ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

儒家

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儒家-, *儒家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儒家[Rú jiā, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, ] Confucian school, founded by Confucius 孔子 (551-479 BC) and Mencius 孟子 (c. 372-c. 289 BC), #11,094 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儒家[じゅか, juka] (n) Confucianist [Add to Longdo]
儒家神道[じゅかしんとう, jukashintou] (n) Confucian Shinto [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elders are always right. Go![CN] 这是个儒家的家庭 长者总是对的 Death by Hanging (1968)
Martial arts may be a form of brute strength but in our Chinese martial arts system but it includes many ideals and philosophy[CN] 武術雖然是一種武裝的力量 但是我們中國武術 是包含了儒家的哲理 Ip Man (2008)
However Confucian the society was...[CN] 然而儒家社会 是... Scent of Love (2003)
All Daoist, Buddhist and Confucianist temples face south, that's the geomantic, the feng shui direction of Chinese temples.[CN] 因为所有的道教、佛教和 儒家寺院都是坐北朝南的, 那是中国寺院讲究的风水方向。 The First Christianity (2009)
The so-called Forest of Stelae is really an ancient library of classic Confucian writings, Chinese poetry and history.[CN] 这个所谓的碑林,实际 上是古代的一个图书馆。 它收藏经典的儒家文献、 中国诗歌和历史资料, The First Christianity (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
儒家[じゅか, juka] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top