ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sticking

S T IH1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sticking-, *sticking*, stick
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Must have left it sticking in the enemy.จะต้องทิ้งมันติดในศัตรูเซอร์ How I Won the War (1967)
About all you're good for, sticking it in tins.เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดีสำหรับ คแลปเปอ, เกาะมันในกระป๋อง How I Won the War (1967)
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ The Blues Brothers (1980)
They put paper umbrellas sticking out the top, so when it rains, it don't thin out the liquor.เผื่อว่าฝนตก เหล้าจะได้ไม่จางไง *batteries not included (1987)
I'm just tired of sticking my dick in a machine. Funny stuff, write it down.ผมทำเงินได้เยอะเลย จากการสมสู่กับไอ้เครื่องนั่น Punchline (1988)
Sneering at someone for sticking his neck out.68 1671 Hero (1992)
But touching' his wife's feet and sticking your tongue in the holiest of holies... ain't the same fuckin' ballpark; it ain't the same league; it ain't the same fuckin' sport.แต่ touchin 'ฟุตของภรรยาของเขาและติดลิ้นของคุณในที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ขาด ... ไม่ fuckin 'หมวดหมู่เดียวกัน มันไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกัน มันเป็นไปไม่ fuckin เดียวกัน 'กีฬา Pulp Fiction (1994)
But you hate sticking your finger in your eye.แต่คุณไม่ชอบเอานิ้วแหย่ตานี่ The One with the Sonogram at the End (1994)
I hope he doesn't intend sticking to this obviously 'euphonious' measurement.หวังว่าคงไม่ถือ การวัดทุเรศนี้เป็นหลักนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
So now, as the bow goes down, the stern rises up, slow at first... then faster and faster, until finally, she's got her whole ass sticking in the air.ขณะที่ส่วนหัวจมลง ท้ายก็โด่งขึ้นๆ ตอนแรกช้า แล้วเร็วขึ้นๆ ในที่สุดก็โก่งก้นชี้ฟ้าซะยังงั้น Titanic (1997)
Everywhere I lie there's a dirty great root sticking into my back.Everywhere I lie there's a dirty great root sticking into my back. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Can you follow the 1-2-3 without sticking a pen in there?คุณทำตามขั้นตอนได้นะ และห้ามปากกาเข้าไป Rock Star (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stickingA pencil is sticking out of your pocket.
stickingAt the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.
stickingHis shoes were so old that his toes were sticking out of them.
stickingIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
stickingI'm sticking to my original plan.
stickingIt keeps me sticking into my heart.
stickingMrs Tanaka's characteristic curly hair was sticking up behind her ear.
stickingMy feet started sticking in the muddy street. I nearly fell down.
stickingStop sticking your nose into other people's business.
stickingThe submarine's periscope was sticking right out of the water.
stickingWhy don't you mind your own business? What do you gain by sticking your nose into other people's affairs?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกาะ(n) sticking to, Syn. การยึด, Example: การเกาะจับของตะไคร่น้ำที่พื้นทำให้ฉันลื่นล้ม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STICKING S T IH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sticking (v) stˈɪkɪŋ (s t i1 k i ng)
sticking-plaster (n) stˈɪkɪŋ-plaːstər (s t i1 k i ng - p l aa s t @ r)
sticking-plaster (n) stˈɪkɪŋ-plaːstəz (s t i1 k i ng - p l aa s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
症结[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] sticking point; deadlock in negotiations, #23,273 [Add to Longdo]
橡皮膏[xiàng pí gāo, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄍㄠ, ] sticking plaster; adhesive bandage, #124,557 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stolperstein { m }sticking point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int, n, vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
にょっきり[nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up [Add to Longdo]
べろっと[berotto] (adv) (See べろべろ・1) licking; sticking out one's tongue [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na, adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぺろりと;ぺろっと[perorito ; perotto] (adv) (on-mim) (See ぺろり) while sticking out one's tongue [Add to Longdo]
意臨[いりん, irin] (n) (See 臨書) copying calligraphy without sticking to the model (calligraphy); copying freely [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na, n-adv, n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
頑固一徹[がんこいってつ, gankoittetsu] (n, adj-na) stubborn; obstinate; sticking to one's views or decisions [Add to Longdo]
気に食わない;気にくわない[きにくわない, kinikuwanai] (exp, adj-i) unable to stomach; sticking in one's throat [Add to Longdo]
堅持[けんじ, kenji] (n, vs) holding on to; sticking to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stick \Stick\, v. t. [imp. & p. p. {Stuck}(Obs. {Sticked}); p.
   pr. & vb. n. {Sticking}.] [OE. stikien, v.t. & i., combined
   with steken, whence E. stuck), AS. stician, v.t. & i., and
   (assumed) stecan, v.t.; akin to OFries. steka, OS. stekan,
   OHG. stehhan, G. stechen, and to Gr. ? to prick, Skr. tij to
   be sharp. Cf. {Distinguish}, {Etiquette}, {Extinct},
   {Instigate}, {Instinct}, {Prestige}, {Stake}, {Steak},
   {Stick}, n., {Stigma}, {Stimulate}, {Sting}, {Stitch} in
   sewing, {Style} for or in writing.]
   1. To penetrate with a pointed instrument; to pierce; to
    stab; hence, to kill by piercing; as, to stick a beast.
    [1913 Webster]
 
       And sticked him with bodkins anon.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       It was a shame . . . to stick him under the other
       gentleman's arm while he was redding the fray. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to penetrate; to push, thrust, or drive, so as to
    pierce; as, to stick a needle into one's finger.
    [1913 Webster]
 
       Thou stickest a dagger in me.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fasten, attach, or cause to remain, by thrusting in;
    hence, also, to adorn or deck with things fastened on as
    by piercing; as, to stick a pin on the sleeve.
    [1913 Webster]
 
       My shroud of white, stuck all with yew. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The points of spears are stuck within the shield.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To set; to fix in; as, to stick card teeth.
    [1913 Webster]
 
   5. To set with something pointed; as, to stick cards.
    [1913 Webster]
 
   6. To fix on a pointed instrument; to impale; as, to stick an
    apple on a fork.
    [1913 Webster]
 
   7. To attach by causing to adhere to the surface; as, to
    stick on a plaster; to stick a stamp on an envelope; also,
    to attach in any manner.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To compose; to set, or arrange, in a composing
    stick; as, to stick type. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   9. (Joinery) To run or plane (moldings) in a machine, in
    contradistinction to working them by hand. Such moldings
    are said to be stuck.
    [1913 Webster]
 
   10. To cause to stick; to bring to a stand; to pose; to
     puzzle; as, to stick one with a hard problem. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   11. To impose upon; to compel to pay; sometimes, to cheat.
     [Slang]
     [1913 Webster]
 
   {To stick out}, to cause to project or protrude; to render
    prominent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sticking \Stick"ing\,
   a. & n. from {Stick}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Sticking piece}, a piece of beef cut from the neck. [Eng.]
    
 
   {Sticking place}, the place where a thing sticks, or remains
    fast; sticking point.
    [1913 Webster]
 
       But screw your courage to the sticking place,
       And we'll not fail.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Sticking plaster}, an adhesive plaster for closing wounds,
    and for similar uses.
 
   {Sticking point}. Same as {Sticking place}, above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sticking
   adj 1: extending out above or beyond a surface or boundary; "the
       jutting limb of a tree"; "massive projected buttresses";
       "his protruding ribs"; "a pile of boards sticking over
       the end of his truck" [syn: {jutting}, {projected},
       {projecting}, {protruding}, {relieved}, {sticking(p)},
       {sticking out(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top