ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

成龙

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -成龙-, *成龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成龙[Chéng Lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star, #11,736 [Add to Longdo]
望子成龙[wàng zǐ chéng lóng, ㄨㄤˋ ㄗˇ ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. to hope one's son becomes a dragon (成语 saw); fig. to long for one' s child to succeed in life; to have great hopes for one's offspring; to give one's child the best education as a career investment, #43,895 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jackie Chan![CN] 成龙 The Class (2008)
- I'm watching a Jackie Chan film.[CN] - 我在看成龙的电影 Rabbit Without Ears (2007)
"Operation Jackie", retrieve the file. Report to me ASAP[CN] "成龙行动",接收档案,尽快汇报 Lady Cop & Papa Crook (2008)
"Operation Jackie"[CN] "成龙"行动 Lady Cop & Papa Crook (2008)
At that point, any Imoogi that possessed it could transform into a dragon.[CN] 到时候哪只伊莫吉拥有它 就能转化成龙 Dragon Wars: D-War (2007)
"Operation Jackie", pick up the fax[CN] "成龙行动",接收疑犯资料 Lady Cop & Papa Crook (2008)
A mother wants the best for her son.[CN] 做母亲的总是望子成龙 The Class (2008)
- Yeah, I brought it in and personally handed it to Jackie.[CN] - 是啊,我把它 并亲自 递给成龙 The Queen of Versailles (2012)
Maybe it's a different Jackie[CN] 人家这成龙,是"望子成龙"的成龙 Lady Cop & Papa Crook (2008)
It is the strength, the power of the Yuh Yi Joo that allows an lmoogi to transform into a dragon.[CN] 如意珠的能量与威力 能让伊莫吉转化成龙 Dragon Wars: D-War (2007)
Lao Yang, is this "Operation Jackie"[CN] 老杨,你看这"成龙行动" Lady Cop & Papa Crook (2008)
Without fail we must deliver her to our altar where Buraki awaits to transform into a dragon![CN] 不准失败 我们必须送她上祭坛 布拉奇等着转化成龙! Dragon Wars: D-War (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top