ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misnomer

M IH0 S N OW1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misnomer-, *misnomer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misnomer(n) ชื่อไม่เหมาะสม, See also: ชื่อ
misnomer(n) การเรียกชื่อผิด, See also: การตั้งชื่อไม่เหมาะสม, การตั้งชื่อผิด, Syn. misnaming, miscalling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misnomer(มิสโน'เมอะ) n. ชื่อที่ใช้ผิดที่,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misnomerการเรียกชื่อผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISNOMER M IH0 S N OW1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misnomer (n) mˌɪsnˈoumər (m i2 s n ou1 m @ r)
misnomers (n) mˌɪsnˈouməz (m i2 s n ou1 m @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤称[ごしょう, goshou] (n,vs) misnomer; misnaming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misnomer \Mis*no"mer\, v. t.
   To misname. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misnomer \Mis*no"mer\, n. [OF. pref. mes- amiss, wrong (L. minus
   less) + F. nommer to name, L. nominare, fr. nomen name. See
   {Name}.]
   The misnaming of a person in a legal instrument, as in a
   complaint or indictment; any misnaming of a person or thing;
   a wrong or inapplicable name or title.
   [1913 Webster]
 
      Many of the changes, by a great misnomer, called
      parliamentary "reforms".         --Burke.
   [1913 Webster]
 
      The word "synonym" is fact a misnomer.  --Whately.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misnomer
   n 1: an incorrect or unsuitable name

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top