ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*isn*

   
249 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: isn, -isn-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isn't[ABBR] คำย่อของ is not
misname[VT] ใส่ชื่อผิด, Syn. misterm, mistitle
misnomer[N] ชื่อไม่เหมาะสม, See also: ชื่อ
misnomer[N] การเรียกชื่อผิด, See also: การตั้งชื่อไม่เหมาะสม, การตั้งชื่อผิด, Syn. misnaming, miscalling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disnature(ดิสเน'เชอะ) vt. ทำให้ไม่เป็นไปตามสภาพหรือลักษณะตามธรรมชาติ
disneyland(ดิส'นีแลนดฺ) n. แดนเนรมิตหรือสวนสนุก
isn't(อิส'เซินทฺ) abbr. is not
misnomer(มิสโน'เมอะ) n. ชื่อที่ใช้ผิดที่,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misnomerการเรียกชื่อผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disney charactersตัวละครของดิสนีย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We heard you quit Eisner and Gowan, Wendy's polling firm, so we naturally assumed that you were unhappy.Wir haben gehört, Sie haben Eisner Gowan, Wendys Meinungsforschungsfirma, verlassen. Also nahmen wir an, Sie waren dort unglücklich... Real Deal (2011)
Do you subscribe to the Freudian theory of penis envy?Befürwortest du die Freudsche Theorie vom Penisneid? The Love Car Displacement (2011)
We didn't make the rice noodles, but you can just boil them real quick and then throw this on top of them.Wir könnten noch schnell Reisnudeln kochen und dazugeben. Forks Over Knives (2011)
It's like meeting Mickey Mouse and Walt Disney at the same time.Es ist, als würde man Mickey Mouse und Walt Disney zur selben Zeit treffen. Angry Dad: The Movie (2011)
Disney World.In Disneyworld. The Guard (2011)
You went to Disney World by yourself?Sie waren allein in Disneyworld? The Guard (2011)
Disneyland's nothing compared with this!Disneyland ist nichts dagegen! UFO in Her Eyes (2011)
Where are the Bravi?Die Ernennung von de Cisneros schicken wir nach Barcelona, wenn Ferdinand Truppen schickt zur Rettung Roms. The Invasion of Rome (2011)
Maybe, maybe."Disnaya" "Disnaya". Vielleicht, vielleicht... 360 (2011)
So I go back and push more and before you know it the temp's gone, there's no address. I'm talking to some snot-nose lawyer who's asking me for my badge number.Also gehe ich nochmal hin und mache mehr Druck, und bevor man sich versieht,... ist die Aushilfe weg, keine Nachsendeadresse,... und ich rede mit so einem hochnäsigen Firmen- anwalt, der mich nach meiner Ausweisnummer fragt. Problem Dog (2011)
Kasoshisnik?Kasoshisnik. Øje for øje, del 1 (2011)
It's Iceland. It's like Disneyland here.Das ist so ähnlich wie Disneyland. City State (2011)
No, it's good, it's great that you're so... sexually active.Dürfen Nazis kein Disney mögen? The Inbetweeners Movie (2011)
Evidence number: ref/2417 Wratten.- Beweisnummer /2417 Wratten. Episode #1.5 (2011)
He has wrecked Rome, taken our son, and now marches on Naples unobstructed!Francisco de Cisneros war jahrelang ihr Beichtvater und Vertrauter. Doch nun will er nicht Kardinal werden. The Invasion of Rome (2011)
Why would we do that?Wenn Cisneros nicht Kardinal werden will, sagen wir dazu: The Invasion of Rome (2011)
If you issue the papal bull, the Queen will convince her husband to join the fight against France.Vielleicht stellt Ihr eine päpstliche Bulle aus? Die Cisneros befiehlt, Kardinal zu werden. The Invasion of Rome (2011)
By the way, that dude was hard-core racist, like 1800s Disney-style.So nebenbei, der Kerl war so Rassistisch, wie Disney damals. Paradigms of Human Memory (2011)
Here we are in this ice fog laying on the heli, keeping the thing from slipping off the ridge.Da waren wir also und lagen im Eisnebel auf dem Helikopter und versuchten zu verhindern, dass er über die Kante rutscht. The Art of Flight (2011)
And now back to the Disney Channel's exclusive presentation,Willkommen zurück beim Disney Channel Wir präsentieren exklusiv: Foreign Affairs (2011)
You come to take me up on that NYPD discount?Kommen Sie mich wegen dem NYPD Preisnachlass holen? Little Fish (2011)
So, Disneyland?Nach Disneyland? That Darn Priest (2011)
We're going to Disneyland!Wir fahren nach Disneyland! God Bless America (2011)
There's a charity, icr...Da ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, ISN ... Collected (2011)
The parent nonprofit for icr was Xavier's church, and since Price was on the church's board, he could sign all paperwork with nobody even knowing.Eine Obergesellschaft spendete es der ISN und zwar Xavier's Kirche und Price war im Kirchen-Gremium er hat den Papierkram unterzeichnet ohne das Es jemand mitbekam. Collected (2011)
His prison tag is T-Bag?Sein Gefängnisname ist T-Bag? The Bag Man (2011)
Studio Ghibli, Nippon Television Network, Dentsu, Hakuhodo DYMP, Walt Disney Japan, Mitsubishi and Toho presentStudio Ghibli, Nippon Television Network, Dentsu, Hakuhodo DYMP, Walt Disney Japan, Mitsubishi und Toho präsentieren From Up on Poppy Hill (2011)
Did you know they have their own Disneyland there, and they serve wine?Hast du gewusst, dass sie dort ein eigenes Disneyland haben und, dass sie dort Wein servieren? That Darn Priest (2011)
We--we could go to Disney World.Wir könnten zu Disney World gehen. Sin of Omission (2011)
-This isn't the Disney Channel.- Das hier ist nicht der Disney Channel. Episode #1.1 (2011)
- lt's pretty simple. Red cards for the sale prices, blue cards for regular prices.Die roten Karten für die Preisnachlässe und die blauen für die Normalpreise. Q (2011)
Yes, I know. Brassaï, Doisneau, Avedon... art, art, art!Ja, ich weiß, Brassaï, Doisneau, Avedon... My Little Princess (2011)
Let's try the squid ink rice noodles.RUFUS: Ich nehm die Tintenfisch-Reisnudeln. The Fasting and the Furious (2011)
I'm standing out like a dildo in Disneyland.Ich falle hier auf, wie ein Dildo in Disneyland. Project Dawn: Part 3 (2011)
Question. Why would someone named Lola Jensen ever want to be known as Mildred Wisnewski?Wieso sollte sich jemand mit dem Namen Lola Jensen jemals Mildred Wisnewski nennen wollen? Identity Crisis (2011)
About turning my book into "Newsies."Darüber, mein Buch in "Newsies" (Disney-Musical) zu verwandeln. I Am Number Nine (2011)
Mildred Wisnewski.Mildred Wisnewski. Identity Crisis (2011)
This guy not only sucks, but he thinks he's Sandy Meisner.Dieser Typ ist nicht nur Scheiße, sondern denkt auch noch, er wäre Sandy Meisner. Motherfucker (2011)
Why do we have to go to Disneyland?Warum müssen wir ins Disneyland gehen? Motherfucker (2011)
- 18-year-olds don't go to Disneyland- 18-jährige gehen nicht ins Disneyland, Motherfucker (2011)
- Disneyland.- Disneyland. Motherfucker (2011)
I'm going to Disneyland.Ich fahre nach Disneyland. Motherfucker (2011)
Letting Sheldon use you to manipulate me? I thought you were my friend. No, I am your friend.Ich habe dich ins Disneyland mitgenommen,... ich habe einem Rowdy für dich in die Eier getreten,... ich singe dir "Soft Kitty" vor, wenn du krank bist,... du hast mich sogar schon einmal nackt gesehen. The Infestation Hypothesis (2011)
- I want to have roast...Ich hätte gern Reisnudeln und gebratene Gans. A Simple Life (2011)
Roast gooseGebratene Gans mit Reisnudeln. A Simple Life (2011)
Roast goose rice noodlesGebratene Gans mit Reisnudeln. A Simple Life (2011)
trade? Prison demand is steady.Die Gefängnisnachfrage ist stetig. Fruit for the Crows (2011)
Put her back in the memory lattice.Steckt sie wieder ins Gedächtnisnetz. The Honeymooners (2012)
- Oh, I love Disney Land.Ich liebe Disneyland. 21 Jump Street (2012)
All I had to do was loosen the lid on his jar, show him some practical know-how.Ich musste nur den Deckel seines Einmachglases etwas lockern, ihm etwas praxisnahes Fachwissen vermitteln. Repo Man (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isnHe is leaving for Peru tomorrow, isn't he?
isnIsn't this Central Driving School?
isnShe isn't much of a poet.
isnShe's trusted by everyone, isn't she?
isnHe isn't really sad; he's only acting.
isnIf you can translate the subject and object then after that it isn't so difficult.
isnHer health isn't equal to that heavy task.
isnThere isn't much butter left in the refrigerator.
isnThe car isn't worth repairing.
isnHis house isn't far from this store.
isnIt isn't as if a child learning to talk studies.
isnOf course you can't say that it's worth nothing because it isn't perfect, so that doesn't mean that GTD is useless.
isnAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
isnIt is true Wendy grew up at the seaside, but she isn't a good swimmer.
isnTom isn't watching TV now.
isnHer kimono and obi combination is smart, isn't it?
isnMy brother says he isn't afraid of the dark.
isnHe isn't much of a teacher.
isnThere isn't much furniture in my room.
isnIt isn't as if we were rich.
isnHe isn't good enough for her.
isnHe isn't consistent with himself.
isnIsn't it about time you guys buried the hatchet and let bygones be bygones?
isnThere isn't anybody in front of the main gate yet.
isnIsn't there any way to predict how he'll act?
isnIsn't it about time you went to bed?
isnCompared with her sister, she isn't very punctual.
isnWe shouldn't have any trouble if the traffic isn't too heavy.
isnIsn't it black?
isnHe isn't as energetic as he once was.
isnWarm this morning, isn't it?
isnHe isn't a man to take a bribe.
isnJohnny moved to Spain just a few month ago, so he isn't used to speaking Spanish as yet.
isn"It's quite shallow, isn't it. My feet still reach." "It is quite a shallow beach. I expect Yotsuba could still stand as well."
isnIsn't it a lovely morning?
isnIt isn't that both daughters want to study abroad.
isnIf it isn't out of your way, please take this letter to the post office.
isnHe isn't as honest as all that.
isnHer hope isn't realized.
isnShe isn't so green as to say so.
isnI'd like to ask a grammarian, isn't it possible to think of 'be + participle' like you do V C and such?
isnIt isn't surprising that an Africans may think of English as one of their continent's languages.
isnIsn't it a lovely day!
isnMy pen isn't as good as yours.
isnThis isn't any ordinary ability.
isnThat isn't what I'm looking for.
isnThis isn't my bag.
isnIt is beautiful day, isn't it?
isnIn Disneyland, popular characters in various stories march in procession at one o'clock.
isn"Isn't it about time you tried photographic people or something?" "Eh? Snapshots? I don't know ..."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หรือ[END] isn't it, Syn. ใช่ไหม, หรือไม่, ไม่ใช่หรือ, Example: งานลอมพอกกับงานหัวโขนเป็นงานเดียวกันหรือ, Thai definition: คำประกอบกับประโยคคำถาม
ตะเภา[N] Cochin, See also: Chisnese fowl, Syn. ไก่ตะเภา, Example: ชาวบ้านเลี้ยงไก่ตะเภาเกือบ 50 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไก่ชนิดหนึ่งตัวอ้วนใหญ่สีน้ำตาล มักมีขนที่แข้ง หางสั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อแม่น[xp] (bø maen) EN: no, it isn't !   FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ใช่ไหม[v. exp.] (chai mai) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
แม่นบ๊อ[v. exp.] (maen bǿ ) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
ไม่ใช่[v. exp.] (mai chai = mai chāi) EN: no, it isn't !   FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas vrai ! ; non ! ; non pas
ไม่ใช่หรือ[xp] (mai chai reū) EN: isn't it ?   
ไม่ใช่หรอก[xp] (mai chai røk) EN: no, it isn't !   FR: pas du tout !
รึ[X] (reu) EN: isn't it ? ; [interrogative mark]   FR: n'est-ce pas ? ; [particule interrogative]
หรือ[X] (reū) EN: isn't it ? ; [interrogative mark]   FR: n'est-ce pas ? ; [particule interrogative]
เหรอ[X] (roē) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?   FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ISN'T    IH1 Z AH0 N T
ISN'T    IH0 Z AH0 N T
ISNER    IH1 S N ER0
VISNIC    V IH1 S N IH0 CH
SISNEY    S IH1 Z N IY0
EISNER    AY1 S N ER0
MISNER    M IH1 Z N ER0
KISNER    K IH1 S N ER0
DISNEY    D IH1 Z N IY0
CISNEY    S IH1 Z N IY0
WISNER    W IH1 S N ER0
RISNER    R IH1 S N ER0
REISNER    R AY1 S N ER0
BEISNER    B AY1 S N ER0
WAISNER    W EY1 Z N ER0
WEISNER    W AY1 S N ER0
WHISNER    W IH1 S N ER0
WHISNER    HH W IH1 S N ER0
MEISNER    M AY1 S N ER0
LEISNER    L AY1 S N ER0
HEISNER    HH AY1 S N ER0
CISNEROS    S IH0 S N EH1 R OW2 S
WHISNANT    HH W IH1 S N AH0 N T
WHISNANT    W IH1 S N AH0 N T
WISNESKI    V IH0 S N EH1 S K IY0
EISNER'S    AY1 S N ER0 Z
VEGISNAX    V AH0 G IH1 S N AE0 K S
SISNEROS    S IH1 S N ER0 OW0 Z
GLEISNER    G L AY1 S N ER0
MISNOMER    M IH0 S N OW1 M ER0
ISN'T(2)    IH1 Z AH0 N
DISNEY'S    D IH1 Z N IY0 Z
WISNEWSKI    V IH0 S N EH1 F S K IY0
WISNIESKI    V IH0 S N IY1 S K IY0
DISNEYLAND    D IH1 Z N IY0 L AE2 N D
WISNIEWSKI    W IH0 Z N IY0 EH1 F S K IY0
EURODISNEY    Y UW1 R OW0 D IH2 Z N IY0
EURODISNEY    Y UH1 R OW0 D IH2 Z N IY0
DISNEYWORLD    D IH1 Z N IY0 W ER0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isn't    (v) ˈɪznt (i1 z n t)
Disney    (n) dˈɪzniː (d i1 z n ii)
Eisner    (n) ˈaɪsnər (ai1 s n @ r)
misname    (v) mˌɪsnˈɛɪm (m i2 s n ei1 m)
misnamed    (v) mˌɪsnˈɛɪmd (m i2 s n ei1 m d)
misnames    (v) mˌɪsnˈɛɪmz (m i2 s n ei1 m z)
misnomer    (n) mˌɪsnˈoumər (m i2 s n ou1 m @ r)
misnaming    (v) mˌɪsnˈɛɪmɪŋ (m i2 s n ei1 m i ng)
misnomers    (n) mˌɪsnˈouməz (m i2 s n ou1 m @ z)
Disneyland    (n) dˈɪzniːlænd (d i1 z n ii l a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
是否[shì fǒu, ㄕˋ ㄈㄡˇ, ] whether (or not); if; is or isn't, #588 [Add to Longdo]
是不是[shì bù shì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] is or isn't; yes or no; whether or not, #868 [Add to Longdo]
并非[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't, #2,419 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] direct; to enlighten; to follow; phonetic di as in Disney 迪斯尼 or disco 迪斯科, #3,448 [Add to Longdo]
迪斯尼[Dí sī ní, ㄉㄧˊ ㄙ ㄋㄧˊ, ] (Walt) Disney; Disneyland, #14,076 [Add to Longdo]
迪士尼[Dí shì ní, ㄉㄧˊ ㄕˋ ㄋㄧˊ, ] Disney (name), #18,522 [Add to Longdo]
莫不[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, ] none doesn't; there is none who isn't; everyone, #23,481 [Add to Longdo]
迪士尼乐园[dí shì ní lè yuán, ㄉㄧˊ ㄕˋ ㄋㄧˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] Disneyland, #58,307 [Add to Longdo]
迪斯尼乐园[Dí sī ní lè yuán, ㄉㄧˊ ㄙ ㄋㄧˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] Disneyland, #99,592 [Add to Longdo]
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive [Add to Longdo]
不是吗[bù shì ma, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄇㄚ˙, / ] isn't that so? [Add to Longdo]
小熊维尼[Xiǎo xióng Wéi ní, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄨㄟˊ ㄋㄧˊ, / ] Winnie-the-Pooh (bear character in children's stories by A. A. Milne adapted by Disney) [Add to Longdo]
金钱非万能[jīn qián fēi wàn néng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] money is not omnipotent; money isn't everything; money can't buy you love [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisnummer {f}ID number [Add to Longdo]
mit der Bitte um Kenntnisnahmeplease take note [Add to Longdo]
Fehlbezeichnung {f}misnomer [Add to Longdo]
zu Ihrer Kenntnisnahme; zur gefälligen Beachtungfor your attention [Add to Longdo]
Namensirrtum {m}misnomer [Add to Longdo]
Preisnachlass gewährento grant allowance [Add to Longdo]
Preisnachlass {m} | ungewöhnlich hoher Preisnachlassprice deduction; discount | abnormal discount [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Preisnachlass {m}rebate [Add to Longdo]
Vermächtnisnehmer {m}legatee [Add to Longdo]
Walpurgisnacht {f}Walpurgis Night [Add to Longdo]
benannte falschmisnamed [Add to Longdo]
ehemalig; eisntig {adj}sometime [Add to Longdo]
falsch benennen | falsch benennend | falsch benannt | er/sie benennt falschto misname | misnaming | misnames | he/she misnames [Add to Longdo]
sein | seiend | gewesen | ich bin | ich bin nicht | du bist | du bist nicht | er/sie/es ist | er/sie/es ist nicht | wir sind | ihr seid | sie sind | ich/er/sie war | du warst | wir waren | ihr wart | sie waren | ich bin/war gewesen | du bist/warst gewesen | er/sie ist/war gewesen | wir/sie sind/waren gewesen | ihr seid/wart gewesen | ich/er/sie wäre | sei!; seid! | sei so nett und ...; seid so nett und ...to be {was, were; been} | being | been | I am; I'm | I am not; I'm not; I ain't | you are; you're | you are not; you aren't; you ain't | he/she/it is; he's | he/she/it isn't; is not | we are; we're | you are; you're | they are | I/he/she was | you were | we were | you were | they were | I have/had been; I've been | you have/had been; you've been | he/she has/had been | we/they have/had been | you have/had been | I/he/she would be | be! | be so kind as to ... [Add to Longdo]
sich etw. wegdenkento imagine sth. isn't there [Add to Longdo]
Das Leben besteht nicht nur aus Vergnügen.Life isn't all beer and skittles. [Add to Longdo]
Das gilt nicht für Sie.That isn't applicable to you. [Add to Longdo]
Das ist doch nicht möglich.That really isn't possible. [Add to Longdo]
Das ist gar nicht übel.That isn't half bad. [Add to Longdo]
Das ist kaum zu befürchten.There isn't much fear of it. [Add to Longdo]
Das ist nicht gegen Sie gerichtet.That's isn't aimed against you. [Add to Longdo]
Das ist nicht meine Aufgabe.It isn't my job. [Add to Longdo]
Das liegt nicht jedem.This isn't everybodys job. [Add to Longdo]
Das trifft auf dich nicht zu.That isn't applicable to you. [Add to Longdo]
Er hat nicht genügend Durchsetzungsvermögen.He isn't forceful enough. [Add to Longdo]
Er ist nicht mehr hier.He isn't here any more. [Add to Longdo]
Er ist noch nicht auf.He isn't up yet. [Add to Longdo]
Er reißt sich kein Bein aus.He isn't straining himself. [Add to Longdo]
Er reißt sich kein Bein aus.He isn't breaking his back. [Add to Longdo]
Es ist nicht meine Aufgabe.It isn't my job. [Add to Longdo]
Es ist wirklich nicht sehr weit.It really isn't very far. [Add to Longdo]
Es taugt nicht viel.It isn't much good. [Add to Longdo]
Komisch, was?Strange, isn't it? [Add to Longdo]
Viele Wege führen nach Rom.That isn't the only way of doing it (going about it). [Add to Longdo]
Viele Wege führen nach Rom.There isn't just one way of doing it. [Add to Longdo]
Türkisnaschvogel {m} [ornith.]Red-legged Honeycreeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
そうですね[, soudesune] (exp) that's so, isn't it; (P) [Add to Longdo]
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
まい[, mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
よね[, yone] (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right? [Add to Longdo]
ディズニー[, deizuni-] (n) Disney; (P) [Add to Longdo]
ディズニーランド[, deizuni-rando] (n) Disneyland; (P) [Add to Longdo]
ネズミーシー[, nezumi-shi-] (n) (sl) Disney Sea [Add to Longdo]
ネズミーランド[, nezumi-rando] (n) (sl) Disneyland [Add to Longdo]
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]
近いじゃない[ちかいじゃない, chikaijanai] (exp) It's close, isn't it? [Add to Longdo]
誤称[ごしょう, goshou] (n,vs) misnomer; misnaming [Add to Longdo]
勝負は時の運[しょうぶはときのうん, shoubuhatokinoun] (exp) victory depends on the luck of the day (i.e. it isn't always the strongest who wins) [Add to Longdo]
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P) [Add to Longdo]
然らずとも[さらずとも, sarazutomo] (conj) even if that isn't the case; even though that isn't the case [Add to Longdo]
遜色がない[そんしょくがない, sonshokuganai] (adj-i) (See 遜色のない) bears comparison with (something); compares favorably with (something); compares favourably with (something); isn't inferior to (something) [Add to Longdo]
知る人ぞ知る[しるひとぞしる, shiruhitozoshiru] (exp) (id) Those in the know, know it very well (though it isn't known to many people) [Add to Longdo]
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match [Add to Longdo]
付加疑問文[ふかぎもんぶん, fukagimonbun] (n) {ling} tag-question (e.g. questions like 'He is, isn't he?') [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
了承[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
勉強[べんきょう, benkyou] Studium, das_Lernen, Preisnachlass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Information Systems Network
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Initial Segment / Sequence Number (TCP/IP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Integrated Systems Network
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Internet Shopping Network (network, WWW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top