ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龚-, *龚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龚, gōng, ㄍㄨㄥ] to give, to present; reverential
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 3,184

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Gōng, ㄍㄨㄥ, / ] surname Gong, #18,381 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please get in. Attorney Gong wants to see you.[CN] 请上车吧 律师找你有事 Mother (2009)
Nina?[CN] 如心呢? Faces in the Crowd (2011)
Nina, you did not just post that pic.[CN] 如心,你没有 不仅仅是后,PIC。 Faces in the Crowd (2011)
Nina. Nina.[CN] 如心。 Faces in the Crowd (2011)
Oh, Nina.[CN] 哦,如心。 Faces in the Crowd (2011)
Nina comes to see me from time to time.[CN] 如心来见我 不时。 Faces in the Crowd (2011)
This is the lawyer, Gong Suk-ho.[CN] 这位是锡镐律师 Mother (2009)
Mr. Gong![CN] 先生! Mother (2009)
Good afternoon. I've come to see Attorney Gong.[CN] 您好 我来找律师 Mother (2009)
Gong Peng, what do you think?[CN] 澎 你的意见呢 The Founding of a Republic (2009)
Oh, Mr. Gong![CN] 律师! Mother (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top