ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

専門家

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -専門家-, *専門家*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
専門家[せんもんか, senmonka] (n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
専門家[せんもんか, senmonka] (n) specialist; (P) [Add to Longdo]
専門家グループ[せんもんかグループ, senmonka guru-pu] (n) group of specialists; group of experts [Add to Longdo]
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] (n) { comp } expert system [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're not an expert at this job any more than I am.あなたはこの仕事では私同様専門家ではない。
Jean is something less than an expert pianist.ジーンはピアノの専門家とはいえないよ。
The aviation expert analyzed the statistics in detail.その航空専門家は統計を詳細に分析した。
Even the experts took the painting for a genuine Rembrandt.その専門家たちでさえ、その絵を本物のレンブラントと間違えた。
The specialist predicts international tension will build up.その専門家は国際緊張が高まっていくと予測している。
Leave that job to the experts!それは専門家に任せたほうがいいよ。
Boeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.ボーイング社の安全担当の専門家は航空産業の他の専門家と一緒になって制御飛行中の墜落(CFIT)として知られている墜落事故をなくそうと国際的な対策委員会を組織している。
Most experts think a lot of his theory.ほとんどの専門家が彼の理論を重視している。
The best thing to do is ask an expert to repair it.一番良いことは専門家にしてもらうことだ。
If you come back this afternoon, I'll have a couple of experts here for you.午後もう一度こられるのでしたら、専門家を二、三人用意しておきますが。
Financial experts don't know what to make of this trend.財政の専門家たちは最近の動向をどう判断してよいのかわからないのです。
An expert was called for advice.助言を聞くために専門家が招かれた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hear anything from Dietrich? They're sending in a new man from Trixie. He should be here tomorrow.[JP] 新しいトリキシの専門家が 明日来ます The Crazies (1973)
But first, here's Len Maxwell with the weather.[JP] それに天気予報も悪い! 専門家と変わろうか? What's Up, Tiger Lily? (1966)
- Well, it sounds great in scientific circles, doc, but it's not exactly what I'd call front page stuff.[JP] 専門家には 興味深いだろうが... 朝刊一面向けじゃない The Manster (1959)
- I think he... he did an expert job.[JP] さすが専門家でしたね 12 Angry Men (1957)
. ..you're a philologist, an expert in words and languages theiroriginsandmeanings.[JP] 貴男は言語学者だ 言葉や言語の・・ ・・・それらの起源と意味を探求する 専門家 Forbidden Planet (1956)
Now we're afraid, what do you and the special forces suggest we do with the psychopath?[JP] 大佐 あんたは充分 震え上がらせてくれたよ それで 専門家の意見 としては我々は―― あのキチガイをどう扱えばいいと? First Blood (1982)
All right, they've sent a professional. Fine.[JP] そうか 専門家を派遣したんだな いいだろう The Spy Who Came In from the Cold (1965)
I consider myself an expert and there is not the smallest doubt Kitty was an excellent one painter.[JP] 専門家として 疑いなく言えます 彼女は 偉大な芸術家でした Scarlet Street (1945)
The HAL-9000 computer which can reproduce though some experts still prefer to use the word "mimic" most of the activities of the human brain and with incalculably greater speed and reliability.[JP] HAL9000コンピュータです "彼は模倣しているだけだ" という専門家もいますが―― 驚異的なスピードと 信頼性で人間の脳活動を 2001: A Space Odyssey (1968)
Specialist in manufacturing freeze-drying equipment for commercial food processing.[JP] 食品冷凍乾燥機の専門家 Soylent Green (1973)
I'm a professional man.[JP] 専門家 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You're dealing with an expert in guerilla warfare.[JP] あなたが対処している相手は ゲリラ戦の専門家だという事実を認識してもらいたい First Blood (1982)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専門家[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top