ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misname

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misname-, *misname*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misname[VT] ใส่ชื่อผิด, Syn. misterm, mistitle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misname    (v) mˌɪsnˈɛɪm (m i2 s n ei1 m)
misnamed    (v) mˌɪsnˈɛɪmd (m i2 s n ei1 m d)
misnames    (v) mˌɪsnˈɛɪmz (m i2 s n ei1 m z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misname \Mis*name"\, v. t.
   To call by the wrong name; to give a wrong or inappropriate
   name to.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misname
   v 1: assign in incorrect name to; "These misnamed
      philanthropists" [syn: {misname}, {miscall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top