ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disintegration

D IH0 S IH2 N T AH0 G R EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disintegration-, *disintegration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ, การสลายตัว, การแตกสลาย, การสึกกร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disintegrationการสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disintegration of rockการแตกสลายของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disintegrationสลายตัว, การแตกตัว [การแพทย์]
Disintegration, radioactiveการสลายกัมมันตรังสี, การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิวไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since the disintegration of her parents marriage she'd only loved two things.นับตั้งแต่ได้พบเห็นการแตกแยกในชีวิตคู่ของพ่อแม่เธอ เธอเคยมีสิ่งที่รักอยู่สองสิ่ง 500 Days of Summer (2009)
Radioactivity in minerals on Earth-- like uranium ore-- comes from the disintegration of atoms.กัมมันตภาพรังสีในแร่ธาตุในโลก เช่นยูเรเนียมแร่ มาจากการสลายตัวของอะตอม Unafraid of the Dark (2014)
Playing Disintegration by the Cure.เล่น เพลงเสียงดนตรี แยกชิ้น Ant-Man (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสลายตัว(n) disintegration, See also: collapse, decay, rot, spoil, decompose, Syn. การกระจัดกระจาย, Ant. การรวมกลุ่ม, การรวมตัว, Example: ดินในภาคใต้เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ในแอ่งที่ลุ่มน้ำขังตามชายฝั่งทะเล, Thai Definition: การที่จะไม่เป็นกลุ่มอีกต่อไป

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISINTEGRATION D IH0 S IH2 N T AH0 G R EY1 SH AH0 N
DISINTEGRATION D IH0 S IH2 N AH0 G R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disintegration (n) dˈɪsˌɪntɪgrˈɛɪʃən (d i1 s i2 n t i g r ei1 sh @ n)
disintegrations (n) dˈɪsˌɪntɪgrˈɛɪʃənz (d i1 s i2 n t i g r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
壊変[かいへん, kaihen] (n, vs) disintegration [Add to Longdo]
壊変毎分[かいへんまいふん, kaihenmaifun] (n) disintegration per minute; dpm [Add to Longdo]
核崩壊[かくほうかい, kakuhoukai] (n) disintegration of a cell nucleus [Add to Longdo]
空中分解[くうちゅうぶんかい, kuuchuubunkai] (n, vs) mid-air breakage or disintegration [Add to Longdo]
自壊[じかい, jikai] (n, vs) (1) disintegration; (2) self-destruction [Add to Longdo]
自壊作用[じかいさよう, jikaisayou] (n) (the act of) disintegration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disintegration \Dis*in`te*gra"tion\, n.
   (a) The process by which anything is disintegrated; the
     condition of anything which is disintegrated.
     Specifically
   (b) (Geol.) The wearing away or falling to pieces of rocks or
     strata, produced by atmospheric action, frost, ice, etc.
     [1913 Webster]
 
        Society had need of further disintegration before
        it could begin to reconstruct itself locally.
                          --Motley.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disintegration
   n 1: in a decomposed state [syn: {decomposition},
      {disintegration}]
   2: a loss (or serious disruption) of organization in some
     system; "a disintegration of personality"
   3: separation into component parts [syn: {dissolution},
     {disintegration}]
   4: the spontaneous disintegration of a radioactive substance
     along with the emission of ionizing radiation [syn: {decay},
     {radioactive decay}, {disintegration}]
   5: total destruction; "bomb tests resulted in the annihilation
     of the atoll" [syn: {annihilation}, {disintegration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top