ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

黑龙江

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黑龙江-, *黑龙江*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng hé, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ, / ] Heilongjiang river; the Amur river the Amur River (the border between north east China and Russia), #384,029 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When father was arrested and I was sent to River Amur[CN] 在我爸爸被打成反对派, 我下放到黑龙江的时候 {\cH00FFFF}{\3cH000000}When father was arrested and I was sent to River Amur Ga joi Heung Gong (1983)
Hello.[CN] 你好,我们是从黑龙江来的 Crossing (2008)
The Japanese defeated the Russians in a series of battles on land and sea pushing the Russians drew retreat north of the Mo River.[CN] 日本发起一系列海战和陆战 击退俄国 俄军被逼撤退至黑龙江以北 Diaoyu Islands: The Truth (2014)
Her father died in Korea, and her mother fell ill.[CN] 她爹在黑龙江病死,娘也患病... Ballad of Orin (1977)
- Heilunjiang.[CN] - 黑龙江. Intruder (1997)
Heilongjiang[CN] 黑龙江的小村落 Sleepless Town (1998)
There's no desert there. They only have mountains and fields.[CN] 黑龙江那里没有沙漠 只有大山和农田 Crossing (2008)
Russia occupies Heilongjiang.[CN] 俄国占了黑龙江 Once Upon a Time in China (1991)
So our troop can launch an attack to their poisonous gas base in Amur River[CN] 令我军的大队能够成功轰炸黑龙江的毒气基地 A Moment of Romance III (1996)
River Amur![CN] 黑龙江! {\cH00FFFF}{\3cH000000}River Amur! Ga joi Heung Gong (1983)
The history of this land between the Yellow Sea and the Mo River which forms its border with Russia has been written in blood and tears.[CN] 位于黄海和黑龙江之间 黑龙江与俄国接壤 这片土地充满了血泪史 Diaoyu Islands: The Truth (2014)
Hello, I'm Mani, from Heilongjiang.[CN] 你好,我是玛尼,我来自黑龙江 SDU: Sex Duties Unit (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top