ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

儒学

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儒学-, *儒学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儒学[rú xué, ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Confucianism, #20,274 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儒学[じゅがく, jugaku] (n) Confucianism; (P) [Add to Longdo]
儒学[じゅがっかい, jugakkai] (n) Confucian circles [Add to Longdo]
儒学[じゅがくしゃ, jugakusha] (n) Confucian scholar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
儒学[じゅがく, jugaku] Konfuzianismus [Add to Longdo]
儒学[じゅがくしゃ, jugakusha] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top