ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*integration*

IH2 N T AH0 G R EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: integration, -integration-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
integration(n) การรวมเข้าด้วยกัน, See also: การผสมผสาน, Syn. composition, unification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม, การผสมกัน, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, สหศึกษา, การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification, Ant. separation
large scale integrationวงจรรวมความจุสูงนิยมใช้ตัวย่อว่า LSI (อ่าว่า แอลเอสไอ) เป็นเทคโนโลยีในการสร้างชิป (chip) ให้มีทรานซิสเตอร์จำนวนมากเป็นแสนตัวบนชิปตัวเดียว นำมาใช้เป็นหน่วยความจำ (memory) หรือตัวประมวลผลก่อน (preprocessor) ดู integrated circuit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ, การสลายตัว, การแตกสลาย, การสึกกร่อน
integration(n) การรวบรวม, การรวมตัวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
LSI (large scale integration)แอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
large scale integration (LSI)วงจรรวมความจุสูง (แอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system integration (SI)การรวมระบบ (เอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SI (system integration)เอสไอ (การรวมระบบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
social integrationบูรณาการทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
small scale integration (SSI)วงจรรวมความจุน้อย (เอสเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SSI (small scale integration)เอสเอสไอ (วงจรรวมความจุน้อย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MSI (medium scale integration)เอ็มเอสไอ (วงจรรวมความจุปานกลาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
medium scale integration (MSI)วงจรรวมความจุปานกลาง (เอ็มเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CTI (computer telephone integration)ซีทีไอ (ระบบคอมพิวเตอร์โทรศัพท์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CTI (computer telephony integration)ซีทีไอ (การรวมคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer telephone integration (CTI)ระบบคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ (ซีทีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer telephony integration (CTI)การรวมคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ (ซีทีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
double integrationการหาปริพันธ์สองชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disintegrationการสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disintegration of rockการแตกสลายของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
granular disintegrationการแตกสลายเป็นเม็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
formal integrationการหาปริพันธ์รูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
iterated integrationการหาปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
integrationการรวมหน่วย, บูรณาการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
integrationการหาปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integration by partsการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integration by substitutionการหาปริพันธ์โดยการแทนค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integration testการทดสอบเบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integration, socialบูรณาการทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertical integrationการรวมหน่วยตามแนวยืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
very large scale integration (VLSI)วงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
very large scale integration (VLSI)วงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VLSI (very large scale integration)วีแอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูงมาก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VLSI (very large scale integration)วีแอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูงมาก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
triple integrationการหาปริพันธ์สามชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
numerical integrationการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ultra large scale integration (ULSI)วงจรรวมความจุสูงยิ่ง (ยูแอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ultra large scale integration (ULSI)วงจรรวมความจุสูงยิ่ง (ยูแอลเอสไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ULSI (ultra large scale integration)ยูแอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ULSI (ultra large scale integration)ยูแอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horizontal integrationการรวมหน่วยตามแนวนอน [เศรษฐศาสตร์]
Economic integrationการรวมหน่วยทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial integrationการรวมหน่วยทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Vertical integrationการรวมหน่วยตามแนวตั้ง [เศรษฐศาสตร์]
Integration, Functionalการอินทิเกรต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disintegration, radioactiveการสลายกัมมันตรังสี, การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิวไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณาการ มี ๒ ความหมาย <p>ความหมายที่ ๑ คือ ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน, หลักสูตรแบบบูรณาการสำหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเดียว <p>ความหมายที่ ๒ หมายถึงเชื่อมหรือประสานกับสิ่งอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนำไปสู่การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน [การจัดการความรู้]
Economic integrationการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Integration (Theory of knowledge)การบูรณาการ (ทฤษฎีความรู้) [TU Subject Heading]
International economic integrationการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Police-fire integrationตำรวจดับเพลิง [TU Subject Heading]
Social integrationการประสานสังคม [TU Subject Heading]
Vertical integrationการรวมตัวของกิจการในแนวดิ่ง [TU Subject Heading]
Economic Integrationการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ, Example: การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการค้าได้พยายามแสวงหาลู่ทางขยายการค้า ระหว่างกันให้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น ด้วยการลดหรือยกเลิก อุปสรรคกีดขวางทางการค้า ทั้งในรูปภาษีศุลกากรและที่มิใช่ภาษีศุลกากร การรวมทางเศรษฐกิจนอกจากจะอำนวยผลประโยชน์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจระหว่างกันแล้ว ยังเป็นลู่ทางนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทางทฤษฎีมีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การรวมกลุ่มแบบง่ายๆ จนถึงการรวมกลุ่มที่มีความสลับซับซ้อนโดยทั่วไปจะจำแนกตามพันธกรณีที่ประเทศ สมาชิกพึงมีต่อกันในระดับต่างๆ เริ่มตั้งแต่ เขตการค้าเสรี (ดู Free Trade Area) สหภาพศุลกากร (ดู Customs Union) ตลาดร่วม (ดู Common Market) สหภาพเศรษฐกิจ (ดู Economic Union) และสหภาพเหนือชาติ (ดู Supernational Union) [สิ่งแวดล้อม]
Vertical Integrationการรวมตัวของธุรกิจในแนวตั้ง, Example: การขยายตัวของอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือธุรกิจหนึ่ง ด้วยการเข้าไปดำเนินการในธุรกิจอื่น ที่ผลิตสินค้าในขั้นตอนก่อนหรือหลังการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมนี้ เช่น ผู้ผลิตในอุสาหกรรมรถยนต์ อาจเข้าไปดำเนินกิจการโรงงานถลุงเหล็ก และต่อมาก็เข้าไปทำเหมืองแร่เหล็กเอง ซึ่งเรียกว่าการรวมตัวในแนวตั้งที่มีผลไปข้างหลัง (backward) แต่หากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เริ่มขยายตัวโดยการขายรถยนต์โดยตรงแก่ผู้บริโภค แทนที่จะขายผ่านตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่าย กรณีนี้เรียกว่าการรวมตัวในแนวตั้งที่มีผลไปข้างหน้า (forward) [สิ่งแวดล้อม]
Economic Integrationการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ " หมายถึง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีศุลกากรและมาตรการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้แก่กันและกัน รวมทั้งอาจใช้นโยบายต่าง ๆ ร่วมกัน จำแนกได้หลายรูปแบบ เช่น เขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร ตลาดร่วม และสหภาพเศรษฐกิจ " [การทูต]
Initiatives for ASEAN Integrationความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]
Roadmap for Integration of ASEANแผนการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]
Central American Integration System หรือ Sistema de la Integracion Centromericanaระบบการรวมกลุ่มในอเมริกากลาง ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 เพื่อกระตุ้นกระบวนการบูรณาการกลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง ประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศจากอเมริกากลางได้แก่ เบลิซ คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว และปานามา และสมาชิกสมทบ 1 ประเทศ คือ สาธารณรัฐโดมิกัน และประเทศผู้สังเกตการณ์ 3 ประเทศ ได้แก่ สเปน จีน และเม็กซิโก [การทูต]
Cointegrationการรวมตัว [การแพทย์]
Disintegrationสลายตัว, การแตกตัว [การแพทย์]
integrationการหาปริพันธ์, โอเปอเรชันตรงข้ามกับการหาอนุพันธ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Integrationการปฏิบัติร่วมกัน, การผสมผสาน, การรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ผสมผสานข้อมูล, บูรณการ, ผสมผสาน, บูรณาการ, การรวม [การแพทย์]
Integration Siteจุดสอดแทรก [การแพทย์]
Integration, Automaticอินทิเกรชันแบบอัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)
The systems integration site.เว็บไซต์ระบบบูรณาการ Contact (1997)
Intelligence Integration Analyst.ข่าวกรองจากกรมอิสระของเราหน่อยสิ Eagle Eye (2008)
Since the disintegration of her parents marriage she'd only loved two things.นับตั้งแต่ได้พบเห็นการแตกแยกในชีวิตคู่ของพ่อแม่เธอ เธอเคยมีสิ่งที่รักอยู่สองสิ่ง 500 Days of Summer (2009)
Don't forget your phase integration.มันจะผสมคลื่นวิญญาณ Avatar (2009)
He could, but it would require reintegration.เขาทำได้ แต่ต้องใช้วิธีรวมตัว TRON: Legacy (2010)
But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.แต่ตราบใดที่คุณปรากฏตัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ คุณมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันโดยสมบูรณ์ Frankie & Alice (2010)
And integration is only the beginning.และการรวมตัวกันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้น Frankie & Alice (2010)
- I tried to buy us some time with these double-icious sandwiches, but they thought I was doing product integration for KFC.ด้วยแซนด์วิชเบิ้ลอร่อยนี่แล้ว แต่พวกเขาคิดว่าผมกำลังทำ Product Integration ให้ KFC Basic Rocket Science (2010)
One day it's peer-to-peer connectivity, then next it's top-down integration with their preexisting infrastructure.วันนี้อาจจะอยากเชื่อมเครือข่าย อีกวันจะเอาอีกอย่าง Love & Other Drugs (2010)
By using a mental exercise called fantasy integration.โดยการออกกำลังจิตใจที่เรียกว่า การผสมผสานทางจินตนาการ Final Shot (2013)
It's integration by substitution (calculus).การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า (วิชาแคลคูลัส) Episode #1.4 (2013)
The perfect integration of human willส่วนผสมของมนุษย์ ที่สมบูรณ์แบบ The Signal (2014)
Radioactivity in minerals on Earth-- like uranium ore-- comes from the disintegration of atoms.กัมมันตภาพรังสีในแร่ธาตุในโลก เช่นยูเรเนียมแร่ มาจากการสลายตัวของอะตอม Unafraid of the Dark (2014)
Our sentience integration trials have been unsuccessful, โปรแกมพิทักษ์สันติสุขโลก ออกแบบโดยคุณสตาร์ก Avengers: Age of Ultron (2015)
- Commence integration sequence.- เริ่มขั้นตอนการรวมตัว Under the Mask (2015)
Awaiting integration line.เรากำลังรอลิงก์การรวมตัว Under the Mask (2015)
Playing Disintegration by the Cure.เล่น เพลงเสียงดนตรี แยกชิ้น Ant-Man (2015)
Burn every dirty, nigger-loving pocketbook integrationist!Steckt jeden einzelnen, dreckigen Integrationisten an! Shock Corridor (1963)
- The Central Integration Station.- Die zentrale Integrationsstelle. Alphaville (1965)
This little setup is just a small part of my experiment on the social integration of alien species.Dies ist nur ein kleiner Teil meines Experiments über die soziale Integration fremdartiger Spezies. A Cub Called Danger (1967)
Mike, there's not a single comprehensive study on animal social integration.Mike, es gibt keine umfassende Studie über soziale Integration von Tieren. A Cub Called Danger (1967)
- To our disintegration machines.- Bei den Desintegrationsmaschinen. A Taste of Armageddon (1967)
You mean to tell me your people just walk into a disintegration machine when they're told to?Sie wollen mir sagen... Die Leute gehen in die Desintegrations- maschine, wenn man es ihnen sagt? A Taste of Armageddon (1967)
All persons aboard your ship have 24 hours to report to our disintegration machines.Alle Personen an Bord müssen sich in 24 Stunden zur Desintegration melden. A Taste of Armageddon (1967)
Your duty doesn't include stepping into a disintegrator and disappearing.Ihre Pflicht ist es nicht, in eine Desintegrationsmaschine zu gehen. A Taste of Armageddon (1967)
- A disintegration machine.- Eine Desintegrationsmaschine. A Taste of Armageddon (1967)
Disintegration station number 12 destroyed, councilman. Apparently by disrupter fire.Desintegrationsstation 12 zerstört, offenbar durch Disruptorfeuer. A Taste of Armageddon (1967)
One of our disintegration chambers has been eliminated, and we have already fallen far behind in our quota.Eine unserer Desintegrationskammern wurde eliminiert und wir sind mit unserer Quote in Verzug. A Taste of Armageddon (1967)
I assume that is what you used to destroy disintegration chamber number 12.Die benutzten Sie wohl zur Zerstörung von Desintegrationskammer 12. A Taste of Armageddon (1967)
If your people do not report to our disintegration chambers, it is a violation of an agreement that dates back 500 years.Wenn Sie sich nicht bei den Desintegrationskammern melden, wird ein 500 Jahre altes Abkommen verletzt. A Taste of Armageddon (1967)
Councilman, disintegrator station 11 has been destroyed.Desintegrationsstation 11 wurde zerstört. A Taste of Armageddon (1967)
In the instance of our female schizophonetic subject, the true self began to express its moribund existence through the telepathic emission of violent images of decay:Im Fall unserer weiblichen, schizophrenen Testperson zeigte das wahre Ich seine sterbliche Existenz durch telepathische Bilder von Zerfall Vampirismus, Desintegration und Nekrophilie. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
The rate of disintegration of a radioactive substance.Das ist die Desintegrationsrate eines radioaktiven Stoffs. The Million Dollar Duck (1971)
I'm here to supervise the initial phase of your assimilation into society, a society that will take care of your needs and desires with great efficiency.Ich leite die erste Phase Ihrer Integration in die Gesellschaft, ... ..eine Gesellschaft, die sich um all Ihre Bedürfnisse und Wünsche kümmert. Sleeper (1973)
That blast decalibrated the integration parameters.Die Explosion hat die Integrationsparameter dekalibriert. More Tribbles, More Troubles (1973)
Integration.Integration. Lenny (1974)
Actually, I do have some guilt that I don't do enough for integration.Ich muss gestehen, ich tue nicht genug für die Integration. Lenny (1974)
I think we should try the system of progressive integration.Wir müssen das allmähliche Integrationssystem ausprobieren. L'Africain (1983)
Give me preliminary integration.Vorbereitungsintegration. The Fly (1986)
We're moving towards integration.Wir kämpfen für eine Integration. Cry Freedom (1987)
The General Management Control Office are aiming for total integration to Olympus.Daran ist nichts zu ändern. Der Vorstand verlangt die vollständige Integration der Neuen. Appleseed (1988)
Federal Bureau of integration?Föderalistisches Büro für Integration? Mississippi Burning (1988)
Ask them ifthey want to help save this country from the onslaught ofintegration.Fragt sie, ob sie dieses Land vor der Geißel der Integration retten wollen. Mississippi Burning (1988)
You know the system: they want to throw white children and coloured children... ..into the melting pot ofintegration, ... ..out ofwhich will come a conglomerated, mulatto, mongrel class ofpeople!Lhr kennt das System: Weiße und farbige Kinder werden in den Schmelztiegel der Integration geworfen und es entsteht eine gemischte Rasse von Mulatten und Bastarden! Mississippi Burning (1988)
We all know the blind need special programmes. But let's leave it at that, okay?Wir alle wissen, sie brauchen so etwas wie Integration, aber damit muss man es auch bewenden lassen. Summer Camp (1989)
The only thing I like integrated is my coffee.Ich mag Integration nur auf eine Weise. In meinem Kaffee. Malcolm X (1992)
The integration is under way.Die Integration hat bereits begonnen. Invasive Procedures (1993)
They refused to assimilate on my world.Auf meiner Welt verweigerten Sie die Integration. Vortex (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูรณาการ(n) integration, Syn. การรวมกัน, Ant. แยกกัน, Example: การใช้วิธีบูรณาการกับการศึกษาจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาและจำนวนเวลาเรียน, Thai Definition: กระบวนการรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
บูรณาการรวมหน่วย(n) grouping separated units together, See also: integration, Example: ขณะนี้โรงเรียนในระบบและนอกระบบได้นำการศึกษาแบบบูรณาการรวมหน่วยมาใช้กันบ้างแล้ว, Thai Definition: การนำหน่วยที่แยกๆ มารวมเข้าเป็นอันเดียวกัน
การผสาน(n) integration, See also: welding, combination, joining, cohesion, sticking, mixing, Syn. การประสาน, การผสมผสาน, Example: ในปีพ.ศ. 2532 เส้นทางศิลปร่วมสมัยในบ้านเรานั้นจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นการผสานระหว่างศิลปประเพณีและศิลปตะวันตก, Thai Definition: การทำให้เข้ากันสนิท, การเชื่อมติด
การสลายตัว(n) disintegration, See also: collapse, decay, rot, spoil, decompose, Syn. การกระจัดกระจาย, Ant. การรวมกลุ่ม, การรวมตัว, Example: ดินในภาคใต้เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ในแอ่งที่ลุ่มน้ำขังตามชายฝั่งทะเล, Thai Definition: การที่จะไม่เป็นกลุ่มอีกต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณา[būranā] (n) EN: integration  FR: intégration [ f ]
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[būranā kān yønklap (thāng sētthakit)] (n, exp) EN: backward integration
อินทิเกรชั่น[inthikrēchan] (n) EN: integration  FR: intégration [ f ]
การหาปริพันธ์[kān hā pariphan] (n) EN: integration  FR: intégration [ f ]
การรวม[kān rūam] (n) EN: coalition ; integration  FR: coalition [ f ]
การรวมตัว[kān rūamtūa] (n) EN: integration
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ[kān rūamtūa thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic union ; economic integration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTEGRATION IH2 N T AH0 G R EY1 SH AH0 N
INTEGRATION IH2 N AH0 G R EY1 SH AH0 N
INTEGRATIONS IH2 N T AH0 G R EY1 SH AH0 N Z
INTEGRATIONS IH2 N AH0 G R EY1 SH AH0 N Z
REINTEGRATION R IY0 IH1 N T AH0 G R EY2 SH AH0 N
DISINTEGRATION D IH0 S IH2 N T AH0 G R EY1 SH AH0 N
DISINTEGRATION D IH0 S IH2 N AH0 G R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
integration (n) ˌɪntɪgrˈɛɪʃən (i2 n t i g r ei1 sh @ n)
disintegration (n) dˈɪsˌɪntɪgrˈɛɪʃən (d i1 s i2 n t i g r ei1 sh @ n)
disintegrations (n) dˈɪsˌɪntɪgrˈɛɪʃənz (d i1 s i2 n t i g r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嵌入[qiàn rù, ㄑㄧㄢˋ ㄖㄨˋ, ] integration, #25,393 [Add to Longdo]
微积分[wēi jī fēn, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] calculus; differentiation and integration; calculus of infinitesimals 微 and integrals 積|积, #38,059 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, / ] francium Fr, unstable alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 87, disintegration product of actinium 錒|锕, #56,032 [Add to Longdo]
瓦解冰泮[wǎ jiě bīng pán, ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ ㄅㄧㄥ ㄆㄢˊ, ] complete disintegration [Add to Longdo]
电脑与电话系统整合[diàn nǎo yǔ diàn huà xì tǒng zhěng hé, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄓㄥˇ ㄏㄜˊ, / ] computer telephony integration; CTI [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] TH: การรวมเข้าด้วยกัน  EN: integration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenintegration { f }integration of data [Add to Longdo]
Einbindung { f } (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks [Add to Longdo]
Gebäudeintegration { f }facility integration [Add to Longdo]
Integration { f }; Eingliederung { f } | geringe Integration { f } | hoher Integrationsgrad bei komplexen Schaltungenintegration | small-scale integration | large-scale integration [Add to Longdo]
Integration { f } [ math. ]integration [Add to Longdo]
Integrationsgrad { m }integration degree [Add to Longdo]
Integrationskonstante { f }constant of integration [Add to Longdo]
Integrierung { f }integration [Add to Longdo]
Kernzerfall { m }nuclear disintegration [Add to Longdo]
Resozialisierung { f }reintegration into society [Add to Longdo]
Vervollständigung { f }integration [Add to Longdo]
Vorgangskettenintegration { f }process chain integration [Add to Longdo]
Wiedereingliederung { f }reintegration [Add to Longdo]
Zersetzung { f }disintegration [Add to Longdo]
Zertrümmerung { f }destroying; disintegration [Add to Longdo]
partielle Integration { f } [ math. ]integration by parts [Add to Longdo]
regionale wirtschaftliche Integration { f }regional economic integration [Add to Longdo]
VLSIvery large scale integration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテグレーション[integure-shon] (n) integration; (P) [Add to Longdo]
ウエハスケールインテグレーション[uehasuke-ruintegure-shon] (n) { comp } wafer-scale integration [Add to Longdo]
システムインテグレーション[shisutemuintegure-shon] (n) { comp } system integration; SI [Add to Longdo]
システム統合[システムとうごう, shisutemu tougou] (n) { comp } system integration [Add to Longdo]
ネットワーク統合[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] (n) { comp } network integration [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n, vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) [Add to Longdo]
一体化[いったいか, ittaika] (n, vs) unification; integration [Add to Longdo]
一本化[いっぽんか, ipponka] (n, vs) unification; centralization; integration; drawing things together; working out a common policy [Add to Longdo]
壊変[かいへん, kaihen] (n, vs) disintegration [Add to Longdo]
壊変毎分[かいへんまいふん, kaihenmaifun] (n) disintegration per minute; dpm [Add to Longdo]
核崩壊[かくほうかい, kakuhoukai] (n) disintegration of a cell nucleus [Add to Longdo]
空中分解[くうちゅうぶんかい, kuuchuubunkai] (n, vs) mid-air breakage or disintegration [Add to Longdo]
経営統合[けいえいとうごう, keieitougou] (n) business integration; business merger; integration of management [Add to Longdo]
経済統合[けいざいとうごう, keizaitougou] (n) economic integration [Add to Longdo]
結合試験[けつごうしけん, ketsugoushiken] (n) { comp } integration test [Add to Longdo]
市場統合[しじょうとうごう, shijoutougou] (n) market integration; market consolidation [Add to Longdo]
自壊[じかい, jikai] (n, vs) (1) disintegration; (2) self-destruction [Add to Longdo]
自壊作用[じかいさよう, jikaisayou] (n) (the act of) disintegration [Add to Longdo]
社会統合[しゃかいとうごう, shakaitougou] (n) social integration [Add to Longdo]
集積化[しゅうせきか, shuusekika] (n, vs) integration, e.g. of electronic components into integrated circuits [Add to Longdo]
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n, vs, adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P) [Add to Longdo]
垂直統合[すいちょくとうごう, suichokutougou] (n) vertical integration; vertical merger [Add to Longdo]
整合[せいごう, seigou] (n, vs, adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P) [Add to Longdo]
製造販売[せいぞうはんばい, seizouhanbai] (n) (1) manufacture and sales; (2) vertical integration [Add to Longdo]
製販[せいはん, seihan] (n) (1) (abbr) (See 製造販売) manufacture and sales; (2) vertical integration [Add to Longdo]
積算[せきさん, sekisan] (n, vs) (1) addition; adding up; (2) integration; (3) estimate; quantity survey; (P) [Add to Longdo]
積算法[せきさんほう, sekisanhou] (n) integration [Add to Longdo]
積分法[せきぶんほう, sekibunhou] (n) integration [Add to Longdo]
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n, vs, adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P) [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] (n) large-scale integration; LSI [Add to Longdo]
超々大規模集積回路;超超大規模集積回路[ちょうちょうだいきぼしゅうせきかいろ, chouchoudaikiboshuusekikairo] (n) { comp } ultra large-scale integration; ULSI [Add to Longdo]
超大規模集積回路[ちょうだいきぼしゅうせきかいろ, choudaikiboshuusekikairo] (n) { comp } very large-scale integration; VLSI [Add to Longdo]
統合[とうごう, tougou] (n, vs) (1) integration; unification; synthesis; (adj-no) (2) integrated; built-in; (P) [Add to Longdo]
統合化[とうごうか, tougouka] (n, vs) integration [Add to Longdo]
統合計画[とうごうけいかく, tougoukeikaku] (n) integration plan [Add to Longdo]
統合試験[とうごうしけん, tougoushiken] (n) { comp } integration test [Add to Longdo]
同和[どうわ, douwa] (n) (abbr) (See 同胞融和) social integration (euph. for the treatment of burakumin) [Add to Longdo]
同和教育[どうわきょういく, douwakyouiku] (n) (See 同胞融和) social integration education; education to eliminate discrimination (e.g. against burakumin) [Add to Longdo]
道州制[どうしゅうせい, doushuusei] (n) administrative reform proposal, involving integration of prefectures into 7 or 9 states [Add to Longdo]
溶け込み[とけこみ, tokekomi] (n) integration (e.g. social); mixing; penetration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムインテグレーション[しすてむいんてぐれーしょん, shisutemuintegure-shon] system integration [Add to Longdo]
システム統合[システムとうごう, shisutemu tougou] system integration [Add to Longdo]
ネットワーク統合[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] network integration [Add to Longdo]
結合試験[けつごうしけん, ketsugoushiken] integration test [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]
統合化[とうごうか, tougouka] integration [Add to Longdo]
統合試験[とうごうしけん, tougoushiken] integration test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Integration \In`te*gra"tion\ ([i^]n`t[-e]*gr[=a]"sh[u^]n), n.
   [L. integratio a renewing, restoring: cf. F. int['e]gration.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of making whole or entire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The operation of finding the primitive function
    which has a given function for its differential
    coefficient. See {Integral}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The symbol of integration is [integral2l] (standing for
      the Latin summa sum), and the integral is also regarded
      as the limiting value of the sum of great numbers of
      differentials, when the magnitude of the differentials
      decreases, and their number increases indefinitely. See
      {Limit}, n. When the summation is made between
      specified values of the variable, the result is a
      {definite integral}, and those values of the variable
      are the limits of the integral. When the summation is
      made successively for two or more variables, the result
      is a {multiple integral}.
      [1913 Webster]
 
   3. In the theory of evolution: The process by which the
    manifold is compacted into the relatively simple and
    permanent. It is supposed to alternate with
    differentiation as an agent in development.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 integration
   n 1: the action of incorporating a racial or religious group
      into a community [syn: {integration}, {integrating},
      {desegregation}] [ant: {segregation}, {sequestration}]
   2: the act of combining into an integral whole; "a consolidation
     of two corporations"; "after their consolidation the two
     bills were passed unanimously"; "the defendants asked for a
     consolidation of the actions against them" [syn:
     {consolidation}, {integration}]
   3: an operation used in the calculus whereby the integral of a
     function is determined

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Integration /inteːgratsiːoːn/ 
  integration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top