ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

儒教

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儒教-, *儒教*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儒教[Rú jiào, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Confucianism, #49,187 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儒教[じゅきょう, jukyou] (n,adj-no) Confucianism; (P) [Add to Longdo]
儒教主義[じゅきょうしゅぎ, jukyoushugi] (n) Confucianism [Add to Longdo]
儒教[じゅきょうてき, jukyouteki] (adj-na) Confucian [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I would like to emphasize the Confucian values that exist within this group.このグループに存在する儒教的価値観を強調したい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is widely known that Chosun was founded on Confucianism, whereby men must be virtuous gentlemen, and women to be modest ladies,[CN] 眾所週知,漢城是建立在儒教的基礎之上 為何男人必須成為品德高尚的紳士 而女人要成為氣質高雅的淑女, Untold Scandal (2003)
Advocate emphasis on Confucianism and Buddhism.[CN] 提倡儒教抑制佛教 Pirates (2014)
Now although I am the woman of his father, but he'd like sin Christmas star?[CN] 虽然是妾不过现在是你父亲的女人 543.6)\boad2\shad2}降霜罪(朝鲜时代动摇儒教秩序的大罪) Empire of Lust (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
儒教[じゅきょう, jukyou] Konfuzianismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top