kontakte strahlen | Ausbau der Kontakte | auswechselbare, lötfreie Kontakte | direkt geschalteter Kontakt | Bund des Kontaktes | Kontakt mit Anschlusshülse | Kontakte einschieben; Kontakte einbringencontact | contacts | enlarged contact | resilient contact | machined contacts | shrouded contacts | concentric contact | pin contact | dry contact | first-to-mate last-to-break contact | to blast the contacts | removal of contacts | crimp snap-in contacts | slow action contact | connector shoulder | contact with conductor barrel | to insert contacts [Add to Longdo]
Krankenversicherung { f } | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance [Add to Longdo]
Leistungspotenzial { n }achievement potential [Add to Longdo]
Marktwirtschaft { f } | freie Marktwirtschaft { f } | soziale Marktwirtschaft { f }market economy | free market economy | social market economy [Add to Longdo]
Menschenpotenzial { n }manpower [Add to Longdo]
Milieu { n }; soziale Umgebung { f }; Umfeld { n }milieu [Add to Longdo]
soziale Missständesocial evils [Add to Longdo]
Nationalsozialismus { m } [ pol. ] [ hist. ]National Socialism [Add to Longdo]
Nettosozialprodukt { n }net national product [Add to Longdo]
Noviziat { n }probation [Add to Longdo]
Offiziant { m }officiant [Add to Longdo]
Patentrezept { n }; Spezialrezept { n }patent remedy [Add to Longdo]
Potenzialausgleich { m }; Potentialausgleich { m } [ alt ]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Potenzial { n }; Potential { n } [ alt ]potential [Add to Longdo]
Proktor { m }; Anwalt an Spezialgerichtenproctor [Add to Longdo]
Provinzialismus { m }provincialism [Add to Longdo]
Razzia { f }raid; round-up; crackdown [Add to Longdo]
Razzia { f }; Überraschungsangriff { m } (in; bei) | einen Überraschungsangriff machen (bei)swoop (on) | to swoop (on) [Add to Longdo]
eine Razzia durchführento raid [Add to Longdo]
Resozialisierung { f }reintegration into society [Add to Longdo]
Resozialisierung { f }social rehabilitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
鵜松明樺[うだいかんば;ウダイカンバ, udaikanba ; udaikanba] (n) (uk) monarch birch (Betula maximowicziana); Japanese birch [Add to Longdo]
拡張条虫[かくちょうじょうちゅう;カクチョウジョウチュウ, kakuchoujouchuu ; kakuchoujouchuu] (n) sheep tapeworm (Moniezia expansa) [Add to Longdo]
極楽鳥花[ごくらくちょうか, gokurakuchouka] (n) (See ストレリチア) bird of paradise flower; Strelitzia reginae [Add to Longdo]
空木;卯木[うつぎ, utsugi] (n) (See 卯の花) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
合歓の木[ねむのき, nemunoki] (n) Albizia julibrissin; silk tree [Add to Longdo]
紫蒲公英[むらさきたんぽぽ, murasakitanpopo] (n) (uk) (obsc) (See 千本槍) Leibnitz daisy (Leibnitzia anandria) [Add to Longdo]
千本槍[せんぼんやり;センボンヤリ, senbonyari ; senbonyari] (n) (uk) Leibnitz daisy (Leibnitzia anandria) [Add to Longdo]
日本住血吸虫症[にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう, nihonjuuketsukyuuchuushou] (n) (See 日本住血吸虫) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum) [Add to Longdo]
日本住血吸虫病[にほんじゅうけつきゅうちゅうびょう, nihonjuuketsukyuuchuubyou] (n) (obsc) (See 日本住血吸虫症) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum) [Add to Longdo]
目高[めだか, medaka] (n) medaka ricefish (Oryzias latipes); killifish [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅ, ju] KONFUZIANISMUS [Add to Longdo]
儒学[じゅがく, jugaku] Konfuzianismus [Add to Longdo]
儒学者[じゅがくしゃ, jugakusha] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
儒家[じゅか, juka] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
儒教[じゅきょう, jukyou] Konfuzianismus [Add to Longdo]
厚生省[こうせいしょう, kouseishou] Ministerium_fuer_Soziales, Sozialministerium [Add to Longdo]
厚相[こうしょう, koushou] Minister_fuer_soziale_Angelegenheiten [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
専門家[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]
特殊鋼[とくしゅこう, tokushukou] Spezialstahl [Add to Longdo]
県会[けんかい, kenkai] Provinzialversammlung [Add to Longdo]
社会[しゃかい, shakai] Gesellschaft, sozial [Add to Longdo]
社会党[しゃかいとう, shakaitou] sozialistische_Partei [Add to Longdo]
社会福祉[しゃかいふくし, shakaifukushi] soziale_Wohlfahrt, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
群集[ぐんしゅう, gunshuu] (soziale) Gruppe, Masse [Add to Longdo]
聖堂[せいどう, seidou] konfuzianischer_Tempel, Kirche [Add to Longdo]
身分[みぶん, mibun] soziale_Stellung, -Stand [Add to Longdo]
階層[かいそう, kaisou] Gesellschaftsschicht, soziale_Klasse [Add to Longdo]
階級[かいきゅう, kaikyuu] (soziale) Klasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  zia
   aunt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top