ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miscall

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miscall-, *miscall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miscall[VT] เรียกชื่อผิด, Syn. misname, misterm, mistitle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscall(มิสคอล') vt. เรียกชื่อผิด, See also: miscaller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
miscall(vt) เรียกชื่อผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, uh, um, sorry about those miscalls, Chief.อย่างไรก็ตาม เอ่อ คือ... ต้องขอโทษที่ไม่ได้รับสายโทรศัพท์ หัวหน้า Green Light (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miscall    (v) mˌɪskˈɔːl (m i2 s k oo1 l)
miscalls    (v) mˌɪskˈɔːlz (m i2 s k oo1 l z)
miscalled    (v) mˌɪskˈɔːld (m i2 s k oo1 l d)
miscalling    (v) mˌɪskˈɔːlɪŋ (m i2 s k oo1 l i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miscall \Mis*call"\, v. t.
   1. To call by a wrong name; to name improperly.
    [1913 Webster]
 
   2. To call by a bad name; to abuse. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miscall
   v 1: assign in incorrect name to; "These misnamed
      philanthropists" [syn: {misname}, {miscall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top