ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

welding

W EH1 L D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welding-, *welding*, weld
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weldingการเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding accessoriesอุปกรณ์งานเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding consumablesวัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding currentกระแสเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding cycleรอบการเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding cycle timeเวลารอบการเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding die; dieดายเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding equipmentบริภัณฑ์งานเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding forceแรงเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding glassกระจกเชื่อม [ มีความหมายเหมือนกับ filter glass ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weldingการเชื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Welding ; Weldabilityการเชื่อม [TU Subject Heading]
Welding rodsลวดเชื่อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Skyler, what about the welding fumes?เบเนเก้ Negro Y Azul (2009)
They have some kind of green welding or something.แล้วควันล่ะ นั่นไม่ใช่เหรอที่แรกคุณต้องออกไปตรวจงาน Negro Y Azul (2009)
No... but I look around this room, I see a drill, box cutters, a welding torch.เปล่า... เเต่ฉันมองดูรอบๆห้องนี้ ฉันเห็นเเต่สว่าน กล่องใส่มีด อุปกรณ์เชื้อเพลิง Caregiver (2010)
Vinnie's Welding and Fence, but he hasn't hired them back in months.Vinnie's Welding and Fence แต่เขาไม่ได้จ้างเขาอีก ช่วงเวลาหลายเดือนมานี้ Devil's Night (2010)
Welding equipment, cans of gasoline.อุปกรณ์เชื่อม ถังน้ำมัน Devil's Night (2010)
They're welding us in.มันขังเราเอาไว้ The Divide (2011)
Welding helmets and leg warmers? !หมวกช่างกับถุงน่องขาเหรอครับ Props (2012)
You could be doing the bone dance with her instead of welding mice out of crap.คุณอาจจะทำเต้นรำของกระดูกด้วย ของเธอแทนการเชื่อมหนูออกจากอึ Grudge Match (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผสาน(n) integration, See also: welding, combination, joining, cohesion, sticking, mixing, Syn. การประสาน, การผสมผสาน, Example: ในปีพ.ศ. 2532 เส้นทางศิลปร่วมสมัยในบ้านเรานั้นจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นการผสานระหว่างศิลปประเพณีและศิลปตะวันตก, Thai Definition: การทำให้เข้ากันสนิท, การเชื่อมติด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WELDING W EH1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welding (v) wˈɛldɪŋ (w e1 l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] welding, #16,017 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennschneider { m }welding torch [Add to Longdo]
Einschweißmuffe { f }welding sleeve [Add to Longdo]
Kunststoffschweißen { n } [ techn. ]welding of plastics [Add to Longdo]
Schweißelektrode { f }welding electrode [Add to Longdo]
Schweißdraht { m }; Schweißstab { m }welding wire; welding rod [Add to Longdo]
Schweißerbrille { f }welding goggles [Add to Longdo]
Schweißerhandschuh { m }welding glove [Add to Longdo]
Schweißgeräte { pl }; Schweißausrüstung { f }welding equipment [Add to Longdo]
Schweißpistole { f }welding gun [Add to Longdo]
Schweißprobe { f }welding test [Add to Longdo]
Schweißrauch { m }welding fume [Add to Longdo]
Schweißschutzschild { n }welding helmet [Add to Longdo]
Schweißtechnik { f }welding technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーク溶接[アークようせつ, a-ku yousetsu] (n) arc welding [Add to Longdo]
ウェルディングステーション[uerudeingusute-shon] (n) welding station [Add to Longdo]
ガス溶接[ガスようせつ, gasu yousetsu] (n) gas welding [Add to Longdo]
スポット溶接[スポットようせつ, supotto yousetsu] (n) spot welding [Add to Longdo]
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding [Add to Longdo]
仮溶接[かりようせつ, kariyousetsu] (n) tack welding [Add to Longdo]
開先[かいさき, kaisaki] (n) groove (in welding) [Add to Longdo]
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi [Add to Longdo]
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor) [Add to Longdo]
鍛接[たんせつ, tansetsu] (n) forge welding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weld \Weld\, v. t. [imp. & p. p. {Welded}; p. pr. & vb. n.
   {Welding}.] [Probably originally the same word as well to
   spring up, to gush; perhaps from the Scand.; cf. Sw.
   v[aum]lla to weld, uppv[aum]lla to boil up, to spring up,
   Dan. v[ae]lde to gush, G. wellen to weld. See {Well} to
   spring.]
   [1913 Webster]
   1. To press or beat into intimate and permanent union, as two
    pieces of iron when heated almost to fusion.
    [1913 Webster]
 
   Note: Very few of the metals, besides iron and platinum. are
      capable of being welded. Horn and tortoise shell
      possess this useful property.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To unite closely or intimately.
    [1913 Webster]
 
       Two women faster welded in one love. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welding
   n 1: fastening two pieces of metal together by softening with
      heat and applying pressure

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top