ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การรวมกลุ่ม

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรวมกลุ่ม-, *การรวมกลุ่ม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggregationการรวมกลุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conglomerationการรวมกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conglomerationการรวมกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
associationการรวมกลุ่ม, การรวมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poolการรวมกลุ่มกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregationการรวมกลุ่มก้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
people, conglomerate ofการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conglomerate of peopleการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group underwritingการรวมกลุ่มรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggregation (Chemistry)การรวมกลุ่ม (เคมี) [TU Subject Heading]
Economic integrationการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Industrial clustersการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
International economic integrationการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Economic Integration การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการค้าได้พยายามแสวงหาลู่ทางขยายการค้า ระหว่างกันให้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น ด้วยการลดหรือยกเลิก อุปสรรคกีดขวางทางการค้า ทั้งในรูปภาษีศุลกากรและที่มิใช่ภาษีศุลกากร การรวมทางเศรษฐกิจนอกจากจะอำนวยผลประโยชน์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจระหว่างกันแล้ว ยังเป็นลู่ทางนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทางทฤษฎีมีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การรวมกลุ่มแบบง่ายๆ จนถึงการรวมกลุ่มที่มีความสลับซับซ้อนโดยทั่วไปจะจำแนกตามพันธกรณีที่ประเทศ สมาชิกพึงมีต่อกันในระดับต่างๆ เริ่มตั้งแต่ เขตการค้าเสรี (ดู Free Trade Area) สหภาพศุลกากร (ดู Customs Union) ตลาดร่วม (ดู Common Market) สหภาพเศรษฐกิจ (ดู Economic Union) และสหภาพเหนือชาติ (ดู Supernational Union) [สิ่งแวดล้อม]
Economic Integrationการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ " หมายถึง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีศุลกากรและมาตรการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้แก่กันและกัน รวมทั้งอาจใช้นโยบายต่าง ๆ ร่วมกัน จำแนกได้หลายรูปแบบ เช่น เขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร ตลาดร่วม และสหภาพเศรษฐกิจ " [การทูต]
Agglutination, Floccular Type ofการรวมกลุ่มเป็นแผ่นบางหลวมๆ [การแพทย์]
Aggregation, Secondary Phaseการรวมกลุ่มชนิดถาวรไม่กลับคืน [การแพทย์]
Coagulationการรวมกลุ่ม,การแข็งตัว,ตะกอนรวมตัวกัน,การรวมตัวกัน,จับเป็นก้อน,การแข็งเป็นลิ่ม,การจับกลุ่ม,โคแอคกูเลชัน [การแพทย์]
Leucocyte Agglutinationการรวมกลุ่มกันของเม็ดเลือดขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน Night and Fog (1956)
Well,victor has a teachers' union thing on thursday.วิคเตอร์มีเรื่องการรวมกลุ่มของครูวันพฤหัส The Game (2007)
Yes our congregation is growing strongly.ถูกแล้ว การรวมกลุ่มของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ There Will Be Blood (2007)
You talking patch-over?นายพูดถึงการรวมกลุ่มใช่ไหม Patch Over (2008)
Patch-over?การรวมกลุ่มกันงั้นเหรอ Patch Over (2008)
Herd's already pretty thin, Clay.การรวมกลุ่มเรียบร้อยแล้วเคลย์ Patch Over (2008)
"based on the free grouping of individuals."ซึ่งเป็นรากฐานบนความอิสระ การรวมกลุ่มของบุคคล Patch Over (2008)
There's this other species that you can't consciously communicate with, and you're both experiencing a thing that's purely for joy beyond the level of survival.ในการจัดการรวมกลุ่ม ร่วมประชุม ร่วมมือกัน แต่เหมือนว่าพวกเขาก็ไม่ ประสบความสำเร็จสักอย่าง The Cove (2009)
wild careers, wild hordes...คือการแข่งขันอันปั่นป่วน การรวมกลุ่มที่วุ่นวาย Oceans (2009)
Sorry, but a bunch of civilians up against the Colonel's training and experience?ขอโทษน่ะ แต่การรวมกลุ่มกันต่อต้าน ผู้การที่ได้รับการฝึกฝน และประสบการ์ณ ? Divided (2010)
The Irish became more important than the patch.ชีวิตชาวไอริชสำคัญกว่าการรวมกลุ่มกัน Fírinne (2010)
Your father knew that the patch was a mistake.พ่อของลูกรู้ดี ว่าการรวมกลุ่มกันมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาด Fírinne (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวมกลุ่ม[n.] (kān rūamklum) EN: collection   FR: collection [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assembly[N] การรวมกลุ่ม, See also: การชุมนุม, การประชุม, Syn. assemblage, meeting, association
collection[N] การชุมนุม, See also: การรวมกลุ่ม, Syn. gathering
combine[N] การรวมกัน, See also: การรวมกลุ่ม, Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
confederation[N] การรวมกลุ่มกัน, Syn. alliance
-fest[SUF] การพบปะสังสรรค์กัน, See also: การรวมกลุ่มกัน
gang-up[N] การชุมนุม, See also: การรวมกลุ่ม
meeting[N] การประชุม, See also: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม, Syn. class, conference, round table
self-help[N] การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง, See also: การพึ่งพาตนเอง, การกระอิสระ, การแก้ปัญหาด้วยตนเอง, Syn. independence
social[N] การชุมนุมกัน, See also: การรวมกลุ่มกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน,ทางรถยนต์,ทางเดิน,ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง,บริเวณสำหรับแข่งขัน,ลานกว้างมาก,การรวมกลุ่ม, Syn. assembling,assembly
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
quire(ไคว'เออะ) n. (กระดาษ) 1ยกที่มี24แผ่น,แผ่นกระดาษที่พับเรียงกัน,การรวมกลุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top