ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐龙

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐龙-, *恐龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐龙[kǒng lóng, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dinosaur, #11,940 [Add to Longdo]
恐龙[kǒng lóng lèi, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, / ] dinosaurs, #423,992 [Add to Longdo]
三角恐龙[sān jiǎo kǒng lóng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] triceratops (dinosaur) [Add to Longdo]
似鸟恐龙[sì niǎo kǒng lóng, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] ornithischian; bird-like dinosaur [Add to Longdo]
兽脚类恐龙[shòu jiǎo lèi kǒng lóng, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] theropod (beast-footed dinosaur group) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Of this dinosaur?[CN] - 恐龙呢? Succubus (1968)
Norman Castonmeyer is a dinosaur![CN] 诺曼卡斯顿梅尔是只恐龙 Creepshow (1982)
Mom, did the cavemen kill all the dinosaurs?[CN] 妈妈,在穴居人杀死所有的恐龙 Married to the Mob (1988)
Who's the dinosaur?[CN] 谁是恐龙? The Witches (1966)
She was a real dog, you know.[CN] 她是个真正的恐龙 你知道吗 The Roommates (1973)
There was a dinosaur...[CN] 有一只恐龙 8½ (1963)
Anyway, thanks for saving me from that dinosaur.[CN] 总之 多谢救我从恐龙那儿逃生 Amazon Women on the Moon (1987)
The dinosaurs ruled our planet for millions of years and yet they died out almost overnight.[CN] 恐龙在地球上纵横数百万年 却在一夜之间死亡殆尽 The Blob (1988)
- Here she is, my sweet-buns. - Be good, a dinosaur...[CN] 她就在这,我的宝贝屁屁 正经点,一只恐龙... 8½ (1963)
Oh, hell, they're both dogs.[CN] 哦 天啊 她们都是恐龙 Breathless (1960)
Erm... the man and the wheel and the dinosaur.[CN] 人 和轮子 和恐龙 The Witches (1966)
I'm a dinosaur.[CN] 我是只恐龙 The Witches (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top