ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-integration-

IH2 N T AH0 G R EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: integration, *integration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
integration(n) การรวมเข้าด้วยกัน, See also: การผสมผสาน, Syn. composition, unification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม, การผสมกัน, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, สหศึกษา, การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification, Ant. separation

English-Thai: Nontri Dictionary
integration(n) การรวบรวม, การรวมตัวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
integrationการรวมหน่วย, บูรณาการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
integrationการหาปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณาการ มี ๒ ความหมาย <p>ความหมายที่ ๑ คือ ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน, หลักสูตรแบบบูรณาการสำหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเดียว <p>ความหมายที่ ๒ หมายถึงเชื่อมหรือประสานกับสิ่งอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนำไปสู่การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน [การจัดการความรู้]
integrationการหาปริพันธ์, โอเปอเรชันตรงข้ามกับการหาอนุพันธ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Integrationการปฏิบัติร่วมกัน, การผสมผสาน, การรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ผสมผสานข้อมูล, บูรณการ, ผสมผสาน, บูรณาการ, การรวม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูรณาการ(n) integration, Syn. การรวมกัน, Ant. แยกกัน, Example: การใช้วิธีบูรณาการกับการศึกษาจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาและจำนวนเวลาเรียน, Thai Definition: กระบวนการรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
บูรณาการรวมหน่วย(n) grouping separated units together, See also: integration, Example: ขณะนี้โรงเรียนในระบบและนอกระบบได้นำการศึกษาแบบบูรณาการรวมหน่วยมาใช้กันบ้างแล้ว, Thai Definition: การนำหน่วยที่แยกๆ มารวมเข้าเป็นอันเดียวกัน
การผสาน(n) integration, See also: welding, combination, joining, cohesion, sticking, mixing, Syn. การประสาน, การผสมผสาน, Example: ในปีพ.ศ. 2532 เส้นทางศิลปร่วมสมัยในบ้านเรานั้นจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นการผสานระหว่างศิลปประเพณีและศิลปตะวันตก, Thai Definition: การทำให้เข้ากันสนิท, การเชื่อมติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณา[būranā] (n) EN: integration  FR: intégration [ f ]
อินทิเกรชั่น[inthikrēchan] (n) EN: integration  FR: intégration [ f ]
การหาปริพันธ์[kān hā pariphan] (n) EN: integration  FR: intégration [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTEGRATION IH2 N T AH0 G R EY1 SH AH0 N
INTEGRATION IH2 N AH0 G R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
integration (n) ˌɪntɪgrˈɛɪʃən (i2 n t i g r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嵌入[qiàn rù, ㄑㄧㄢˋ ㄖㄨˋ, ] integration, #25,393 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] TH: การรวมเข้าด้วยกัน  EN: integration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenintegration { f }integration of data [Add to Longdo]
Einbindung { f } (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks [Add to Longdo]
Integration { f }; Eingliederung { f } | geringe Integration { f } | hoher Integrationsgrad bei komplexen Schaltungenintegration | small-scale integration | large-scale integration [Add to Longdo]
Integration { f } [ math. ]integration [Add to Longdo]
Integrationsgrad { m }integration degree [Add to Longdo]
Integrationskonstante { f }constant of integration [Add to Longdo]
partielle Integration { f } [ math. ]integration by parts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
統合化[とうごうか, tougouka] integration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Integration \In`te*gra"tion\ ([i^]n`t[-e]*gr[=a]"sh[u^]n), n.
   [L. integratio a renewing, restoring: cf. F. int['e]gration.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of making whole or entire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The operation of finding the primitive function
    which has a given function for its differential
    coefficient. See {Integral}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The symbol of integration is [integral2l] (standing for
      the Latin summa sum), and the integral is also regarded
      as the limiting value of the sum of great numbers of
      differentials, when the magnitude of the differentials
      decreases, and their number increases indefinitely. See
      {Limit}, n. When the summation is made between
      specified values of the variable, the result is a
      {definite integral}, and those values of the variable
      are the limits of the integral. When the summation is
      made successively for two or more variables, the result
      is a {multiple integral}.
      [1913 Webster]
 
   3. In the theory of evolution: The process by which the
    manifold is compacted into the relatively simple and
    permanent. It is supposed to alternate with
    differentiation as an agent in development.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 integration
   n 1: the action of incorporating a racial or religious group
      into a community [syn: {integration}, {integrating},
      {desegregation}] [ant: {segregation}, {sequestration}]
   2: the act of combining into an integral whole; "a consolidation
     of two corporations"; "after their consolidation the two
     bills were passed unanimously"; "the defendants asked for a
     consolidation of the actions against them" [syn:
     {consolidation}, {integration}]
   3: an operation used in the calculus whereby the integral of a
     function is determined

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Integration /inteːgratsiːoːn/ 
  integration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top