ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consolidation

K AH0 N S AA2 L AH0 D EY1 SH AH0 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consolidation-, *consolidation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consolidation[N] การรวมตัวเป็นหนึ่ง, Syn. merger, union

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation

English-Thai: Nontri Dictionary
consolidation(n) การรวบรวม,การรวมบริษัท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consolidationการรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consolidationการรวมเข้าเป็นอันเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consolidation actกฎหมายที่รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consolidation of actions; consolidation of casesการรวมคดีพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consolidation of cases; consolidation of actionsการรวมคดีพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consolidation of mortgagesการรวมจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consolidationการรวมกิจการ [การบัญชี]
Consolidationแข็งตัว,การแข็งตัว,แข็ง,การยึดเชื่อมติดของกระดูก,ทึบแข็ง,เงาทึบ,พยาธิสภาพเนื้อตัน [การแพทย์]
Consolidation and merger of corporationsการรวมกิจการ [TU Subject Heading]
Consolidation of land holdingsการจัดรูปที่ดิน [TU Subject Heading]
Consolidation Stageชั้นอัดผงยา [การแพทย์]
Consolidation, Localเงาทึบเหมือนปอดบวม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consolidation (n ) งบการเงินรวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coincidentally, we were just contemplating a consolidation of our criminal enterprises.บังเอิญจัง คุยเรื่องควบรวมกิจการชั่วกับคุณอยู่ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam kitjakān) EN: consolidation ; merger ; business combination   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSOLIDATION    K AH0 N S AA2 L AH0 D EY1 SH AH0 N
CONSOLIDATIONS    K AH0 N S AA2 L IH0 D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consolidation    (n) kˈənsˌɒlɪdˈɛɪʃən (k @1 n s o2 l i d ei1 sh @ n)
consolidations    (n) kˈənsˌɒlɪdˈɛɪʃənz (k @1 n s o2 l i d ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flurbereinigung {f}consolidation of farming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソリデーション[, konsoride-shon] (n) consolidation [Add to Longdo]
ヘテロジニアスコンソリデーション[, heterojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} heterogeneous consolidation [Add to Longdo]
ホモジニアスコンソリデーション[, homojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} homogeneous consolidation [Add to Longdo]
圧密[あつみつ, atsumitsu] (n) consolidation [Add to Longdo]
圧密降伏応力[あつみつこうふくおうりょく, atsumitsukoufukuouryoku] (n) consolidation yield stress [Add to Longdo]
過圧密比[かあつみつひ, kaatsumitsuhi] (n) overconsolidation ratio [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
混載[こんさい, konsai] (n,vs,adj-no) mixed loading; consolidation [Add to Longdo]
債務整理[さいむせいり, saimuseiri] (n) adjustment of debts; debt-workout; consolidation of debts; settlement of debts [Add to Longdo]
市場統合[しじょうとうごう, shijoutougou] (n) market integration; market consolidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consolidation \Con*sol`i*da"tion\, n. [L. consolidatio a
   confirming: cf. F. consolidation.]
   1. The act or process of consolidating, making firm, or
    uniting; the state of being consolidated; solidification;
    combination.
    [1913 Webster]
 
       The consolidation of the marble and of the stone did
       not fall out at random.        --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       The consolidation of the great European monarchies.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) To organic cohesion of different circled in a
    flower; adnation.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The combination of several actions into one.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consolidation
   n 1: combining into a solid mass
   2: the act of combining into an integral whole; "a consolidation
     of two corporations"; "after their consolidation the two
     bills were passed unanimously"; "the defendants asked for a
     consolidation of the actions against them" [syn:
     {consolidation}, {integration}]
   3: something that has consolidated into a compact mass; "he
     dropped the consolidation into the acid bath"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top