ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国民総生産

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国民総生産-, *国民総生産*
Japanese-English: EDICT Dictionary
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] (n) gross national product; GNP; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The gross national product of our country is the second largest.わが国の国民総生産は第2位である。
In proportion as our GNP increases, our living standards go up.国民総生産が増えるのに比例して、我々の生活水準も上がる。
Gross National Product is not the same as Net National Product.国民総生産と国民純生産とは同じでない。
The GNP has been growing at a snail's pace.国民総生産の伸びはまったく遅いペースです。
Gross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.国民総生産は一国の財とサービスを貨幣価値で測った総生産高である。
Gross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.国民総生産は一定の期間における一国の財及びサービスを貨幣価値で計った総生産高である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top